Home    Library    Multimedia    Calendar    Projects    
հայերեն  русский    
CHURCH CALENDAR
CHURCH CALENDAR / LITURGY OF HOURS / MORNING TIME (LAUDS)
17 May 2022y. Tuesday
Thirty First day of Eastertide

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Առաւօտու ժամուն,
որ կատարի ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, որ երեւեցաւ իւղաբերիցնՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Լցաք առաւօտու ողորմութեամբ Քով, ցնծացաք եւ ուրախ եղաք զամենայն աւուրս կենաց մերոց:
Ուրախ եղաք փոխանակ աւուրցն, յորս խոնարհ արարեր զմեզ, եւ ամացն՝ յորս տեսաք զչարչարանս:
Հայեա՛, Տէ՛ր, ի ծառայս Քո եւ ի գործս ձեռաց Քոց եւ առաջնորդեա՛ որդւոց նոցա. եղիցի լոյս Տեառն Աստուծոյ ի վերայ մեր:
Զգործս ձեռաց մերոց ուղի՛ղ արա ի մեզ, Տէ՛ր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա՛ մեզ:
Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑՆ
Օրհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց, գովեալ եւ փառաւորեալ է անուն Քո յաւիտեան:
Յիրաւունս անցուցեր զայս ամենայն ընդ մեզ. արդար ես Դու, Տէ՛ր, եւ ամենայն գործք Քո ճշմարիտ են:
Ճանապարհք Քո ուղիղ են, եւ ամենայն դատաստանք Քո արդար են:
Դատաստան արդարութեան ածեր ի վերայ մեր ըստ ամենայնի, զոր ինչ ածեր ի վերայ մեր, եւ քաղաքի սրբոյ հարցն մերոց Երուսաղեմի:
Արդարութեամբ եւ յիրաւի ածեր զայս ամենայն ի վերայ մեր վասն մեղաց մերոց:
Անօրինեցաք եւ յանցեաք ապստամբ լինիլ ի Քէն, մեղաք յամենայնի եւ պատուիրանաց Քոց մեք ոչ անսացաք:
Ոչ պահեցաք եւ ոչ արարաք, որպէս պատուիրեցեր Դու մեզ, զի զբարիս գտցուք մեք ի Քէն:
Արդ, զամենայն, զոր արարեր եւ զոր ինչ ածեր ի վերայ մեր, արդար դատաստանաւ արարեր:
Մատնեցեր զմեզ ի ձեռս թշնամեաց մերոց՝ անօրինաց, խստաց եւ ապստամբողաց:
Ի ձեռս թագաւորի անօրինի եւ չարի քան զամենայն երկիր մատնեցեր զմեզ:
Եւ արդ, ոչ գոյ մեզ ժամ բանալ զբերանս մեր, զի ամօթ եւ նախատինք եղաք ծառայից Քոց եւ պաշտօնէից:
Այլ մի՛ մատներ զմեզ ի սպառ վասն անուան Քո, մի՛ ցրեր զուխտս Քո եւ մի՛ ի բացեայ առներ զողորմութիւնս Քո ի մէնջ:
Վասն Աբրահամու սիրելւոյ Քո, Իսահակայ ծառայի Քո եւ Իսրայելի սրբոյ Քո:
Խոստացար նոցա եւ ասացեր. «Բազմացուցից զզաւակ ձեր որպէս զաստեղս երկնից բազմութեամբ եւ որպէս զաւազ առ ափն ծովու»:
Եւ արդ, Տէ՛ր, նուազեցաք մեք քան զամենայն ազգս եւ եմք տառապեալ յամենայն երկրի այսօր վասն մեղաց մերոց:
Ոչ գոյ ի ժամանակի յայսմիկ իշխան, մարգարէ եւ առաջնորդ. ո՛չ ողջակէզք պատարագաց, ո՛չ խունկք օրինաց եւ ո՛չ տեղի պատարագս մատուցանելոյ առաջի Քո եւ զողորմութիւն գտանել ի Քէն:
Այլ անձամբք խոնարհեալ եւ հոգւով տառապանաց ընդունելի լիցուք մեք որպէս զողջակէզս խոյոց եւ զուարակաց եւ որպէս բիւրաւորս գառանց պարարտաց:
Այնպէս ընդունելի լիցին պատարագք մեր այսօր առաջի Քո, զի կատարեալ գտցուք զկնի Քո, զի չիք ամօթ յուսացելոցս ի Քեզ:
Եւ արդ, գամք զհետ Քո ամենայն սրտիւք մերովք, երկնչիմք ի Քէն եւ խնդրեմք զերեսս Քո. Տէ՛ր, մի՛ յամօթ առներ զմեզ:
Այլ արա՛ առ մեզ ըստ հեզութեան Քում եւ ըստ բազում ողորմութեան Քում. փրկեա՛ զմեզ վասն սքանչելեաց Քոց, Տէ՛ր, եւ փառաւորեսցի անուն Քո յաւիտեան:
Յամօթ լիցին ամենեքեան, որք չարչարեն զծառայս Քո. ամաչեցեալ լիցին բռնութիւնք նոցա, եւ ամենայն զօրութիւնք նոցա խորտակեսցին:
Եւ ծանիցեն, զի Դու ես Տէր Աստուած միայն, որ փառաւորեալդ ես ի վերայ ամենայն տիեզերաց:
Օրհնեալ ես Դու, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Եւ օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց Քոց, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես ի տաճարի փառաց սրբութեան Քո, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես ի վերայ աթոռոյ արքայութեան Քո, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես, որ նստիս ի քերովբէս եւ հայիս յանդունդս, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես ի վերայ հաստատութեան երկնից, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գո՛րծք Տեառն, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, երկի՛նք, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, հրեշտա՛կք Տեառն եւ ջո՛ւրք, որ ի վերայ երկնից, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, զօրութի՛ւնք Տեառն, արեգա՛կն եւ լուսի՛ն, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, աստե՛ղք երկնից, անձրե՛ւք եւ ցօ՛ղք, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, ամենայն հո՛ղմք, հո՛ւր եւ ջե՛ր, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, ցո՛ւրտ եւ տօ՛թ, ցօ՛ղ եւ ձիւնաբե՛ր, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, սա՛ռն եւ պա՛րզ, եղեա՛մն եւ ձի՛ւն, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, տի՛ւք եւ գիշե՛րք, լո՛յս եւ խաւա՛ր, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, ա՛մպք եւ փայլատակո՛ւնք եւ երկի՛ր, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, լերի՛նք եւ բլո՛ւրք եւ ամենայն բո՛յսք երկրի, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, աղբի՛ւրք, ծո՛վք եւ գե՛տք, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, կէ՛տք եւ ամենայն կայտա՛ռք, որ ի ջուրս, եւ թռչո՛ւնք երկնից, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, գազա՛նք եւ անասո՛ւնք եւ որդի՛ք մարդկան, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեսցէ Իսրայէլ զՏէր, օրհնեսցէ եւ բարձր արասցէ զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, քահանա՛յք, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան
Օրհնեցէք, ծառա՛յք Տեառն, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, անձի՛նք եւ շո՛ւնչք արդարոց, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, սո՛ւրբք եւ խոնա՛րհք սրտիւք, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք, Անանիա՛, Ազարիա՛ եւ Միսայէ՛լ, զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Օրհնեցէ՛ք, ամենա՛յն արարածք, զԱրարիչն արարածոց, զՏէրն տերանց, զԹագաւորն թագաւորաց, զԱստուածն աստուածոց:
Օրհնեցէ՛ք, գովեցէ՛ք, բարեբանեցէ՛ք, զի քաղցր է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն Նորա:

