русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ / ԵՐՐՈՐԴ ԺԱՄ
27 մարտի 2017թ. երկուշաբթի, ԳՁ
ԻԹ օր Մեծի պահոց

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Երրորդ ժամուն,
որ կատարի ի դէմս իջման Հոգւոյն Սրբոյ, այլ եւ ի դէմս նախամօրն ճաշակման եւ ազատութեանն ՔրիստոսիւՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Օրհնեալ Հոգիդ Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ. ամէն:


ՍԱՂՄՈՍ Ծ
Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի ողորմութեան Քում, ըստ բազում գթութեան Քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ:
Առաւե՛լ լուա զիս յանօրէնութենէ իմմէ եւ ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս:
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ, եւ մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ:
Քեզ միայն մեղայ, Տէ՛ր, եւ չար առաջի Քո արարի,
Որպէս արդար եղիցիս ի բանս Քո եւ յաղթող ի դատել Քեզ:
Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ զիս մայր իմ:
Դու, Տէ՛ր, զճշմարտութիւն սիրեցեր, զանյայտս եւ զծածկեալս իմաստութեամբ Քով յայտնեցեր ինձ:
Ցօղեա՛ յիս մշտկաւ, եւ սուրբ եղէց, լուա՛, եւ քան զձիւն սպիտակ եղէց:
Լսելի՛ արա ինձ զցնծութիւն եւ զուրախութիւն, եւ ցնծասցեն ոսկերք իմ տառապեալք:
Դարձո՛ զերեսս Քո ի մեղաց իմոց եւ զամենայն անօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն:
Սիրտ սուրբ հաստատեա՛ յիս, Աստուա՛ծ, եւ հոգի ուղիղ նորոգեա՛ ի փորի իմում:
Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց Քոց եւ զՀոգի Քո Սուրբ մի՛ հաներ յինէն:
Տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան Քո եւ հոգւով պետութեան Քո հաստատեա՛ զիս:
Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս Քո, եւ ամպարիշտք առ Քեզ դարձցին:
Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ լեզու իմ յարդարութեան Քում:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Թէ կամեցեալ էիր, պատարագս մատուցանէաք, բայց Դու ընդ ողջակէզս իսկ ոչ հաճեցար:
Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ. զսիրտ սուրբ եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ոչ արհամարհէ:
Բարի՛ արա, Տէ՛ր, կամօք Քովք Սիոնի, եւ շինեսցին պարիսպքն Երուսաղեմի:
Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս արդարութեան, ուխտից պատարագս հանցեն ի սեղան Քո զուարակս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


ԵՐԳ ԵՐՐՈՐԴԻ ԺԱՄՈՒՆ

Աւրհնեմք զՔեզ, Հա՛յր անսկիզբն,
Էից էակ ի յանգոյից,
Բարձեր ձեռօք նիւթ ի հողոյ
Եւ ստեղծեր մարդ ի պատկեր Քո.
Գլուխն ոտից խոնարհեցաւ,
Զի զպատուիրան Քո մոռացաւ.
Դարձեալ ասեմք ըստ անառակին,
Թէ՝ Հա՛յր, մեղայ Քեզ ի յերկինս:

Երկնաւորացն անքննելի՝
Եղեր մարդկան տեսանելի.
Զգեցար պատկեր հողեղինի՝
Պատկերդ Հօր անփոխելի.
Էլեր յերրորդ ժամ ի խաչին
Վասն Ադամայ նախաստեղծին.
Ընդ աւազակին Քում խաչակցին
Արժանացո՛ զմեզ դրախտին:

Թագաւո՛ր թագաւորաց,
Առատաբուղխ Հոգի՛ շնորհաց,
Ժողովելոցն ի վերնատան
Առաքելոցն երկոտասան
Ի հրոյ լեզուս երեւեցար,
Յոգիս նոցա վերանստար.
Լո՛ւր յանուն Քո ժողովելոցս,
Է՛ջ եւ առ մեզ յերրորդ ժամուս:


ՄԱՂԹԱՆՔ
Յամենայն ժամու աղաչանք իմ այս են. ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս, Տէ՛ր, եւ յօտարէն պահեա՛ զծառայս Քո, մարդասէ՛ր Տէր:
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑՆ
ի Յովհաննու Մանդակունւոյն ասացեալ

Միաբան ամենեքեան գոհացարուք զմարդասիրէն Աստուծոյ եւ Փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ, որ ազատեաց զազգս մարդկան ի դատապարտութենէ անիծիցն. եւ եբարձ զմեղս աշխարհի ի ժամուս յայսմիկ խաչիւն Իւրով. եւ շնորհեաց առատապէս զպարգեւս Հոգւոյն Սրբոյ երանելի առաքելոցն:
Խնդրեսցուք հաւատով, զի զմեզ զամենեսեան արասցէ հաղորդս մեծամեծաց եւ աստուածային բարեացն այնոցիկ աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց, որք աստ եւ ընդ ամենայն տիեզերս: Որպէս զի անարատ վարուք եւ ճշմարիտ առաքինութեամբ կացեալք ըստ կամաց Նորա յայսմ աշխարհիս՝ զմասն եւ զվիճակ ժառանգութեան ընկալցուք ընդ ամենայն սուրբս Նորա՝ զբնակութիւն յաւիտենական եւ երկնային խորանացն: Զոր խոստացաւ սիրելեաց Իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս՝ Տէր մեր. կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Կեցո՛, Տէ՛ր:
Զժամս եւ զառաջիկայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Որ ի քրովբէական եւ յանպատում հանգուցեալ ես յաթոռ եւ այցելու ես միշտ արարածոց Քոց, որ եւ ի ժամուս յայսմիկ հեղեր յերանելի առաքեալսն զշնորհս Հոգւոյդ Սրբոյ, Դու, Տէ՛ր, յառաջիկայ ժամուս եւ յաւէտ մինչեւ ի կենցաղոյս աւարտումն տպաւորեալ միացո՛ զմեզ ընդ ամենայն բարեգործութեան յորդորմունս. եւ խոստացելոց բարեացդ հաղորդս լինել զմեզ արժանի՛ արա, Տէ՛ր մեր եւ Փրկիչ Յիսո՛ւս Քրիստոս, որ ես օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Որ էիր յառաջ քան զյաւիտեանս, Բա՛նդ Աստուած, էակի՛ց Հօր եւ արարչակի՛ց Սուրբ Հոգւոյդ, որ եւ զնախաստեղծին պատուիրազանցութիւն պտղոյն ճաշակմամբ նշանաւ ամենայաղթ խաչիւ Քով ի ժամուս յայսմիկ ենթադրեալ՝ ի կենդանութիւն փոխեցեր եւ զանօրէնութիւնս մեր ի նմա բեւեռեալ՝ կեանք անապական եւ նորոգումն կենաց յուսացելոց ի Քեզ խոստացար. որոց մասնաւորիլ եւ զմե՛զ արժանի արա, Տէ՛ր մեր Յիսուս Քրիստոս, որ ես օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ
Տէր Աստուած օրհնեալ, օրհնեալ է Տէր զօրհանապազ:
Աստուած մեր՝ Աստուած կենարար. եւ Նա փրկեսցէ զմեզ:
Տէր Աստուած օրհնեալ, օրհնեալ Տէր զօրհանապազ. առաջնորդեսցէ մեզ Աստուած Փրկիչ մեր:

ՔԱՐՈԶ
Խնդրեսցուք հաւատով ի Տեառնէ վասն ճանապարհորդաց հարց եւ եղբարց մերոց, որք ընդ ծով եւ ընդ ցամաք գնասցեն, որպէս զի առաջնորդեսցէ նոցա, խաղաղութեամբ պահեսցէ եւ տարեալ հասուսցէ յիւրաքանչիւր տեղիս Տէր Աստուած մեր. վասն զի Նա Ինքն է առաջնորդ կենաց եւ յոյս փրկութեան, որ յաջողէ ծառայից Իւրոց խաղաղութեամբ հասանիլ ի նաւահանգիստն կենաց եւ փրկութեան:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Առաջնորդեա՛ մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, եւ ուսո՛ մեզ գնալ ի ճանապարհս Քո արդարութեամբ. պահեա՛ ի խաղաղութեան զկեանս մեր եւ զգնացս ի հաճոյս Քո: Ժամանեցո՛ զհոգեւոր եւ զմարմնաւոր ընթացս ծառայից Քոց անարատ ճանապարհաւդ յաւիտենական ի կեանսդ շնորհօք Միածնի Քո՝ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, որ եղեւ մեզ առաջնորդ կենաց եւ յոյս փրկութեան: Ընդ Որում օրհնեալ ես, Հա՛յր ամենակալ, հանդերձ կենդանարար եւ ազատիչ Սուրբ Հոգւովդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ի Սարկաւագ վարդապետէն ասացեալ
Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս Քո, զծնողսն մեր, զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրողս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս, զգերիս, զհիւանդս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարարարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս եւ որք պատուիրեցին մեզ հաւատով:

Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

Բարերար եւ բազումողո՛րմ Աստուած, Քո անմոռաց գիտութեամբդ եւ անբաւ մարդասիրութեամբդ յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի Քեզ եւ ողորմեա՛ ամենեցուն: Օգնեա՛ եւ փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից եւ ի փորձութեանց: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ԻԲ
Տէր հովուեսցէ զիս, եւ ինձ ինչ ոչ պակասեսցի:
Ի վայրի դալարւոջ՝ անդ բնակեցոյց զիս եւ առ ջուրս հանգստեան սնոյց զիս:
Դարձոյց զանձն իմ առ իս, առաջնորդեաց ինձ ի ճանապարհս արդարութեան վասն անուան Իւրոյ:
Թէպէտ եւ գնացից ես ի մէջ ստուերաց մահու, ոչ երկեայց ի չարէ, զի Դու, Տէ՛ր, ընդ իս ես:
Ցուպ Քո եւ գաւազան՝ նոքա մխիթարեսցեն զիս:
Պատրաստ արարեր առաջի իմ զսեղան՝ ակն յանդիման նեղչաց իմոց:
Օծեր իւղով զգլուխ իմ, բաժակ Քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս:
Ողորմութիւն Քո, Տէ՛ր, զհետ իմ եկեսցէ զամենայն աւուրս կենաց իմոց՝ բնակել ինձ ի տան Տեառն ընդ երկայն աւուրս:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԲ
Ցո՛յց ինձ ճանապարհ, յոր եւ գնացից, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զՔեզ ապաւէն ինձ արարի:
Ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ:
Հոգի Քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ ի յերկիր ուղիղ:
Վասն անուան Քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ Քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Ողորմութեամբ Քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ Քո եմ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Գոհաբանելով աղաչեսցուք զբարերար Հոգին Աստուած եւ խնդրեսցուք զողորմութիւն ի Նմանէ, զի անցուսցէ ի մէնջ զցասումն պատուհասի յանցանաց մերոց բարերարութեամբ Իւրով:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Խաղաղութեամբ Քով, Հոգի՛դ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ, որ ի վեր է քան զամենայն միտս եւ զխորհուրդս, մխիթարեա՛ զանձինս ծառայից Քոց՝ ընդունելով զաղաչանս մեր: Անցո՛ ի մէնջ զցասումն պատուհասի յանցանաց մերոց բարերարութեամբ Քով:
Ներեա՛ եւ լո՛ւր մեզ, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյն Միածնի այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am