русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ / ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԺԱՄ
25 մարտի 2017թ. շաբաթ, ԲՁ
ԻԷ օր Մեծի պահոց
Սրբոց մանկանցն քառասնից, որք ի Սեբաստիա կատարեցան

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Երեկոյի ժամուն,
որ կատարի ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, որ էջ ի խաչէն եւ պատեալ պաստառակալաւ՝ եդաւ ի գերեզմանիՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Ես առ Աստուած կարդացի, եւ Նա լուաւ ինձ յերեկոյս, ի վաղորդայն եւ ի հասարակ աւուր:
Սպասէի Աստուծոյ իմոյ եւ ակն ունէի Կենարարին, որ փրկէ զծառայս Իւր եւ կեցուցանէ:
Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԵ
Խոնարհեցո՛, Տէ՛ր, զունկն Քո եւ լո՛ւր ինձ, զի աղքատ եւ տնանկ եմ ես:
Պահեա՛ զանձն իմ սուրբ, Տէ՛ր. փրկեա՛ զծառայս Քո, Աստուա՛ծ իմ, որ ի Քեզ յուսացայ:
Ողորմեա՛ ինձ, Տէ՛ր, զի առ Քեզ աղաղակեցի զօրհանապազ. ուրա՛խ արա զանձն ծառայի Քո, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ.
Զի Դու, Տէ՛ր, քաղցր եւ ուղիղ ես, բազումողորմ առ ամենեսեան, որ կարդան առ Քեզ:
Ո՛ւնկն դիր, Տէ՛ր, աղօթից իմոց եւ նայեա՛ց ի ձայն խնդրուածաց իմոց:
Յաւուր նեղութեան իմոյ կարդացի առ Քեզ, եւ լուար ինձ:
Ոչ ոք է նման Քեզ յաստուածս, Տէ՛ր, եւ ոչ ոք է որպէս զգործս Քո:
Զամենայն ազգս, զոր արարեր, եկեսցեն եւ երկիր պագցեն առաջի Քո եւ փառաւոր արասցեն զանուն Քո յաւիտեան:
Մեծ ես Դու, Տէ՛ր, եւ առնես սքանչելիս եւ Դու միայն ես Աստուած:
Առաջնորդեա՛ ինձ ի ճանապարհի Քում, եւ գնացից ի ճշմարտութեան Քում, եւ ուրախ եղիցի սիրտ իմ երկնչել յանուանէ Քումմէ:
Խոստովան եղէց առ Քեզ, Տէ՛ր Աստուած իմ, բոլորով սրտիւ իմով, փառաւոր արարից զանուն Քո յաւիտեան:
Մեծ եղեւ ի վերայ իմ ողորմութիւն Քո, Տէ՛ր, եւ փրկեցեր զանձն իմ ի դժոխոց ներքնոց:
Աստուա՛ծ, անօրէնք յարեան ի վերայ իմ, եւ ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ եւ ոչ համարեցան զՔեզ Աստուած առաջի իւրեանց:
Այլ Դու, Տէ՛ր Աստուած իմ, գթած ես եւ ողորմած, երկայնամիտ, բազումողորմ եւ ճշմարիտ. նայեա՛ց առ իս եւ ողորմեա՛ ինձ:
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի Քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ Քո եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի Դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Փա՜ռք Քեզ, Աստուա՛ծ, փա՜ռք Քեզ. յաղագս ամենայնի, Տէ՛ր, փա՜ռք Քեզ:
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԼԹ
Ապրեցո՛ զիս, Տէ՛ր, ի մարդոյ չարէ. յառնէ անիրաւէ փրկեա՛ զիս:
Խորհեցան զանօրէնութիւն ի սիրտս իւրեանց, զօր ամենայն պատրաստեցան ի պատերազմ:
Սրեցին զլեզուս իւրեանց որպէս զօձի, եւ թոյնք իժից ի ներքոյ շրթանց նոցա:
Պահեա՛ զիս, Տէ՛ր, ի ձեռաց մեղաւորի. եւ ի մարդոյ չարէ փրկեա՛ զիս:
Խորհեցան խափանել զգնացս իմ, թաքուցին ամբարտաւանք որոգայթ ինձ:
Լարս ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց, շուրջ զշաւղօք իմովք եդին ինձ զգայթակղութիւն:
Ասացի. «Տէր Աստուած իմ ես Դու. ո՛ւնկն դիր, Տէ՛ր, ձայնի աղօթից իմոց»:
Տէ՛ր, Տէ՛ր, զօրութի՛ւն փրկութեան իմոյ, հովանի՛ գլխոյ իմոյ յաւուր պատերազմի.
Մի՛ մատներ զիս, Տէ՛ր, ի ցանկութիւն մեղաւորաց, ոյք խորհեցան վասն իմ. մի՛ ընդ վայր հարկաներ զիս:
Զի մի՛ երբեք բարձրասցին, եւ խորհուրդք նոցա մի՛ կատարեսցին. վախճան կատարածի նոցա՝ վաստակ շրթանց իւրեանց ծածկեսցէ զնոսա:
Արկցես ի վերայ նոցա կայծակունս հրոյ եւ կործանեսցես զնոսա. ի տառապանաց մի՛ կարասցեն կեալ:
Մարդոյ լեզուանւոյ մի՛ յաջողեսցի ի վերայ երկրի, զայր մեղաւոր չարիք իւր որսասցեն ի կորուստ:
Ծանեայ, զի առնես, Տէ՛ր, դատաստան աղքատի եւ իրաւունս տնանկի:
Արդարք գոհասցին զանուանէ Քումմէ, բնակեսցեն ուղիղք առաջի երեսաց Քոց:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽ
Տէ՛ր, կարդացի առ Քեզ, եւ լո՛ւր ինձ. նայեա՛ ի ձայն աղօթից իմոց ի կարդալ իմում առ Քեզ:
Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի Քո, Տէ՛ր, համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի:
Դի՛ր, Տէ՛ր, պահապան բերանոյ իմոյ եւ դուռն ամուր՝ շրթանց իմոց, զի մի՛ խոտորեսցի սիրտ իմ բանիւ չարութեան:
Ի պատճառել զպատճառս մեղաց ընդ մարդս, ոյք գործեն զանօրէնութիւն. եւ ոչ եղէց կցորդ ընտրելոց նոցա:
Խրատեսցէ զիս արդարն ողորմութեամբ եւ յանդիման արասցէ. իւղ մեղաւորի մի՛ օծցէ զգլուխ իմ, եւ աղօթք իմ ի կամս նորա:
Արգելան մերձ առ վիմին դատաւորք նոցա. լուիցեն բանից իմոց եւ քաղցրասցին:
Որպէս թանձրութիւն հողոյ, զի սփռեալ է ի վերայ երկրի, ցրուեսցին ոսկերք նոցա մերձ ի դժոխս:
Առ Քեզ, Տէ՛ր, Տէ՛ր, են աչք իմ. ի Քեզ յուսացայ, Տէ՛ր. մի՛ հաներ զհոգի յինէն:
Պահեա՛ զիս յորոգայթէ, որ թաքուցաւ ինձ, ի գայթակղութենէ գործողին զանօրէնութիւն:
Անկցին ի ցանցս նորա մեղաւորք. միայն եմ ես, մինչեւ անցից:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԱ
Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, ձայնիւ իմով զՏէր աղաչեցի:
Սփռեցից առաջի Տեառն զաղօթս իմ եւ զնեղութիւնս իմ առաջի Նորա պատմեցից:
Ի նուաղել յինէն հոգւոյ իմոյ Դու, Տէ՛ր, ծանեար զշաւիղս իմ. ի ճանապարհ, յոր եւ գնայի, թաքուցաւ ինձ որոգայթ:
Հայէի յաջմէ եւ տեսանէի, եւ ոչ ոք էր, որ ճանաչէր զիս. կորեաւ յինէն փախուստ իմ, եւ ոչ գտաւ խնդրող անձին իմոյ:
Աղաղակեցի առ Քեզ, Տէ՛ր, եւ ասացի. «Դու ես յոյս եւ բաժին իմ յերկրին կենդանեաց»:
Նայեա՛, Տէ՛ր, յաղօթս իմ, զի ես խոնարհ եղէ յոյժ. ապրեցո՛ զիս ի հալածչաց իմոց, զի հզօր եղեն քան զիս:
Տէ՛ր, հա՛ն ի բանտէ զանձն իմ. գոհանամ զանուանէ Քումմէ:
Եւ Քեզ սպասեն արդարք, մինչեւ հատուսցես:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԳ ԿԻՒՐԱԿԱՄՏԻՑ
Ալէլուիա, ալէլուիա:
Լոյս զուարթ սուրբ փառաց անմահի, Հօր երկնաւորի, սրբոյ կենարարի՝ Յիսուս Քրիստոս:
Եկեալքս ի մտանել արեգականն տեսաք զլոյս երեկոյիս:
Օրհնեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ Աստուծոյ. եւ ամենեքեան ասեմք՝ ամէն:
Արժանաւորեա՛ զմեզ յամենայն ժամ օրհնել ձայնիւ երգով զանուն փառաց Ամենասուրբ Երրորդութեանդ, որ տայ զկենդանութիւն, վասն որոյ եւ աշխարհս զՔեզ փառաւորէ:

ՔԱՐՈԶ
Հասեալքս ի ժամ երեկոյիս ամենեքեան համբառնալով զձեռս մեր՝ փառաւորեմք զՔեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ շնորհեցեր մեզ զտիւս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ հասանիլ ի ժամ երեկոյիս: Արժանաւորեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, սուրբ սրտիւ, հրեշտակային երգով գոհաբանութիւն մատուցանել Տեառն Աստուծոյ ամենակալիդ. կեցո՛ եւ ողորմեա՛: Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Հասեալքս ի ժամ երեկոյիս ամենեքեան անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԵՍԵԴԻ
Ետուր երկիւղածաց Քոց նշան, զի ապրեսցին յերեսաց աղեղան:
Որպէս փրկեցան սիրելիք Քո, կեցո՛ աջով Քով եւ լո՛ւր մեզ:

Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ
Որպէս խունկ առաջի Քո, Տէ՛ր:
Համբարձումն ձեռաց իմոց՝
Պատարագ երեկոյի:

ՔԱՐՈԶ
Ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հայրապետին մերոյ տեառն (այս անուն) կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ ամենայն ուխտի մանկանց Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց, զօրավարաց եւ զօրաց նոցին զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն զի Տէրն ամենակալ հնազանդեցուսցէ առաջի նոցա զամենայն պատերազմունս թշնամեաց՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յաղագս հարց եւ եղբարց մերոց, որք ի գերութեան են եւ ի չար ծառայութեան, զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յաղագս ճանապարհորդաց եւ նաւորդաց՝ խաղաղութեամբ հասանիլ ի նաւահանգիստն բարութեան, զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յաղագս հիւանդաց եւ ամենայն վշտացելոց փութապէս առողջութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յաղագս բարեխառնութեան օդոց, անձրեւաց քաղցրութեան եւ պտղոց առատութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յաղագս ուխտաւորաց եւ պտղաբերից ի սուրբ Եկեղեցի Աստուծոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Եւ յաղագս այնոցիկ, որք մատնեալք են ի ձեռս անօրինաց վասն անուանն Քրիստոսի, զՏէր աղաչեսցուք:
Ազատեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Յաղագս հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Յաղագս փրկելոյ զմեզ Տեառն Աստուծոյ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Բարեխօս ունիմք սուրբ զՄարիամ զԱստուածածինն՝ զփառաւորեալ եւ զօրհնեալ միշտ սուրբ Կոյսն, սուրբ զՅովհաննէս Մկրտիչն, սուրբ զՍտեփանոս Նախավկայն, սուրբ զառաքեալսն եւ զմարգարէսն, զարի եւ զյաղթող սուրբ զվկայսն եւ զմեծ խոստովանողն Քրիստոսի՝ զհայրապետն մեր զսուրբն Գրիգոր՝ Լուսաւորիչն Հայաստանեայց աշխարհի:
Յիշեսջի՛ք եւ զամենայն սուրբս, եւ նոքօք զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Զերեկս մերձեալ եւ զառաջիկայ գիշերս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Լո՛ւր ձայնից մերոց, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր, զհամբարձումն ձեռաց մերոց եւ զբանս աղօթից՝ սրբելով զերեկոյի պատարագս մեր ի հոտ անուշից ի հաճոյս Քեզ պատրաստել: Յաւե՛լ ի մեզ, Տէ՛ր ամենակալ, զհաւատ, զյոյս, զսէր եւ զամենայն գործս առաքինութեան, որպէս զի ըստ կամաց Քոց բարեսիրաց, միշտ կրօնաւորեալք բարեպաշտութեամբ ի տուէ եւ ի գիշերի, արժանաւորք եղիցուք յաղագս անձանց մերոց փրկութեան եւ վասն հոգեւոր կենացդ աղաչել զՔեզ, Տէ՛ր, եւ գտանել ի Քէն զշնորհս եւ զողորմութիւն. եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Քեզ երկիր պագանելով, Տէր Աստուա՛ծ մեր, գոհանամք զՔէն յաղագս խաղաղութեամբ անցուցանելոյ ի մէնջ զերկարութիւն տուընջեանս: Տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զՔեզ, զերեկս եւ զառաջիկայ գիշերս առանց մեղաց եւ առանց գայթակղութեան անցուցանել. հաստատուն կալ եւ մնալ ի հաւատ, ի յոյս, ի սէր եւ ի պատուիրանապահութեան Քո՝ խնդրելով զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, եւ Եկեղեցւոյ Քում սրբոյ զհաստատութիւն, եւ անձանց մերոց զփրկութիւն: Որպէս զի ընդունելով ի Քէն զհայցուածս մեր՝ եւ զմեծ վայելչական փառաբանութիւն միշտ ի բարձունս առաքեսցուք ամենազօր տէրութեանդ, Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ
Սուրբ Աստուա՛ծ, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ խաչեցար վասն մեր. ողորմեա՛ մեզ:
(Երիցս կրկնեա՛)

Փառաւորեալ եւ օրհնեալ, միշտ սուրբ Կոյս Աստուածածի՛ն Մարիամ, մա՛յր Քրիստոսի, մատո՛ զաղաչանս մեր Որդւոյ քո եւ Աստուծոյ մերոյ:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից մերոց:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն լսելի լինելոյ Տեառն Աստուծոյ ձայնի աղաչանաց մերոց՝ բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին, եւ իջանելոյ ի վերայ մեր ողորմութեան եւ գթութեան Տեառն Աստուծոյ:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԻ
Համբարձի զաչս իմ ի լերինս, ուստի եկեսցէ ինձ օգնութիւն:
Օգնութիւն ինձ ի Տեառնէ եկեսցէ, որ արար զերկինս եւ զերկիր:
Մի՛ տար ի սասանութիւն զոտն քո, եւ մի՛ ննջեսցէ պահապան քո,
Որպէս ոչ ննջէ եւ ոչ ի քուն երթայ պահապանն Իսրայելի:
Տէր պահեսցէ զքեզ եւ Տէր ընկալցի աջով ձեռամբ Իւրով:
Արեգակն ի տուէ զքեզ մի՛ մեղիցէ, եւ մի՛ լուսինն՝ ի գիշերի:
Տէր պահեսցէ զքեզ յամենայն չարէ, պահեսցէ Տէր զանձն քո:
Տէր պահեսցէ զմուտ եւ զել քո յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

«ՀԱՄԲԱՐՁԻ» ՇԱՐԱԿԱՆ

(Օրհ. Մեծի պահոց Ե կիւրակէի բկ. Ա.)