«ՀԱՐՑ» ՇԱՐԱԿԱՆ

(Հրց. Յարութեան գձ. Ե.)


Արարիչդ արարածոց Քրիստո՛ս, այսօր ի խաչին բեւեռեալ, եւ զինաւորն գեղարդեամբն յարձակեալ՝ զկող Քո խոցեաց, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց:
Կենդանիդ յաւիտենից Քրիստո՛ս, այսօր ի գերեզմանի եդար, եւ պահապանքն պահէին զգուշութեամբ զգերեզման Քո, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց:
Յարեար ի մեռելոց, Քրիստո՛ս, այսօր զդժոխս աւերեալ. եւ կենդանութիւն պարգեւեցեր արարածոց Քոյով յարութեամբդ, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց:
Գ. ԶՏէր. ԶՆա օրհնելով բա՛րձր արարէք յաւիտեան:
ԶՈր Կարապետն Յովհաննէս մարգարէիցն ի դժոխս աւետարանէր զգալուստ Արեգականն արդարութեան, զՆա օրհնելով բա՛րձր արարէք յաւիտեան:
Որում սպասէին արգելեալքն ի մեղսասէր բանտին ազատեցուցիչ յուսոյ գալստեան՝ Աստուածորդւոյն ի յերկնից, զՆա օրհնելով բա՛րձր արարէք յաւիտեան:
Որոյ եկեալ՝ կատարեաց զմարգարէիցն զտեսութիւն՝ աւերելով զդրունս դժոխոց եւ զզօրութիւն մահու, զՆա օրհնելով բա՛րձր արարէք յաւիտեան:

ՔԱՐՈԶ
Եկեալքս ամենեքեան ի սուրբ, կաթողիկէ եւ առաքելական Եկեղեցի աղաչեսցուք զՄիածին Որդին Աստուծոյ՝ զՏէրն մեր եւ զՓրկիչն Յիսուս Քրիստոս, որ էջ փառօք Հօր ի մէջ հնոցին եւ փրկեաց զերիս մանկունսն ի Քաղդէացւոց անտի. լուսաւոր եւ սուրբ պահեսցէ զմիտս մեր, զի մի՛ երբեք խաբիցուք մեք ի մեղաց եւ ի ցանկութենէ աշխարհի: Այլ արժանի եղիցուք պահել զպատուիրանս Նորա, առնուլ զպսակն լուսոյ եւ կենաց ի յանձինս մեր, զոր խոստացաւ սիրելեաց Իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս՝ Տէր մեր. կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Հզօր, յաղթող, սքանչելագործ, սուրբ եւ մեծի յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԳ ՄԱՐԻԱՄՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ
Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ ցնծասցէ հոգի իմ Աստուծով Փրկչաւ իմով:
Այց արար ի վերայ խոնարհութեան աղախնոյ Իւրոյ. այսուհետեւ երանիցեն ինձ ամենայն ազգք:
Արար ընդ իս մեծամեծս Հզօրն. եւ Սուրբ է անուն Նորա:
Ողորմութիւն արար ազգաց յազգս երկիւղածաց Իւրոց, արար զօրութիւն բազկաւ Իւրով:
Ցրուեաց զամբարտաւանս ի մտաց սրտից եւ քակեաց զհզօրս յաթոռոց:
Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս ելից բարութեամբ եւ զմեծատունս արձակեաց ունայնս:
Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի Իւրոյ՝ յիշելով զողորմութիւն Իւր:
Որպէս խօսեցաւ առ հարսն մեր ընդ Աբրահամու եւ զաւակի նորա յաւիտեան:

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԶԱՔԱՐԻԱՅԻ՝ ՀՕՐՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԿՐՏՉԻ
Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայելի, որ յայց ել եւ արար փրկութիւն ժողովրդեան Իւրոյ:
Յարոյց մեզ եղջիւր փրկութեան ի տանէ Դաւթի ծառայի Իւրոյ, որպէս խօսեցաւ բերանովք սրբոցն, որ յաւիտենից մարգարէքն էին:
Փրկութիւն ի թշնամեաց մերոց եւ ի ձեռաց ամենայն ատելեաց մերոց:
Առնել ողորմութիւն առ հարս մեր եւ յիշել զկտակարանս սրբութեան Իւրոյ:
Երդումն, զոր երդուաւ Աբրահամու հօր մերոյ՝ տալ մեզ առանց երկիւղի զփրկութիւն թշնամեաց մերոց:
Պաշտել զՆա սրբութեամբ եւ արդարութեամբ առաջի Նորա զամենայն աւուրս կենաց մերոց:
Եւ դու, մանո՛ւկ, մարգարէ Բարձրելոյն կոչեսջիր, գնասցես առաջի Տեառն՝ պատրաստել զճանապարհս Նորա, տալ զգիտութիւն փրկութեան ժողովրդեան Իւրոյ՝ ի թողութիւն ամենայն մեղաց մերոց, վասն գթոյ ողորմութեան Տեառն Աստուծոյ մերոյ, որով երեւեցաւ մեզ Արեգակն ի բարձանց՝ լուսաւոր առնել զխաւար մեր, ծագել լոյս ի վերայ այսոցիկ, որ նստէաք ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու, ուղղել զոտս մեր ի ճանապարհս խաղաղութեան:

ԱՂՕԹՔ ՍԻՄԷՈՆԻ ԾԵՐՈՒՆՒՈՅՆ
Արդ արձակեա զծառայս Քո, Տէ՛ր, ըստ բանի Քում ի խաղաղութիւն, զի տեսին աչք իմ զփրկութիւն Քո, զոր պատրաստեցեր առաջի ամենայն ժողովրդոց. լոյս յայտնեցաւ հեթանոսաց եւ փառք՝ ժողովրդեան Քում Իսրայելի:
Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

«ՄԵԾԱՑՈՒՍՑԷ» ՇԱՐԱԿԱՆ

(Մեծ. գձ.)


