русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ / ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ԺԱՄ
27 մարտի 2017թ. երկուշաբթի, ԳՁ
ԻԹ օր Մեծի պահոց

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Խաղաղական ժամուն,
որ կատարի ի դէմս Հոգւոյն Աստուծոյ, այլ եւ ի դէմս Բանին Աստուծոյ,
որ եդաւ ի գերեզմանի եւ էջ ի դժոխս եւ խաղաղութիւն արար հոգւոցնՍԱՂՄՈՍ ԼԳ
Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ օրհնութիւն Նորա ի բերան իմ:
Ի Տէր պարծեսցի անձն իմ, լուիցեն հեզք եւ ուրախ եղիցին:
Մե՛ծ արարէք զՏէր ինեւ, եւ բարձր արասցուք զանուն Նորա ի միասին:
Խնդրեցի ի Տեառնէ, եւ լուաւ ինձ, յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեաց զիս:
Մատի՛ք առ Տէր եւ առէ՛ք զլոյս, եւ երեսք ձեր մի՛ ամաչեսցեն:
Այս աղքատ կարդաց առ Տէր, եւ Տէր լուաւ սմա, յամենայն նեղութենէ սորա փրկեաց զսա:
Բանակ հրեշտակաց Տեառն շուրջ է զերկիւղածովք Իւրովք եւ պահէ զնոսա:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Երգ աստիճանաց
Ի նեղութեան իմում ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ:
Տէ՛ր, փրկեա՛ զանձն իմ ի շրթանց նենգաւորաց եւ ի լեզուէ չարէ:
Զի՞ տացի քեզ կամ զի՞նչ յաւելցի, լեզո՛ւ նենգաւոր:
Որպէս նետք հզօրի, զի մխեալ են կայծակամբք կաղնւոյ:
Վայ է ինձ, զի ընդ երկար եղեւ պանդխտութիւն իմ. բնակեցի ես ի վրանս Կեդարու:
Բազում անգամ բնակեաց անձն իմ ընդ այնոսիկ, ոյք ատէին զողջոյն:
Ես էի խաղաղարար. յորժամ խօսէի, մարտնչէին ընդ իս:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԷ
Տէ՛ր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի Քո:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, խոնարհեսցի ունկն Քո ի խնդրուածս իմ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ Դ
Ի կարդալ իմում լուար ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ արդարութեան. ի նեղութեան ինձ անդորր արարեր. ողորմեա՛ ինձ եւ լո՛ւր աղօթից իմոց:
Որդի՛ք մարդկան, մինչեւ յե՞րբ էք խստասիրտք, ընդէ՞ր սիրէք զնանրութիւն եւ խնդրէք զստութիւն:
Ծաներո՛ւք, զի սքանչելիս արար Տէր սրբոյ Իւրում. եւ Տէր լուիցէ ինձ ի կարդալ իմում առ Նա:
Բարկանայք՝ եւ մի՛ մեղանչէք. զոր ինչ ասէք ի սիրտս ձեր, յանկողինս ձեր զղջացարո՛ւք:
Մատուցէ՛ք պատարագս արդարութեան եւ յուսացարո՛ւք ի Տէր:
Բազումք ասէին, թէ՝ «Ո՞ ցուցցէ մեզ զբարութիւն Տեառն»:
Նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց Քոց, եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց:
Ի պտղոյ ցորենոյ, գինւոյ եւ ձիթոյ իւրեանց լցուցեր զնոսա:
Խաղաղութեամբ յայս եւ ի սոյն ննջեսցուք եւ զարթիցուք, զի Դու, Տէ՛ր, միայն առանձին յուսով Քով բնակեցուցեր զմեզ:

ՍԱՂՄՈՍ Զ
Տէ՛ր, մի՛ սրտմտութեամբ Քով յանդիմաներ զիս եւ մի՛ բարկութեամբ Քով խրատեր զիս:
Ողորմեա՛ ինձ, Տէ՛ր, զի հիւանդ եմ ես. բժշկեա՛ զանձն իմ, զի խռովեցան ոսկերք իմ:
Անձն իմ յոյժ խռովեցաւ, եւ Դու, Տէ՛ր, մինչեւ յե՞րբ:
Դա՛րձ, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զանձն իմ. կեցո՛ զիս, Տէ՛ր, ըստ ողորմութեան Քում.
Զի ոչ ոք է, որ ի մահու յիշէ զՔեզ կամ ի դժոխս խոստովան առնիցի առ Քեզ:
Վաստակեցի ես ի հեծութեան իմում, լուացի զամենայն գիշեր զմահիճս իմ եւ արտասուօք իմովք զանկողինս իմ թացի:
Խռովեցաւ ի սրտմտութենէ ակն իմ, մաշեցայ ես ի վերայ ամենայն թշնամեաց իմոց:
Ի բա՛ց կացէք յինէն ամենեքեան, ոյք գործէք զանօրէնութիւն.
Լուաւ Տէր ձայնի լալոյ իմոյ. լուաւ Տէր աղօթից իմոց եւ Տէր զխնդրուածս իմ ընկալաւ:
Ամաչեսցեն եւ խռովեսցին յոյժ ամենայն թշնամիք իմ, դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն յոյժ վաղվաղակի եւ խռովեսցին:

ՍԱՂՄՈՍ ԺԲ
Մինչեւ յե՞րբ, Տէ՛ր, մոռանաս զիս ի սպառ, մինչեւ յե՞րբ դարձուցանես զերեսս Քո յինէն:
Մինչեւ յե՞րբ դնեմ զխորհուրդս յանձն իմ եւ ցաւք սրտի իմոյ զաւուրս:
Մինչեւ յե՞րբ բարձրանայ թշնամին ի վերայ իմ. նայեա՛ եւ լո՛ւր ինձ, Տէր Աստուա՛ծ իմ:
Լո՛յս տուր, Տէ՛ր, աչաց իմոց, զի մի՛ երբեք ննջեցից ի մահ:
Մի՛ ասասցէ թշնամին իմ, թէ՝ «Յաղթեցի նմա», կամ նեղիչք իմ ցնծասցեն, թէ ես սասանեցայց:
Ես յողորմութիւնս Քո, Տէ՛ր, յուսացայ, ցնծացաւ սիրտ իմ ի փրկութեան Քում. օրհնեցից զՏէր՝ զԲարերարդ իմ:

ՍԱՂՄՈՍ ԺԵ
Պահեա՛ զիս, Աստուա՛ծ, զի ես ի Քեզ յուսացայ. ասացի Տեառն. Տէր իմ ես Դու, եւ բարիք իմ ինձ ի Քէն են:
Սրբոց Քոց, որ են յերկրի Քում, սքանչելի արարեր զամենայն կամս իմ ի նոսա:
Յաճախեսցին հիւանդութիւնք նոցա, յետ այսորիկ ապա վաղվաղեսցին:
Ոչ ժողովեցայց ի ժողովս նոցա յարեանց եւ ոչ յիշեցից զանուանս նոցա ի շրթունս իմ:
Տէր բաժին ժառանգութեան իմոյ եւ բաժակի իմոյ. Դու ես, որ այսրէն դարձուցանես զժառանգութիւն իմ յիս:
Վիճակք ելին ինձ ընդ ընտիրս, եւ ժառանգութիւն իմ հաճոյ եղեւ ինձ:
Օրհնեցից զՏէր, որ իմաստուն արար զիս. մինչ ի գիշերի եւս խրատեցին զիս երիկամունք իմ:
Յառաջագոյն տեսանէի զՏէր առաջի իմ յամենայն ժամ, զի է ընդ աջմէ իմմէ, զի մի՛ սասանեցայց:
Վասն այսորիկ ուրախ եղեւ սիրտ իմ, եւ ցնծացաւ լեզու իմ, եւս եւ մարմին իմ բնակեսցի յուսով:
Զի ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս եւ ոչ տացես սրբոյ Քում տեսանել զապականութիւն:
Ցուցեր ինձ զճանապարհս Քո կենաց, լցուցեր զիս ուրախութեամբ երեսաց Քոց, ի քաղցրութենէ վայելչութեան աջոյ Քո մինչեւ ի սպառ:

ՍԱՂՄՈՍ ԺԶ
Լո՛ւր, Տէ՛ր, արդարութեան եւ նայեա՛ ի խնդրուածս իմ. ո՛ւնկն դիր աղօթից իմոց, զի ոչ շրթամբք նենգաւորօք:
Յերեսաց Քոց իրաւունք ինձ ելցեն, եւ աչք իմ տեսցեն զուղղութիւն:
Փորձեցեր զսիրտ իմ եւ քննեցեր ի գիշերի, փորձեցեր զիս, եւ ոչ գտաւ յիս անիրաւութիւն:
Մի՛ խօսեսցի բերան իմ զգործս որդւոց մարդկան. վասն բանից շրթանց Քոց ես պահեցից զճանապարհս խիստս:
Հաստատեա՛ զշաւիղս իմ ի ճանապարհի Քում, զի մի՛ գայթակղեսցին գնացք իմ:
Ես առ Քեզ, Տէ՛ր, կարդացի, զի լուար ինձ, Աստուա՛ծ. խոնարհեցո՛ առ իս զունկն Քո եւ լո՛ւր բանից իմոց:
Սքանչելի արարեր զողորմութիւնս Քո, ո փրկես զայնոսիկ, որ յուսացեալ են ի Քեզ՝ յայնցանէ, որ հակառակ կան աջոյ Քո:
Պահեա՛ զիս որպէս բիբ ական. ընդ հովանեաւ թեւոց Քոց ծածկեսցես զիս յերեսաց ամպարշտաց, ոյք տառապեցուցին զիս:
Թշնամիք զանձն իմ պաշարեցին, ի ճարպս իւրեանց արգելան, եւ բերանք նոցա խօսեցան զամբարտաւանութիւն:
Մերժեցին զիս, եւ այժմ դարձեալ պատեցան զինեւ, ուշ եդին խոնարհեցուցանել զիս յերկիր:
Համարեցան ինձ որպէս առիւծ, զի պատրաստ է յորս, որպէս կորիւն առիւծու, զի նստի դարանեալ:
Արի՛, Տէ՛ր, ժամանեա՛ նոցա եւ խափանեա՛ զնոսա. փրկեա՛ զանձն իմ յամպարշտաց ի սրոյ եւ ի ձեռանէ թշնամւոյն:
Տէ՛ր, կորո՛ զնոսա յերկրէ, բաժանեա՛ եւ խափանեա՛ զնոսա ի կեանս իւրեանց:
Գաղտնեօք Քովք լցան որովայնք նոցա, յագեցան կերակրովք եւ թողին զմնացուածս տղայոց իւրեանց:
Ես արդարութեամբ երեւեցայց երեսաց Քոց, յագեցայց յերեւիլ փառաց Քոց:

ՍԱՂՄՈՍ ԽԲ
Դա՛տ արա ինձ, Աստուա՛ծ, եւ իրա՛ւ արա ինձ ի դատաստանի իմում:
Յազգէ, որ ոչ է սուրբ, ի մարդոյ մեղաւորէ, նենգաւորէ փրկեա՛ զիս:
Դու, Աստուա՛ծ, հզօրիչ իմ ես. ընդէ՞ր մոռացար զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ի նեղել թշնամւոյ իմոյ:
Առաքեա՛, Տէ՛ր, զլոյս Քո եւ զճշմարտութիւն Քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս Քո:
Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Խոստովան եղէց Քեզ օրհնութեամբ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ իմ:
Արդ, ընդէ՞ր տրտում ես, ա՛նձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած, խոստովանեա՛ Նմա. փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է:

ՍԱՂՄՈՍ ԿԹ
Աստուա՛ծ, յօգնել ինձ նայեա՛ց եւ, Տէ՛ր, յընկերել ինձ փութա՛:
Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին, ոյք խնդրէին զանձն իմ. դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն, ոյք խորհէին ինձ չար:
Դարձցին առժամայն ամաչեցեալք, որ ասէին ինձ՝ վա՛շ վա՛շ:
Ցնծասցեն եւ ուրախ լիցին ի Քեզ ամենեքեան, ոյք խնդրեն զՔեզ, Տէ՛ր:
Ասասցեն յամենայն ժամ՝ մեծ է Աստուած, ոյք սիրեն զփրկութիւնս Քո:
Ես աղքատ եւ տնանկ եմ, Աստուա՛ծ, օգնեա՛ ինձ. օգնական եւ փրկիչ իմ ես. եւ Դու, Տէ՛ր իմ, մի՛ յամենար:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԵ
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի Քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ Քո եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի Դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԳ
Շնորհեա՛ մեզ, Տէ՛ր, ի գիշերի զերկնային զխաղաղութիւն Քո եւ պահեա՛ զմեզ ի պատրանաց թշնամւոյն ամենայաղթ զօրութեամբ սուրբ խաչի Քո:
Տէ՛ր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի Քո:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, խոնարհեսցի ունկն Քո ի խնդրուածս իմ:
Եկեսցէ առ մեզ, Տէ՛ր, պահապան ի Քէն եւ պահեսցէ զմեզ յամենայն ժամ:
Առաքեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, զզօրութիւն սրբոյ խաչին, որ պահեսցէ զմեզ յամենայն ժամ:
Արժանի՛ արա, Տէ՛ր, զերեկս զայս խաղաղութեամբ եւ առանց փորձութեան անցո՛ զմեօք:
Արժանաւորեա՛, Տէ՛ր, զգիշերս զայս՝ խաղաղութեամբ եւ առանց մեղաց պահելով զմեզ:
Ընդ մեզ Տէր Աստուած. գիտասջի՛ք, հեթանո՛սք, եւ պարտեցարո՛ւք, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ լուարո՛ւք զայս ի ծագաց մինչեւ ի ծագս երկրի, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ հզօրացեալքդ պարտեցարո՛ւք, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ զի թէպէտ եւ դարձեալ զօրանայք, դարձեալ ի պարտութիւն մատնեսջիք, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ զխորհուրդն, զոր խորհիք, խափանէ Տէր, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ զբանն, զոր խօսիք, մի՛ մնասցէ առ ձեզ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ քանզի յերկիւղէ ձերմէ մեք ոչ երկիցուք եւ ոչ խռովիցուք, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ զՏէր Աստուած մեր փառաւոր արասցուք, եւ Նա եղիցի մեզ յերկիւղ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ յուսացեալ եղիցուք մեք ի Նա, եւ Նա եղիցի մեզ ի սրբութիւն, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ յուսացեալ եղիցուք մեք ի Նա, եւ Նա եղիցի մեզ ի փրկութիւն, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ահաւասիկ, ես եւ մանկունք իմ, զոր ետ ինձ Աստուած, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ժողովուրդ, որ նստէր ի խաւարի, ետես զլոյս մեծ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ որ բնակեալդ էք ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու, լոյս ծագեսցի առ ձեզ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ քանզի Մանուկ ծնաւ, Որդի, եւ տուաւ մեզ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ Որոյ իշխանութիւն Իւր ի վերայ ուսոց Իւրոց, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ որ կոչի անուն Նորա Մեծի խորհրդոյ հրեշտակ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ՝ Սքանչելի խորհրդակից, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ՝ Աստուած հզօր Իշխան, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ՝ Իշխան խաղաղութեան, Հայր հանդերձելոյ յաւիտենին. Տէր Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Ի մերձենալ երեկոյիս համաբառնամք զձեռս մեր ի սրբութիւն, զոր ինչ մեղաք այսօր խորհրդով, բանիւ կամ գործով՝ ի յանկողինս մեր զղջանալով, խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտիդ Աստուծոյ, յուսալով յողորմութիւն Քո: Եւ մեք միաբան գոչեսցուք. յիշեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, յորժամ գաս արքայութեամբ Քով, եւ ողորմեա՛ մեզ:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Գոհացարուք զՏեառնէ, որ Իւրով ողորմութեամբն առաջնորդեաց մեզ ի գործս տուընջեան եւ շնորհեաց մեզ միաբան գալ հասանիլ ի հանգիստ գիշերիս: Եւ մեք յամենայն ժամ աղաչեսցուք զմարդասէրն Աստուած լինել պահապան անձանց մերոց, եւ Նա Իւրով ողորմութեամբն պահեսցէ զմեզ եւ առաջնորդեալ հասուսցէ յԻւր բարութեան հանգիստն, զոր խոստացաւ սիրելեաց Իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս. Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Կեցո՛, Տէ՛ր:
Զհանգիստ գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր բարերար, որ մեծաւ գթութեամբ Քով պատրաստեցեր զյաւիտենական հանգիստն առաքինութեամբ աշխատելոցն եւ կոչեցեր առ Քեզ քաղցր ձայնիւ զծանրաբեռնեալսն եւ զտաժանեալսն մեղօք՝ հանգիստ նոցա խոստանալով, շնորհեա՛ եւ մեզ, Տէ՛ր, անխռով խաղաղութեամբ զգիշերս անցուցանել եւ ի ծանրութենէ մեղաց զաշխատեալքս ապահովեա՛ ողորմութեամբ Քով. եւ արժանաւորեա՛ մշտնջենաւոր հանգստեանն ընդ ամենայն սուրբս Քո: Եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զՔեզ ընդ Հօր եւ Ամենասուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Պարգեւատո՛ւ բարեաց եւ աղբի՛ւր խաղաղութեան, Տէր Աստուա՛ծ մեր, յամենայն սատանայական խռովութեանց խաղաղացո՛ զմիտս մեր եւ զխորհուրդս ի գիշերիս յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի. որպէս զի առաջնորդեալք յանցաւոր կենցաղոյս՝ ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան Քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց Քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով՝ փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ԻԶ
Տէր՝ լոյս իմ եւ կեանք իմ, ես յումմէ՞ երկեայց. Տէր՝ ապաւէն կենաց իմոց, ես յումմէ՞ դողացայց:
Ի մերձենալ առ իս չարաց՝ ուտել զմարմին իմ, նեղիչք իմ եւ թշնամիք իմ նոքա տկարացան եւ անկան:
Թէ պատրաստեսցի ի վերայ իմ պատերազմ, ոչ երկիցէ սիրտ իմ. թէ յարիցէ ի վերայ իմ ճակատամարտ, սակայն եւ յայսուիկ ի Քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ:
Զմի խնդրեցի ի Տեառնէ եւ զսոյն աղաչեմ. բնակել ինձ ի տան Տեառն զամենայն աւուրս կենաց իմոց:
Տեսանել ինձ զվայելչութիւն Տեառն եւ հրաման տալ ի տաճարի Նորա:
Ծածկեաց զիս ի խորանի Իւրում յաւուր չարի, ընդ յարկաւ արար զիս ի ծածկոյթ խորանի Իւրում:
Ի վիմէ բարձր արարեր զիս, եւ այժմ բա՛րձր արա զգլուխ իմ ի վերայ թշնամեաց իմոց:
Շուրջ եղէց եւ մատուցից ի խորանի Նորա պատարագ օրհնութեան, օրհնեցից եւ սաղմոս ասացից Տեառն:
Լո՛ւր, Տէ՛ր, ձայնի իմում, զի կարդացի առ Քեզ. ողորմեա՛ ինձ եւ լո՛ւր ինձ, զի Քեզ անսաց սիրտ իմ, եւ խնդրեցին երեսք իմ. զերեսս Քո, Տէ՛ր, խնդրեցից:
Մի՛ դարձուցաներ զերեսս Քո յինէն եւ մի՛ խոտորիր բարկութեամբ ի ծառայէ Քումմէ:
Օգնակա՛ն իմ լեր, Տէ՛ր, մի՛ անարգեր զիս եւ մի՛ թողուր զիս, Աստուած Փրկի՛չ իմ:
Հայր իմ եւ մայր իմ թողին զիս, եւ Տէր ընկալաւ զիս:
Օրէնսգէ՛տ արա զիս, Տէ՛ր, ի ճանապարհի Քում եւ առաջնորդեա՛ ինձ ի շաւիղս Քո ուղիղս:
Վասն թշնամեաց իմոց մի՛ մատներ զիս ի ձեռս նեղչաց իմոց:
Յարեան ի վերայ իմ վկայք մեղաց եւ ստեցին ինձ յանօրէնութեան իւրեանց:
Հաւատացի տեսանել զբարութիւն Տեառն յերկրին կենդանեաց. համբե՛ր Տեառն եւ քաջալերեա՛ց, զօրասցի սիրտ քո, եւ համբե՛ր Տեառն:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԳ ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ
(ԲՁ)
Նայեա՛ց սիրով, Հա՛յրդ գթած,
Ի Քո ստեղծեալ գործս ձեռաց.
Եւ զբանակս հրեշտակաց
Տո՛ւր պահապան մեզ՝ տկարացս.
Փրկեա՛ զանձինս ի փորձանաց
Ի խաւարի շրջող դիւաց,
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք Քեզ փառս անլռելի:

Էին անեղ անսկզբան
Ծնո՛ւնդ անճառ Որդի եւ Բան,
Որ արարեր զտիւ գործոյ
Եւ զգիշեր ի հանգիստ քնոյ.
Տո՛ւր ի ննջել աչաց մարմնոյ
Արթուն լինել մեզ ըստ հոգւոյ.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք Քեզ փառս անլռելի:

Րաբո՛ւն հոգւոց բանաւորաց,
Աղբի՛ւր լուսոյ, բաշխո՛ղ շնորհաց,
Ի փակել դրանց բնութեանց մարմնոց
Լո՛յս տուր աչաց սրտից մերոց՝
Ի գիշերաց առ Քեզ կանխել,
Ընդ հրեղինացն օրհնաբանել.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք Քեզ փառս անլռելի:

Սուրբդ սրբոց Երրորդութի՛ւն,
Զմեզ մաքրեա՛ Քեզ բնակութիւն.
Շնորհեա՛ ընդ մանկանցն առագաստի
Հանգչել ընդ Քեզ ի յանկողնի.
Տո՛ւր զհայցուած բարեկամին
Զփոխ երից նկանակին.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք Քեզ փառս անլռելի:

Երեւելի լոյս ստեղծեր,
Զտիւ եւ զգիշեր բաժանեցեր.
Ծագեա՛ մեզ, Տէ՛ր, ի գիշերի
Զճառագայթս իմանալի.
Տո՛ւր յամենայն ժամանակի
Զպահպանող աջ Քո հովանի.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք Քեզ փառս անլռելի:

Սիրոյ Քո հուր արկեալ յերկիր
Բորբոքեսցի ի հոգիս մեր,
Զխորհուրդ սրտից մեր մաքրեսցէ,
Զլոյս գիտութեան Քո փայլեսցէ,
Ի քնոյ մահու զմեզ զարթուսցէ,
Զմիտս բոցով Քով վառեսցէ.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք Քեզ փառս անլռելի:

Ի Քեզ նայիմք, Լո՛յսդ անմատոյց,
Ի զգայական ծածկեալ լուսոյ,
Որ վասն մեր եդար ի գբի
Եւ ննջեցեր ի տապանի.
Առ մեզ ննջեա՛, արթո՛ւն բնութիւն,
Հերքեա՛ զչարին ներգործութիւն.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք Քեզ փառս անլռելի:

Էիդ լուսոյ անստուերի
Պաղատանօք կամք առաջի,
Որ փակեալ դրամբք յերեկոյին
Երեւեցար մետասանին.
Ընդ Թովմայի առ Քեզ գոչեմք,
Տէր եւ Աստուած զՔեզ դաւանեմք.
Է՛ջ եւ առ մեզ յերեկոյիս
Եւ տո՛ւր զողջոյն Քո ի հոգիս:

Րամեալքս զՔեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք,
Մեզ յօգնութի՛ւն նայեա, հայցեմք,
Պահապա՛նդ Իսրայելի,
Անձանց մերոց լե՛ր հովանի.
Օթեա՛ առ մեզ, խաղաղարա՛ր,
Եւ ննջեսցուք անխռովաբար.
Զի ընդ առաւօտս կանխեսցուք
Օրհնել զՔեզ ընդ Հօր Հոգւով:

Գոչման փողոյն Գաբրիելի,
Որ ի վերջնումն գիշերի,
Լսել արա՛ զմեզ արժանի
Եւ աջակողմն օդեաց դասի.
Անշէջ վառեալ լոյս լապտերաց՝
Ըստ իմաստուն հինգ կուսանաց.
Զի ընդ Փեսայիդ ի յառագաստ
Հարսունք հոգւով մտցուք ի փառս:

Հալածեա՛ ի մէնջ, Տէ՛ր, նշանաւ խաչի Քո զընդդիմամարտ եւ զաներեւոյթ գազանն. եւ մի՛ տար յապականութիւն զՔո ժառանգութիւնս:
Բարեխօսեա՛ վասն մեր, Աստուածածի՛ն Մարիամ, որ ծնար զՏէր Աստուած, որ հովուէրն զԻսրայէլ ամենազօր եւ սքանչելի փառօքն Իւրովք:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Տէ՛ր, մի՛ դարձուցաներ զերեսս Քո յինէն. Տէ՛ր բարերար, աղաչեմ զՔեզ, օգնակա՛ն իմ լեր:
Տէ՛ր, մի՛ անարգեր զիս եւ մի՛ թողուր զիս, Աստուած Փրկի՛չ իմ:

ՔԱՐՈԶ
Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած եւ խնդրեսցուք ի Նմանէ, զի առաքեսցէ զհրեշտակ խաղաղութեան, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ յերկիւղական գիշերիս ի դիւական խռովութենէ՝ ամբողջ պահելով զհոգի եւ զմարմին մեր մինչեւ ի կատարումն ժամանակի ամաց մերոց: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:

ԱՂՕԹՔ
Շնորհատո՛ւ բարեաց, յամենայնի առատ անմա՛հ Տէր, աղաչեմք զՔեզ. փարատեա՛ յանձանց մերոց զաղջամղջին եւ զխաւարային խորհուրդս: Ի պատրանաց բանսարկուին պահեա՛ զմեզ եւ շնորհեա՛ մեզ հաւատով ապաւինիլ յԱմենասուրբ Երրորդութիւնդ՝ ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԸ
Երանեալ են ամբիծք ի ճանապարհի եւ ոյք գնան յօրէնս Տեառն:
Երանի՜, ոյք քննեն զվկայութիւն Նորա, բոլորով սրտիւ իւրեանց խնդրեսցեն զՆա:
Ոչ թէ որ գործեն զանօրէնութիւն, ի ճանապարհս Նորա գնասցեն:
Դու պատուիրեցեր զպատուիրանս Քո ի պահել ինձ յոյժ:
Երանի՜ թէ յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ՝ պահել ինձ զարդարութիւնս Քո:
Յայնժամ ես ոչ ամաչէի ի զգուշանալ ինձ ի պատուիրանս Քո:
Խոստովան եղէց Քեզ, Տէ՛ր, յուղղութիւն սրտի իմոյ, որպէս ուսայց զիրաւունս արդարութեան Քո:
Զիրաւունս Քո պահեցի. մի՛ թողուր զիս մինչեւ ի սպառ:
Ի՞ւ ուղղեսցէ երիտասարդ զճանապարհս իւր, այլ՝ ի պահել զբանս Քո:
Բոլորով սրտիւ իմով խնդրեցի զՔեզ. մի՛ մերժեր զիս ի պատուիրանաց Քոց:
Ի սրտի իմում թաքուցի զբանս Քո, որպէս զի մի՛ մեղայց Քեզ:
Օրհնեալ ես Դու, Տէ՛ր, ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս Քո:
Շրթամբք իմովք պատմեցից զամենայն իրաւունս բերանոյ Քո:
Ի ճանապարհս վկայութեանց Քոց զուարճացայ որպէս յամենայն ի մեծութեան:
Ի պատուիրանս Քո հոգացայ եւ զգուշացայ ի ճանապարհս Քո:
Զիրաւունս Քո խօսեցայ եւ ոչ մոռացայ զբանս Քո:
Հատո՛ ծառայի Քում, զի կեցից եւ պահեցից զբանս Քո:
Զարթո՛ զաչս իմ, եւ նայեցայց ի սքանչելիս օրինաց Քոց:
Պանդուխտ եմ ես յերկրի. մի՛ թաքուցաներ յինէն զպատուիրանս Քո:
Փափագեաց անձն իմ ի ցանկալ ինձ յիրաւունս Քո յամենայն ժամ:
Սաստեցեր ամբարտաւանից. անիծեալ, ոյք խոտորեցան ի պատուիրանաց Քոց:
Ի բա՛ց արա յինէն զնախատինս եւ զարհամարհանս, զի զվկայութիւնս Քո խնդրեցի:
Քանզի նստան իշխանք եւ չարախօսէին զինէն, այլ ծառայ Քո խորհէր յիրաւունս Քո:
Զի վկայութիւնք Քո խօսք իմ էին, եւ խորհուրդք իմ՝ արդարութիւն Քո:
Մերձեցաւ անձն իմ ի հող. Տէ՛ր, կեցո՛ զիս ըստ բանի Քում:
Զճանապարհս իմ պատմեցի Քեզ, եւ լուար ինձ. ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս Քո:
Ի ճանապարհս արդարութեանց Քոց իմաստո՛ւն արա զիս, եւ քննեցից զսքանչելիս Քո:
Տքնեցաւ անձն իմ առ ի ձանձրանալ. հաստատեա՛ զիս ի բանս Քո:
Զճանապարհս մեղաց ի բա՛ց արա յինէն եւ յօրէնս Քո ողորմեա՛ ինձ:
Զճանապարհս ճշմարտութեան Քո ընտրեցի եւ զիրաւունս Քո ես ոչ մոռացայ:
Մերձեցայ ես ի վկայութիւնս Քո, Տէ՛ր. մի՛ յամօթ առներ զիս:
Ի ճանապարհս պատուիրանաց Քոց ընթացայ, զի անդորր արարեր զիս:
Օրէնսգէ՛տ արա զիս, Տէ՛ր, ի ճանապարհս իրաւանց Քոց, եւ խնդրեցից զնա յամենայն ժամ:
Իմաստո՛ւն արա զիս, եւ քննեցից զօրէնս Քո եւ պահեցից զնա բոլորով սրտիւ իմով:
Առաջնորդեա՛ ինձ ի շաւիղս պատուիրանաց Քոց, զի ընդ նոսա հաճեցայ:
Խոնարհեցո՛ զսիրտ իմ ի վկայութիւնս Քո եւ մի՛ յագահութիւն:
Դարձո՛ զաչս իմ, զի մի՛ տեսից զնանրութիւն. ի ճանապարհս Քո կեցո՛ զիս:
Հաստատեա՛ ծառայի Քում զբան Քո յերկիւղ Քո:
Հա՛ն յինէն զնախատինս, զոր եւ կարծեցի, զի դատաստանք Քո քաղցր են:
Ահա ցանկացայ պատուիրանաց Քոց. յարդարութեան Քում կեցո՛ զիս:
Եկեսցէ ի վերայ իմ ողորմութիւն Քո, Տէ՛ր, եւ փրկութիւն Քո՝ ըստ բանի Քում:
Տաց պատասխանի, ոյք նախատեն զիս բանիւք, զի ես ի բանս Քո յուսացայ:
Մի՛ ի բացեայ առներ ի բերանոյ իմմէ զբան ճշմարտութեան մինչեւ յոյժ, զի յիրաւունս Քո յուսացայ:
Պահեցի զօրէնս Քո յամենայն ժամ, յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
Գնայի ես յանդորրու, զի զպատուիրանս Քո խնդրեցի:
Խօսէի զվկայութիւնս Քո առաջի թագաւորաց եւ ոչ ամաչէի:
Խորհէի ի պատուիրանս Քո, զոր սիրեցի:
Ամբարձի զձեռս իմ ի պատուիրանս Քո, զոր սիրեցի, եւ խորհէի յարդարութեան Քում:
Յիշեա՛ զբան ծառայի Քո, յոր եւ յուսացուցեր զիս:
Սա մխիթարեսցէ զիս ի խոնարհութեան իմում, զի բան Քո կեցոյց զիս:
Ամբարտաւանք անիրաւեցան յիս յոյժ, այլ յօրինաց Քոց ես ոչ խոտորեցայ:
Յիշեցի զիրաւունս Քո յաւիտենից, Տէ՛ր, եւ մխիթարեցայ:
Տրտմութիւն կալաւ զիս ի մեղաւորաց, ոյք թողին զօրէնս Քո:
Գովելի են ինձ իրաւունք Քո ի տեղւոջ պանդխտութեան իմոյ:
Յիշեցի ի գիշերի զանուն Քո, Տէ՛ր, եւ պահեցի զօրէնս Քո:
Սա եղեւ ինձ ճանապարհ ի կեանս, զի զարդարութիւնս Քո խնդրեցի:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՇԱՐԱԿԱՆ

(Երգ Խաղաղականին գձ.)


Ի Քէն հայցեմք, Հա՛յր գթութեանց եւ Աստուա՛ծ մխիթարութեանց, ի տխրական գիշերային մերձեալ ժամուս մխիթարեա՛ զմեզ ի տրտմութեանց մեղաց եւ շնորհեա՛ զուրախութիւն գործովք արդարութեան. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց:
Ըստ քաղցրագոյն աստուածային Քո հրամանի կոչման, Որդի՛ Աստուծոյ, եկեալ եմք առաջի Քո յերեկոյիս աշխատեալք եւ ծանրաբեռնեալք. թեթեւացո՛ ի ծանրութեանց մեղաց զանձինս եւ զօրացո՛ բառնալ կամաւ զքաղցր լուծ Քոց պատուիրանաց. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց:
Պաղատիմք առ Քեզ հոգւով ի հանգստեան հասեալ ժամուս. մարդասէր Հոգի՛ Աստուծոյ, յորժամ նորոգես զերեսս երկրի եւ վերստին ստանաս զոգիս մարդկան, նորափետուր զարդարեա՛ զննջեցեալսն մեր, զծնեալսն ի Քէն սուրբ աւազանաւն. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց:
Զկենդանագիր անարատ ծնողի Քո արկանեմք առաջի անոխակալ տէրութեանդ Քո. յորժամ գաս փառօք Հօր՝ դատել զթշնամին խաչի Քո, ներեա՛ յանցանաց մերոց բարեխօսութեամբ մօր Քո եւ Կուսի. աղաչեմք զՔեզ, Տէ՛ր, պահպանեա՛ զմեզ ընդ հովանեաւ խաչի Քո սուրբ:
Հաղո՛րդս արա եւ զմեզ, Տէ՛ր, ընդ սրբոց Քոց առաքելոցն, որք արժանի եղեն տեսանել զՔեզ ի յարութեան Քո. արժանաւորեա՛, Տէ՛ր, տեսանել զՔեզ ի միւսանգամ Քո գալստեանն. օրհնութի՜ւն Առաքողին ի բարձունս:
Ի նստիլ Քո յատենի, Դատաւո՛ր ահեղ, աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին յիշեա՛ զննջեցեալսն մեր, յորժամ գայցես անճառ փառօք, քանզի Քո են փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՍՏԵՂԻ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ

Երկնաւոր հօ՛տ ընտրեալ, զոր Հովիւն քաջ թողեալ յերկինս եւ եկեալ ի խնդիր մեզ՝ մոլորելոցս, որով լցեալ զթիւ հարիւրոցդ՝ արար ուրախութիւն ի յերկինս երկնաւորացդ. աղաչեմք զձեզ, բարեխօ՛ս լերուք առ Տէր վասն քաւութեան մեղաց մերոց:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստո՛ս Աստուած, արա՛ հանգիստ եւ ողորմութիւն եւ մեզ մեղաւորացս շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զՓրկիչն մեր Քրիստոս, զի զնոսա ընդ արդարսն դասեսցէ եւ զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան Իւրոյ:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Տէ՛ր, ողորմեա՛. Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Քրիստոս Որդի՛ Աստուծոյ, անոխակա՛լ եւ բարեգո՛ւթ, գթա՛ Քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից Քոց: Յիշեա՛ յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան Քո: Արա՛ արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո՛ ընդ սուրբս Քո յաջակողմեան դասուն, զի Դու ես Տէր եւ Արարիչ ամենեցուն, Դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց. եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am