Որ պատուիրան ճշմարտութեան աւանդեցեր Եկեղեցւոյ Քո, Քրիստո՛ս, անսահման ժամանակաւ աղօթել միշտ առ Աստուած հոգւով եւ մտօք:
Որ զբան Քո օրինաց հաստատեցեր գործով մեզ օրինակ՝ հանելով զգիշերն ի գլուխ յաղօթսն Աստուծոյ բնութեամբ մերով տնօրինաբար, Որում կրկնի ծունր ամենայն:
Վասն որոյ եւ մեք պաղատեսցուք առ Քեզ, Քրիստո՛ս. շնորհեա՛ մեզ յամենայն ժամ լինել Քեզ յանդիման մաքուր աղօթիւք՝ ըստ անմարմնոցն, որ յերկինս:
Աղաչանօք Աստուածածնին՝ անապական Քում ծնողին, զիմանալի աչս սրտից մերոց բացցես ողորմութեամբ՝ հայիլ ի լոյս Քո, Քրիստո՛ս:

ՔԱՐՈԶ
Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք: Ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Հա՛յր գթած, բարեխնամող, արարիչ ամենայն արարածոց, ընկա՛լ զպաղատանս ծառայից Քոց ի ժամ երեկոյիս, որ առատդ ես առ ամենեսեան պարգեւօք բարերարութեան Քո: Ողորմեա՛, Տէ՛ր, ամենայն աշխարհի եւ Եկեղեցւոյ Քում սրբոյ, հիւանդաց, վշտացելոց, ճանապարհորդաց, նաւորդաց, խոստովանողաց, ապաշխարողաց եւ հոգւոցն հանգուցելոց: Զի Դու, Տէ՛ր ամենակալ, գիտես զպէտս մեր եւ զկարիս, առաւել քան զոր խնդրեմք եւ իմանամք. եւ Քեզ ընդ Որդւոյ եւ Ամենասրբոյ Հոգւոյդ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱՂՕԹՔ
Մանասէի թագաւորին