Լո՛յս, Լուսո՛յ մայր եւ կենարար Բանի՛ն բնակարան, քեզ երանիցեն ազգ եւ ազինք ամենայն:
Ստեղծողի՛ն մայր եւ հնութեան կերպի Նորոգողին, քեզ երանիցեն ազգ եւ ազինք ամենայն:
Լոյս ծագեցաւ ի քէն նստելոցս ի խաւարի. քեզ երանիցեն ազգ եւ ազինք ամենայն:

ՔԱՐՈԶ
Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս, զի կամեցեալ ողորմեսցի եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս Իւր:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Ընկա՛լ, Տէ՛ր, զաղաչանս մեր բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին՝ անարատ ծնողի Միածնի Որդւոյ Քո, եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց Քոց եւ աւուրս շնորհիւ: Լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛: Ներեա՛, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ Ծ
Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի ողորմութեան Քում, ըստ բազում գթութեան Քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ:
Առաւե՛լ լուա զիս յանօրէնութենէ իմմէ եւ ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս:
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ, եւ մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ:
Քեզ միայն մեղայ, Տէ՛ր, եւ չար առաջի Քո արարի,
Որպէս արդար եղիցիս ի բանս Քո եւ յաղթող ի դատել Քեզ:
Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ զիս մայր իմ:
Դու, Տէ՛ր, զճշմարտութիւն սիրեցեր, զանյայտս եւ զծածկեալս իմաստութեամբ Քով յայտնեցեր ինձ:
Ցօղեա՛ յիս մշտկաւ, եւ սուրբ եղէց, լուա՛, եւ քան զձիւն սպիտակ եղէց:
Լսելի՛ արա ինձ զցնծութիւն եւ զուրախութիւն, եւ ցնծասցեն ոսկերք իմ տառապեալք:
Դարձո՛ զերեսս Քո ի մեղաց իմոց եւ զամենայն անօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն:
Սիրտ սուրբ հաստատեա՛ յիս, Աստուա՛ծ, եւ հոգի ուղիղ նորոգեա՛ ի փորի իմում:
Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց Քոց եւ զՀոգի Քո Սուրբ մի՛ հաներ յինէն:
Տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան Քո եւ հոգւով պետութեան Քո հաստատեա՛ զիս:
Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս Քո, եւ ամպարիշտք առ Քեզ դարձցին:
Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ լեզու իմ յարդարութեան Քում:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Թէ կամեցեալ էիր, պատարագս մատուցանէաք, բայց Դու ընդ ողջակէզս իսկ ոչ հաճեցար:
Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ. զսիրտ սուրբ եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ոչ արհամարհէ:
Բարի՛ արա, Տէ՛ր, կամօք Քովք Սիոնի, եւ շինեսցին պարիսպքն Երուսաղեմի:
Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս արդարութեան, ուխտից պատարագս հանցեն ի սեղան Քո զուարակս:

«ՈՂՈՐՄԵԱ» ՇԱՐԱԿԱՆ

(Ողր. Յարութեան գձ. Ե.)


Իջեր յերկնից ի Հօրէ եւ մարմնացար ի Կուսէն. համբերո՛ղ Փրկիչ, վասն մեր զմահ ճաշակեցեր:
Եկիր ի չարչարանս, չարչարանացն Լուծի՛չ, խաչեցար, թաղեցար, եդար ի գերեզմանի, Քրիստո՛ս Աստուած մեր:
Եւ յերրորդ աւուր յարեար, ամենակարո՛ղ Տէր, պարգեւելով աշխարհի զխաղաղութիւն եւ զմեծ զողորմութիւն:

ՔԱՐՈԶ
Երկրպագեմք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, անցեալքս ընդ երկարութիւն գիշերիս. եւ կանխեալքս ի տեղւոջ խոստովանութեան մատուցանեմք զառաւօտու աղօթս մեր: ԶՔեզ, Տէ՛ր, օրհնեմք եւ փառաւորեմք. եւ զՔէն, Տէ՛ր, գոհանամք, որ արժանի արարեր զգիշերս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ հասանիլ ի ժամ առաւօտուս: Արժանաւորեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, անճառ խոստմանց Քոց, զոր խոստացար սիրելեաց Քոց, ճշմարի՛տդ Աստուած Յիսուս Քրիստոս, Տէ՛ր մեր. կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Ողորմած, գթած, ճշմարիտ, սուրբ, մեծի յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԸ
Ալէլուիա, ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկնից, օրհնեցէ՛ք զՆա ի բարձանց:
Օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն հրեշտա՛կք Նորա. օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն զօրութի՛ւնք Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՆա, արեգա՛կն եւ լուսի՛ն. օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն աստե՛ղք եւ լո՛յսք:
Օրհնեցէ՛ք զՆա, երկի՛նք երկնից եւ ջո՛ւրք, որ ի վերոյ քան զերկինս:
Օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն, զի Նա ասաց, եւ եղեն. հրամայեաց, եւ հաստատեցան:
Կացոյց զնա յաւիտեանս յաւիտենից. սահման եդ, եւ ոչ անցանեն:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկրէ, վիշա՛պք եւ ամենայն խո՛րք,
Հո՛ւր եւ կարկո՛ւտ, ձի՛ւն եւ սա՛ռն, հո՛ղմ եւ մրրի՛կ, որք առնէք զբան Նորա.
Լերի՛նք եւ ամենայն բարձո՛ւնք, ծա՛ռք պտղաբերք եւ ամենայն մա՛յրք.
Գազա՛նք եւ ամենայն անասո՛ւնք, սողո՛ւնք եւ ամենայն թռչո՛ւնք թեւաւորք.
Թագաւո՛րք երկրի եւ զօ՛րք իւրեանց, իշխա՛նք եւ ամենայն դատաւո՛րք երկրի:
Երիտասա՛րդք եւ կուսա՛նք, ծե՛րք եւ տղա՛յք, օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն:
Բարձրացաւ անուն Նորա միայն. խոստովանութիւն Նմա՝ յերկինս եւ յերկրի:
Բարձր առնէ Տէր զեղջիւր ժողովրդեան Իւրոյ. օրհնութիւն Նմա՝ յամենայն սրբոց Նորա, յորդւոցն Իսրայելի ժողովոյն, որ մերձ է առ Տէր:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԹ
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն ի նոր. օրհնութիւն Նմա յԵկեղեցիս սրբոց:
Ուրախասցի Իսրայէլ յԱրարիչ իւր, որդիք Սիոնի ցնծասցեն ի Թագաւորն իւրեանց:
Օրհնեցէ՛ք զանուն Նորա օրհնութեամբ. սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ սաղմոս երգեսցեն Նմա:
Հաճի Տէր ընդ ժողովուրդ Իւր սուրբ եւ բարձր առնէ զհեզս ի փրկութեան:
Պարծեսցին սուրբքն փառօք եւ ցնծասցեն ի հանգիստ իւրեանց եւ բարձր արասցեն զԱստուած բերանովք իւրեանց:
Սուր երկսայրի ետ ի ձեռս նոցա՝ առնուլ զհատուցումն ի հեթանոսաց՝ ի յանդիմանութիւն ամենայն ժողովրդոց:
Ի կապել զթագաւորս նոցա կապանօք, զզօրավարս նոցա՝ ձեռնակապօք երկաթեօք.
Առնել նոցա դատաստան ըստ Գրոց. եւ փառք այս են ամենայն սրբոց Նորա:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԾ
Օրհնեցէ՛ք զԱստուած ի սրբութեան Նորա. օրհնեցէ՛ք զՆա ի հաստատութեան, ի զօրութեան Նորա:
Oրհնեցէ՛ք զՆա ի զօրութեան Նորա. օրհնեցէ՛ք զՆա ի բազում մեծութեան Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ի ձայն օրհնութեան. օրհնեցէ՛ք զՆա սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ցնծութեամբ. գովեցէ՛ք զՆա ուրախութեամբ:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ի բանս քաղցր. գովեցէ՛ք զՆա ի բարբառ լսելի:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ի ձայն գոհութեան. ամենա՛յն հոգիք, օրհնեցէ՛ք զՏէր:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

«ՏԷՐ ՅԵՐԿՆԻՑ» ՇԱՐԱԿԱՆ

(Տրյ. Հմբ. Յարութեան գձ. Զ.)


Հրաշալի յարութիւնն զպահապանսն զարհուրեցոյց, եւ հրեշտակն ի յերկնից իջեալ՝ ի ձայն ահեղ յարութեան Աստուածորդւոյն՝ կանանցն աւետէր. «Յարեաւ Աստուած»:
Ի ձայնէ հրեշտակին զուարճացան տրտմազգեաց կանայքն եւ դարձան խնդութեամբ, ետուն աւետիս առաքելոցն, եթէ՝ «Յարեաւ Նախապատմելին»:
Եկա՛յք, լուսազգեա՛ցք, յօրհնութիւն նոր օրհնեսցուք զՏէր, քանզի մարմինն, որ ի մէնջն էառ, ի հրեշտակաց երկրպագութիւն առնու՝ ի սրովբէից եւ ի քրովբէից:

(Տրյ. Հմբ. Յարութեան գձ. Է.)


Տո՛ւք զփառս ի բարձունս Թագաւորին յաւիտենից, որ փրկեաց զազգս որդւոց մարդկան ի ծառայութենէ թշնամւոյն. օրհնութի՜ւն Առաքողին ի բարձունս:
Նա ինքնիշխանութեամբ բազմեցաւ ի վերայ խաչին, կապեաց զիշխանն մեղսասէր, զմահու գերեալսն յԱդամայ կենագործեաց ի կեանս անմահ. օրհնութի՜ւն Առաքողին ի բարձունս:
Նախայաւիտեան Որդին՝ փառակից Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն, դնի ի նոր գերեզմանի՝ նոր նորոգել զիս՝ զհնացեալս մեղօք. օրհնութի՜ւն Առաքողին ի բարձունս:
Հոլաթեւեան սերովբէն նստելով ի վերայ վիմին՝ հարկանէր փող յարութեանն Տեառն. պակուցեալ պահապանացն՝ յահէն եղեն որպէս մեռեալ. օրհնութի՜ւն Առաքողին ի բարձունս:
Հաղո՛րդս արա եւ զմեզ, Տէ՛ր, ընդ սրբոց Քոց առաքելոցն, որք արժանի եղեն տեսանել զՔեզ ի յարութեան Քո. արժանաւորեա՛, Տէ՛ր, տեսանել զՔեզ ի միւսանգամ Քո գալստեանն. օրհնութի՜ւն Առաքողին ի բարձունս:

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՒՕՏՈՒ

Փա՜ռք ի բարձունս Աստուծոյ եւ յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն. եւ օրհնութի՜ւն Քեզ ի բարձունս: Օրհնեալ ես, Տէր Աստուա՛ծ մեր, օրհնեմք զՔեզ եւ գովեմք զՔեզ: Խոստովանիմք, Տէ՛ր, զՔեզ եւ երկիր պագանեմք Քեզ: Փառաւորեմք զՔեզ, գոհանամք, Տէ՛ր, զՔէն վասն մեծի փառաց Քոց: Տէ՛ր Թագաւոր, Սո՛ւրբդ երկնային, Աստուա՛ծ եւ Հա՛յր ամենակալ, Տէ՛ր եւ Որդի՛ Հօր Միածին, Յիսո՛ւս Քրիստոս եւ Սուրբ Որդի՛, Տէ՛ր Աստուած, Գա՛ռն Աստուծոյ եւ Որդի՛ Հօր, որ առեր զմերս ի Կուսէն: Ողորմեցար, բարձեր զմեղս աշխարհի. եւ արդ ընկա՛լ զաղաչանս մեր: Սո՛ւրբդ, որ նստիս ընդ աջմէ Հօր, ողորմեա՛ց մեզ. զի Դու միայն սուրբ, Դու միայն բարձրեալ ես, Դու միայն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս: Տէր եւ Հոգիդ Սուրբ, որ ի փառս Աստուած ընդ Հօր. ամէն:
Եւ յամենայն ժամ օրհնեմք զՔեզ, Տէ՛ր, եւ գովեմք զանուն սուրբ Քո յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Արժանի՛ արա, Տէ՛ր, զօրս զայս խաղաղութեամբ. եւ առանց մեղաց պահեա՛ զմեզ: Օրհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց. գովեալ եւ փառաւորեալ է անուն սուրբ Քո յաւիտեանս. ամէն:
Օրհնեա՛լ Տէր, ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս Քո: (Երիցս կրկնեա՛)
Տէ՛ր, ապաւէն եղեր մեզ ազգէ յազգ: Ես աղաչեմ, Տէ՛ր, ողորմեա՛ ինձ եւ բժշկեա՛ զանձն իմ. ես մեղայ Քեզ: Ցո՛յց մեզ, Տէ՛ր, զողորմութիւնս Քո. եւ զփրկութիւնս Քո տո՛ւր մեզ: Տէ՛ր, ողորմութիւն Քո յաւիտեան. զգործս ձեռաց Քոց մի՛ անտես առներ: Տէ՛ր իմ, զՔեզ ապաւէն ինձ արարի. ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ: Ի Քէն է, Տէ՛ր, աղբիւր կենդանութեան, եւ լուսով երեսաց Քոց տեսանեմք զլոյս: Ծագեա՛ զողորմութիւնս Քո, որք ճանաչեն զՔեզ, Տէ՛ր:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Փա՜ռք, պատի՜ւ եւ երկրպագութի՜ւն ի բարձունս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱՌԱՒՕՏՈՒ ԵՐԳ
Զյարութիւն զՓրկչին օրհնեսցուք. զՓրկչին մերոյ օրհնեսցուք զյարութիւն.
Որ համբերեաց խաչի եւ եդաւ ի նորափոր վիմի եւ աստուածային յարութեամբն զմահացեալսն վերագերեաց ի կեանս:

ՔԱՐՈԶ
Ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հայրապետին մերոյ տեառն (այս անուն) կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ ամենայն ուխտի մանկանց Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց, զօրավարաց եւ զօրաց նոցին զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն զի Տէրն ամենակալ հնազանդեցուսցէ առաջի նոցա զամենայն պատերազմունս թշնամեաց զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յաղագս հարց եւ եղբարց մերոց, որք ի գերութեան են եւ ի չար ծառայութեան, զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յաղագս ճանապարհորդաց եւ նաւորդաց՝ խաղաղութեամբ հասանիլ ի նաւահանգիստն բարութեան, զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յաղագս հիւանդաց եւ ամենայն վշտացելոց փութապէս առողջութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յաղագս բարեխառնութեան օդոց, անձրեւաց քաղցրութեան եւ պտղոց առատութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յաղագս ուխտաւորաց եւ պտղաբերից ի սուրբ Եկեղեցի Աստուծոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Եւ յաղագս այնոցիկ, որք մատնեալք են ի ձեռս անօրինաց վասն անուանն Քրիստոսի, զՏէր աղաչեսցուք:
Ազատեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Յաղագս հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Յաղագս փրկելոյ զմեզ Տեառն Աստուծոյ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Բարեխօս ունիմք սուրբ զՄարիամ զԱստուածածինն՝ զփառաւորեալ եւ օրհնեալ միշտ սուրբ Կոյսն, սուրբ զՅովհաննէս Մկրտիչն, սուրբ զՍտեփանոս Նախավկայն, սուրբ զառաքեալսն եւ զմարգարէսն, զարի եւ զյաղթող սուրբ վկայսն եւ զմեծ խոստովանողն Քրիստոսի՝ զհայրապետն մեր զսուրբն Գրիգոր՝ լուսաւորիչն Հայաստանեայց աշխարհի:
Յիշեսջի՛ք եւ զամենայն սուրբս եւ նոքօք զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Զառաւօտս լուսոյ եւ զառաջիկայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս՝ միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Գոհանամք զՔէն, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ երեւելի լուսով Քով զուարճացուցեր զամենայն արարածս Քո, իսկ իմանալի լուսով պատուիրանաց Քոց զամենեսեան լուսաւորեցեր զհաւատացեալս ի Քեզ: Զօրացո՛ եւ զմեզ, Տէ՛ր, ի պահպանութիւն պատուիրանաց Քոց ի տուընջեանս յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի, որպէս զի լուսաւորեալ մտօք միշտ զհաճոյս Քո արասցուք եւ հանդերձեալ բարեացդ հասցուք ընդ ամենայն սուրբս Քո շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառնդ մերոյ եւ Փրկչիդ Յիսուսի Քրիստոսի, Որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Խաղաղութի՛ւն մեր եւ Կեա՛նք, որ ի Հօրէ առաքեցար, Միածին Որդի՛ Աստուծոյ, Տէ՛ր մեր եւ Փրկիչ Յիսո՛ւս Քրիստոս, տո՛ւր մեզ զխաղաղութիւն Քո, զոր շնորհեցեր սրբոց Քոց առաքելոց փչմամբ Քո ի նոսա զկենդանացուցիչ եւ զամենազօր Հոգիդ Քո Սուրբ. որպէս զի եւ մեք խաղաղացեալք յամենայն աշխարհական սահեցմանց՝ լիցուք տաճար եւ բնակարան աստուածային շնորհացդ եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զՔեզ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյդ, Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ
Սուրբ Աստուա՛ծ, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ յարեար ի մեռելոց. ողորմեա՛ մեզ:
(Երիցս կրկնեա՛)