Տէ՛ր ամենակալ, Աստուա՛ծ Աբրահամու, Իսահակայ, Յակոբայ եւ զաւակի նոցա արդարոց. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Որ արարեր զերկինս եւ զերկիր եւ զամենայն զարդ նոցա, ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Որ կապեցեր զծով բանիւ հրամանի Քո, փակեցեր զխորս, կնքեցեր ահաւոր եւ փառաւորեալ անուամբ Քով սրբով, ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Որ ամենայն ինչ սարսի եւ դողայ յերեսաց ահի զօրութեան Քո, ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Անբաւ է մեծ վայելչութիւն փառաց սրբութեան Քո, սաստիկ է բարկութիւն սպառնալեաց Քոց ի վերայ մեղաւորաց, անչափ եւ անքնին են ողորմութիւնք աւետեաց Քոց. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Դու, Տէ՛ր, բարձրեալ, գթած, երկայնամիտ, բազումողորմ, եւ զղջանաս ի վերայ չարեաց մարդկան. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Դու, Աստուա՛ծ, ոչ եդիր ապաշխարութիւն վասն արդարոցն՝ Աբրահամու, Իսահակայ եւ Յակոբայ, որք ոչ մեղան քեզ. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Այլ եդիր ապաշխարութիւն վասն իմ՝ մեղաւորիս, զի մեղայ աւելի քան զաւազ ծովու, եւ բազմացան անօրէնութիւնք իմ. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Չեմ արժանի հայել եւ տեսանել զբարձրութիւնս երկնից ի բազմութենէ անօրէնութեան իմոյ. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Կորացեալ եմ ես ի բռնութենէ կապանաց երկաթից, եւ ոչ գոյ ինձ հանգիստ. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Բարկացուցի զսրտմտութիւն եւ զչար առաջի Քո արարի. կանգնեցի պատկեր եւ բազմացուցի զցասումն. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Եւ արդ, Տէ՛ր, խոնարհեցուցանեմ զծունր սրտի իմոյ եւ հայցեմ ի քաղցրութենէ Քումմէ. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Մեղայ, Տէ՛ր, մեղայ. եւ զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Աղաչեմ եւ խնդրեմ ի Քէն. թո՛ղ ինձ, Տէ՛ր, թո՛ղ ինձ եւ մի՛ կորուսաներ զիս ըստ անօրէնութեան իմոյ. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Մի՛ յաւիտեան բարկանար ինձ, Տէ՛ր, եւ մի՛ յիշեր զչարիսն իմ եւ մի՛ պարտաւորեր զիս ընդ իջեալսն ի ներքոյ երկրի չարեօք. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Զի Դու, Աստուա՛ծ, Աստուած ապաշխարողաց ես. եւ յի՛ս ցոյց զբարերարութիւնս Քո, որ անարժան եմ. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Կեցուսցես զիս ըստ բազում ողորմութեան Քում, եւ ես օրհնեցից զՔեզ զամենայն աւուրս կենաց իմոց. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
ԶՔեզ, Տէ՛ր, օրհնեն ամենայն զուարթունք երկնից, եւ Քո են փառք յաւիտեանս. ամէն:
Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Աղաչեմ եւ խնդրեմ ի Քէն, Տէ՛ր, թո՛ղ ինձ զմեղս իմ:
Բազումողո՛րմ Տէր, ողորմեա՛ ինձ:
Աստուա՛ծ, քաւեա՛ զիս՝ զմեղաւորս, ի մեղաց. եւ կեցո՛:
Արարի՛չ իմ եւ յո՛յս Աստուած, գթա՛ յիս՝ ի մեղուցեալ ծառայս, եւ ողորմեա՛ ինձ՝ բազմամեղիս:
Ամէնօրհնեա՛լ սրբուհի եւ միշտ Կոյս Աստուածածի՛ն Մարիամ, բարեխօսեա՛ առ Տէր վասն իմ՝ մեղաւորիս:
Ամենայն սո՛ւրբք Աստուծոյ, բարեխօսեցէ՛ք առ Հայր ի յերկինս վասն մեր՝ մեղաւորացս:
Քրիստոս Որդի՛ Աստուծոյ անոխակալ, ընկա՛լ զաղաչանս մեր, զի ի Քեզ են ապաւինեալ անձինք մեր:
Յաղթող զօրութեամբ, սուրբ եւ կենդանարար եւ պատուական խաչիւ Քով, Տէ՛ր, պահպանեա՛ զմեզ:
Առաքեա՛, Տէ՛ր, զհրեշտակ խաղաղութեան Քո, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ անխռովս ի տուէ եւ ի գիշերի:
Եւ մարդասիրութեամբ Քով յիշեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, յիշեա՛ զմեզ, յորժամ գաս արքայութեամբ Քով, եւ ողորմեա՛ մեզ:

ՔԱՐՈԶ
Եկեալքս ի խոստովանութիւն ապաշխարութեան՝ հաւատով զյոյս Միածնի Որդւոյն Աստուծոյ դիցուք ի սիրտս մեր՝ խնդրելով իՆմանէ զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց. վասն զի Նա Ինքն է նախախնամողն Աստուած յաւիտենական, որ եկն կամաւ Հօր ի փրկել զարարածս եւ ասաց զԻնքն լինել քաւիչ մեղաւորաց, յոյս ապաշխարողաց՝ շնորհելով զհանգիստ աշխատելոց, ընդունելով զծանրաբեռնեալքս եւ զտաժանեալքս մեղօք յապաշխարութիւն քաւութեան: Արդ, եկայք ամենեքեան խոնարհեալ անձամբք, բեկեալ սրտիւք անկցուք եւ լացցուք առաջի Տեառն Արարչին մերոյ, զի անցուսցէ ի մէնջ զցասումն պատուհասի յանցանաց մերոց բարերարութեամբն Իւրով:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր Աստուած փրկութեան մերոյ, որ ողորմածդ ես եւ գթած, երկայնամիտ, բազումողորմ եւ զղջանաս ի վերայ չարեաց մարդկան, որ ոչ կամիս զմահ մեղաւորին, այլ՝ զդառնալ նորա ի չար ճանապարհէն եւ զկեալն, Դու, Տէ՛ր, առատ ողորմութեամբ Քով մխիթարեա՛ զծառայքս Քո եւ տո՛ւր սոցա տեղի ապաշխարութեան: Հաշտեա՛ մարդասիրութեամբ Քով եւ արա՛ նոսա անդամս Եկեղեցւոյ Քում սրբոյ. որպէս զի առողջացեալք հոգւով, խոստովանութեամբ եւ ապաշխարութեամբ մտցեն յԵկեղեցի Քո սուրբ եւ ընդ ժողովրդեան Քում Քեզ հանցեն զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՓՈԽ ԿԻՐԱԿԱՄՏԻՑ