Փառաւորեալ եւ օրհնեալ, միշտ սուրբ Կոյս Աստուածածի՛ն Մարիամ, մա՛յր Քրիստոսի, մատո՛ զաղաչանս մեր Որդւոյ քո եւ Աստուծոյ մերոյ:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից մերոց:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն լսելի լինելոյ Տեառն Աստուծոյ ձայնի աղաչանաց մերոց՝ բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին, եւ իջանելոյ ի վերայ մեր ողորմութեան եւ գթութեան Տեառն Աստուծոյ:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԴ
Կցորդ. Ցո՛յց մեզ, Տէ՛ր, զողորմութիւնս Քո եւ զփրկութիւնս Քո տո՛ւր մեզ:
Փոխ. Հաճեցար, Տէ՛ր, ընդ երկիր Քո եւ դարձուցեր զգերութիւն Յակոբայ:
Թողեր զանիրաւութիւն ժողովրդեան Քո եւ ծածկեցեր զամենայն մեղս նոցա:
Լռեցուցեր զամենայն սրտմտութիւնս Քո եւ դարձար ի բարկութենէ սրտմտութեան Քո:
Դա՛րձ առ մեզ, Աստուա՛ծ փրկիչ մեր, եւ դարձո՛ զսրտմտութիւն Քո ի մէնջ:
Մի՛ յաւիտեան բարկանար մեզ, Տէ՛ր, եւ մի՛ ձգեր զբարկութիւն Քո ազգէ մինչեւ յազգ:
Աստուա՛ծ, Դու դարձեալ կեցուսցես զմեզ, ժողովուրդ Քո ուրախ եղիցի ի Քեզ:
Ցո՛յց մեզ, Տէ՛ր, զողորմութիւնս Քո եւ զփրկութիւնս Քո տո՛ւր մեզ:
Լուաք, զինչ խօսի Տէր Աստուած մեր. խօսեսցի զխաղաղութիւն ժողովրդեան Իւրոյ առ սուրբս Իւր եւ առ այնոսիկ, որ դարձեալ են առ Նա սրտիւք:
Սակայն մերձ է առ երկիւղածս Իւր փրկութիւն Նորա՝ բնակիլ փառաց Նորա յերկրի մերում:
Ողորմութիւն եւ ճշմարտութիւն պատահեսցին, արդարութիւն եւ խաղաղութիւն համբուրեսցին:
Ճշմարտութիւն յերկրէ բուսաւ, արդարութիւն յերկնից երեւեցաւ:
Տէր տացէ զքաղցրութիւն, եւ երկիր մեր տացէ զպտուղ իւր. արդարութիւն առաջի Նորա գնասցէ, դիցէ ի ճանապարհի զգնացս իւր:


ՔԱՐՈԶ
Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ ի Տեառնէ, զի զողորմութեան զշնորհս Իւր արասցէ ի վերայ մեր: Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Կեցո՛, Տէ՛ր:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Քում ամենազօր եւ հրաշալի յարութեանդ, Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, երկիր պագանեն զօրք հրեշտակաց, զի Դու միայն ունիս զանմահութիւն՝ Բնակեալդ ի լոյս անմատոյց: Եւ մեք՝ հողեղէն արարածքս, խոնարհեալք երկիւղիւ երկիր պագանեմք, զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող զյարութիւնն Քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք: Եւ ընդ երկնային զօրսն մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am