ՍԱՂՄՈՍ ՃԼԳ
Աստ օրհնեցէ՛ք, ամենայն ծառա՛յք Տեառն, զՏէր, ո կայք ի տան Տեառն եւ ի գաւիթս Աստուծոյ մերոյ:
Ի գիշերի համբարձէ՛ք զձեռս ձեր ի սրբութիւն եւ օրհնեցէ՛ք զՏէր:
Օրհնեսցէ զմեզ Տէր ի Սիոնէ, որ արար զերկինս եւ զերկիր:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԼԷ
Խոստովան եղէց Քեզ, Տէ՛ր, բոլորով սրտիւ իմով. առաջի հրեշտակաց սաղմոս ասացից Քեզ,
Զի լուար զբանս բերանոյ իմոյ, երկիր պագից ի տաճար սուրբ Քո եւ խոստովան եղէց անուան Քում վասն ողորմութեան եւ ճշմարտութեան Քո:
Մեծ արարեր յամենայնի զանուն սուրբ Քո. յորում աւուր կարդամ առ Քեզ, վաղվաղակի լո՛ւր ինձ եւ բազում արասցես զօրութիւնս յանձն իմ:
Խոստովան եղիցին առ Քեզ ամենայն թագաւորք երկրի, զի լուան զբանս բերանոյ Քո եւ օրհնեսցեն զճանապարհս Քո:
Մեծ են փառք Տեառն, բարձր է Տէր. զխոնարհս տեսանէ եւ զբարձունս ի հեռաստանէ ճանաչէ:
Թէ գնացից ես ի մէջ նեղութեանց, կեցուսցես զիս ի բարկութենէ թշնամւոյն:
Ձգեցեր զձեռն Քո, եւ փրկեաց զիս աջ Քո, եւ Տէր հատուսցէ ընդ իմ:
Տէ՛ր, ողորմութիւն Քո յաւիտեան. զգործս ձեռաց Քոց մի՛ անտես առներ:

ՍԱՂՄՈՍ ԾԳ
Աստուա՛ծ, յանուան Քում կեցո՛ զիս եւ ի զօրութեան Քում իրա՛ւ արա ինձ:
Աստուա՛ծ, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր բանից բերանոյ իմոյ:
Օտարք յարեան ի վերայ իմ, եւ հզօրք խնդրեցին զանձն իմ եւ ոչ համարեցան զՔեզ Աստուած առաջի իւրեանց:
Ահա Աստուած օգնական իմ, եւ Տէր ընդունելի հոգւոյ իմոյ:
Ի դարձուցանել զչարն ի թշնամիս իմ՝ ճշմարտութեամբ Քով սատակեա՛ զնոսա:
Ես կամօք իմովք պատարագս մատուցից Քեզ եւ խոստովան եղէց անուան Քում, Տէ՛ր, զի բարի է:
Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, եւ ի թշնամիս իմ ետես ակն իմ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ ի Տեառնէ, զի զողորմութեան զշնորհս Իւր արասցէ ի վերայ մեր: Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Կեցո՛, Տէ՛ր:

ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Թագաւո՛ր խաղաղութեան, օգնակա՛ն եւ փրկի՛չ անձանց մերոց, Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, պարսպեալ պահեա՛ զժողովուրդս Քո ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ Քով ի խաղաղութեան: Փրկեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am