русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ / ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԺԱՄ
27 մարտի 2017թ. երկուշաբթի, ԳՁ
ԻԹ օր Մեծի պահոց

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հանգստեան ժամուն,
որ կատարի ի դէմս Հօր Աստուծոյ, զի պահպանողական աջով Միածնին պահեսցէ զմեզ ի խաւարային գիշերիսՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ԽԲ
Առաքեա՛, Տէ՛ր, զլոյս Քո եւ զճշմարտութիւն Քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս Քո:
Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Խոստովան եղէց Քեզ օրհնութեամբ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ իմ:
Արդ, ընդէ՞ր տրտում ես, ա՛նձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած, խոստովանեա՛ Նմա. փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԸ
Եկեսցէ ի վերայ իմ ողորմութիւն Քո, Տէ՛ր, եւ փրկութիւն Քո՝ ըստ բանի Քում:
Տաց պատասխանի, ոյք նախատեն զիս բանիւք, զի ես ի բանս Քո յուսացայ:
Մի՛ ի բացեայ առներ ի բերանոյ իմմէ զբան ճշմարտութեան մինչեւ յոյժ, զի յիրաւունս Քո յուսացայ:
Պահեցի զօրէնս Քո յամենայն ժամ, յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
Գնայի ես յանդորրու, զի զպատուիրանս Քո խնդրեցի:
Խօսէի զվկայութիւնս Քո առաջի թագաւորաց եւ ոչ ամաչէի:
Խորհէի ի պատուիրանս Քո, զոր սիրեցի:
Համբարձի զձեռս իմ ի պատուիրանս Քո, զոր սիրեցի, եւ խորհէի յարդարութեան Քում:
Յիշեա՛ զբան ծառայի Քո, յոր եւ յուսացուցեր զիս:
Սա մխիթարեսցէ զիս ի խոնարհութեան իմում, զի բան Քո կեցոյց զիս:
Ամբարտաւանք անիրաւեցան յիս յոյժ, այլ յօրինաց Քոց ես ոչ խոտորեցայ:
Յիշեցի զիրաւունս Քո յաւիտենից, Տէ՛ր, եւ մխիթարեցայ:
Տրտմութիւն կալաւ զիս ի մեղաւորաց եւ ոյք թողին զօրէնս Քո:
Գովելի են ինձ իրաւունք Քո ի տեղւոջ պանդխտութեան իմոյ:
Յիշեցի ի գիշերի զանուն Քո, Տէ՛ր, եւ պահեցի զօրէնս Քո:
Սա եղեւ ինձ ճանապարհ ի կեանս, զի զարդարութիւնս Քո խնդրեցի:
Զանօրէնս ատեցի եւ զօրէնս Քո սիրեցի:
Օգնական եւ փրկիչ իմ ես Դու, եւ ես ի բանս Քո յուսացայ:
Ի բա՛ց եղերուք յինէն, չա՛րք, եւ քննեցից զպատուիրանս Աստուծոյ իմոյ:
Օգնեա՛ ինձ ըստ բանի Քում եւ կեցո՛ զիս եւ մի՛ յամօթ առներ զիս ի յուսոյ իմմէ:
Օգնեա՛ ինձ եւ ապրեցո՛ զիս, եւ խորհեցայց յիրաւունս Քո յամենայն ժամ:
Անարգեցեր զամենեսեան, որ ապստամբ եղեն յարդարութեանց Քոց, զի անիրաւութեամբ էին խորհուրդք նոցա:
Յանցաւորս համարեցայ զամենայն մեղաւորս երկրի, վասն այսորիկ սիրեցի զպատուիրանս Քո:
Բեւեռեա՛ ընդ երկիւղ Քո զմարմին իմ, զի ի դատաստանաց Քոց երկեայց յոյժ:
Մերձեսցին խնդրուածք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր. ըստ բանի Քում իմաստո՛ւն արա զիս:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, եւ բանիւ Քով փրկեա՛ զիս:
Բղխեսցեն շրթունք իմ զօրհնութիւնս Քո, յորժամ ուսուցանես ինձ զարդարութիւնս Քո:
Խօսեսցի լեզու իմ զբանս Քո, զի ամենայն պատուիրանք Քո արդարութեամբ են:
Եղիցի ձեռն Քո ի կեցուցանել զիս, զի զպատուիրանս Քո ընտրեցի:
Ցանկացայ փրկութեան Քում, Տէ՛ր, եւ օրէնք Քո խօսք իմ էին:
Կեցցէ անձն իմ, օրհնեսցէ զՔեզ, եւ իրաւունք Քո օգնեսցեն ինձ:
Մոլորեցայ ես որպէս զոչխար կորուսեալ. խնդրեա՛ զծառայս Քո, զի զպատուիրանս Քո ես ոչ մոռացայ:

ՍԱՂՄՈՍ ԼԵ
Մի՛ եկեսցեն ի վերայ մեր ոտք ամբարտաւանից, եւ ձեռք մեղաւորաց մի՛ դողացուսցեն զմեզ:
Անդ անկցին ամենեքեան, ոյք գործեն զանօրէնութիւն, մերժեսցին եւ այլ մի՛ կարասցեն հաստատիլ:

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԱՄԲԱԿՈՒՄԱՅ
Ես ի Տէր յուսացայ. ցնծացայց եւ ուրախ եղէց յԱստուած Փրկիչ իմ:
Տէր, Տէր ետ ինձ զօրութիւն եւ կացոյց զոտս իմ ի հաստատութեան. ի վերայ պարանոցի թշնամւոյն կացոյց զիս եւ հանգոյց զիս երագ երագ:

ՍԱՂՄՈՍ Ղ
Որ բնակեալն է յօգնութիւն Բարձրելոյն, ընդ հովանեաւ Աստուծոյ յերկինս հանգիցէ:
Ասասցէ Տեառն. ընդունող իմ ես, ապաւէ՛ն իմ Աստուած, եւ ես յուսամ ի Նա:
Նա փրկեսցէ զիս յորոգայթէ որսողին եւ ի բանից խռովութենէ:
Ի թիկնամէջս Իւր ընկալցի զքեզ, ի հովանի թեւոց Նորա յուսասցիս:
Որպէս զէն շուրջ եղիցի զքեւ ճշմարտութիւն Նորա:
Ոչ երկիցես դու յերկիւղէ գիշերի եւ ոչ ի նետէ, որ թռչի ի տուէ:
Յիրէ, որ շրջի ի խաւարի, ի գայթակղութենէ դիւին ի հասարակ աւուր:
Անկցին ի կողմանէ քումմէ հազարք, եւ բիւրք` ընդ աջմէ քումմէ, եւ առ քեզ ինչ ոչ մերձեսցին:
Բայց միայն աչօք քովք հայեսցիս դու եւ զհատուցումն մեղաւորաց տեսցես, զի Դու, Տէ՛ր, յոյս իմ ես:
ԶԲարձրեալն արարեր քեզ ապաւէն. ոչ հասցեն առ քեզ չարք, եւ տանջանք մի՛ մերձեսցին ի յարկս քո:
Հրեշտակաց Իւրոց պատուիրեալ է վասն քո ի պահել զքեզ յամենայն ճանապարհս քո:
Ի բազուկս իւրեանց ընկալցին զքեզ, զի մի՛ երբեք հարցես զքարի զոտն քո:
Ի վերայ իժից եւ քարբից գնասցես դու, առ ոտն կոխեսցես զառիւծն եւ զվիշապն:
Քանզի յԻս յուսացաւ, եւ փրկեցից զնա, հովանի եղէց նմա, զի ծանեաւ զանուն Իմ:
Կարդասցէ առ Իս, եւ Ես լուայց նմա եւ առ նմա եղէց ի նեղութեան:
Փրկեցից, փառաւոր արարից զնա, երկայն աւուրբք լցուցից եւ ցուցից նմա զփրկութիւն Իմ:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԻԲ
Առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զաչս իմ, որ բնակեալդ ես ի յերկինս:
Որպէս աչք ծառայի ի ձեռն տեառն իւրոյ եւ որպէս աչք աղախնոյ ի ձեռն տիկնոջ իւրոյ:
Այնպէս են աչք մեր առ Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, մինչեւ ողորմեսցիս ի վերայ մեր:
Ողորմեա՛ մեզ, Տէ՛ր, ողորմեա՛ մեզ, զի բազում լցաք արհամարհանօք:
Եւս առաւել լցան անձինք մեր նախատանօք, որք նախատէին զմեզ, եւ արհամարհանօք ամբարտաւանից:

ՍԱՂՄՈՍ ԾԳ
Աստուա՛ծ, յանուան Քում կեցո՛ զիս եւ ի զօրութեան Քում իրա՛ւ արա ինձ:
Աստուա՛ծ, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր բանից բերանոյ իմոյ:
Օտարք յարեան ի վերայ իմ, եւ հզօրք խնդրեցին զանձն իմ եւ ոչ համարեցան զՔեզ Աստուած առաջի իւրեանց:
Ահա Աստուած օգնական իմ, եւ Տէր ընդունելի հոգւոյ իմոյ:
Ի դարձուցանել զչարն ի թշնամիս իմ՝ ճշմարտութեամբ Քով սատակեա՛ զնոսա:
Ես կամօք իմովք պատարագս մատուցից Քեզ եւ խոստովան եղէց անուան Քում, Տէ՛ր, զի բարի է:
Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, եւ ի թշնամիս իմ ետես ակն իմ:

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ
Օրհնեալ ես Դու, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Եւ օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց Քոց, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես ի տաճարի փառաց սրբութեան Քո, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես ի վերայ աթոռոյ արքայութեան Քո, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես, որ նստիս ի քրովբէս եւ հայիս յանդունդս, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես ի վերայ հաստատութեան երկնից, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԾ
Օրհնեցէ՛ք զԱստուած ի սրբութեան Նորա. օրհնեցէ՛ք զՆա ի հաստատութեան, ի զօրութեան Նորա:
Oրհնեցէ՛ք զՆա ի զօրութեան Նորա. օրհնեցէ՛ք զՆա ի բազում մեծութեան Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ի ձայն օրհնութեան. օրհնեցէ՛ք զՆա սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ցնծութեամբ. գովեցէ՛ք զՆա ուրախութեամբ:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ի բանս քաղցր. գովեցէ՛ք զՆա ի բարբառ լսելի:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ի ձայն գոհութեան. ամենա՛յն հոգիք, օրհնեցէ՛ք զՏէր:

ԱՂՕԹՔ ՍԻՄԷՈՆԻ ԾԵՐՈՒՆՒՈՅՆ
Արդ, արձակեա՛ զծառայս Քո, Տէ՛ր, ըստ բանի Քում ի խաղաղութիւն, զի տեսին աչք իմ զփրկութիւն Քո, զոր պատրաստեցեր առաջի ամենայն ժողովրդոց:
Լոյս յայտնեցար հեթանոսաց եւ փառք՝ ժողովրդեան Քում Իսրայելի:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԼԷ
Ձգեցեր զձեռն Քո, եւ փրկեաց զիս աջ Քո, եւ Տէր հատուսցէ ընդ իմ:
Տէ՛ր, ողորմութիւն Քո յաւիտեան. զգործս ձեռաց Քոց մի՛ անտես առներ:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԱ
Տէ՛ր, հա՛ն ի բանտէ զանձն իմ. գոհանամ զանուանէ Քումմէ:
Եւ Քեզ սպասեն արդարք Քո, մինչեւ հատուսցես:

ԵՐԳ ՄԱՐԻԱՄՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ
Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ ցնծասցէ հոգի իմ Աստուծով Փրկչաւ իմով:
Այց արար ի վերայ խոնարհութեան աղախնոյ Իւրոյ. այսուհետեւ երանիցեն ինձ ամենայն ազգք:
Արար ընդ իս մեծամեծս Հզօրն. եւ Սուրբ է անուն Նորա:
Ողորմութիւն արար ազգաց յազգս երկիւղածաց Իւրոց, արար զօրութիւն բազկաւ Իւրով:
Ցրուեաց զամբարտաւանս ի մտաց սրտից եւ քակեաց զհզօրս յաթոռոց:
Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս ելից բարութեամբ եւ զմեծատունս արձակեաց ունայնս:
Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի Իւրոյ՝ յիշելով զողորմութիւն Իւր:
Որպէս խօսեցաւ առ հարսն մեր ընդ Աբրահամու եւ զաւակի նորա յաւիտեան:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԵ
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի Քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ Քո եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի Դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Անձն իմ ի ձեռս Քո է յամենայն ժամ, եւ ի սուրբ խաչ Քո յուսացեալ եմ, Թագաւո՛ր երկնաւոր. զբազմութիւն սրբոց Քոց բարեխօս ունիմ առ Քեզ: Որ երկայնամիտդ ես առ ամենեսեան, մի՛ անտես առներ զապաւինեալս ի Քեզ, այլ պահեա՛ պատուական եւ սուրբ խաչիւ Քով ի խաղաղութեան:

ՔԱՐՈԶ
Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած եւ խնդրեսցուք ի Նմանէ, զի առաքեսցէ զհրեշտակ խաղաղութեան, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ յերկիւղական գիշերիս, ի դիւական խռովութենէ՝ ամբողջ պահելով զհոգի եւ զմարմին մեր մինչեւ ի կատարումն ժամանակի ամաց մերոց: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Զհանգիստ գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Տէր Աստուա՛ծ մեր, Դու պահեա՛ զմեզ խաղաղութեամբ ի գիշերիս յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի: Ընդ սուրբ երկիւղ Քո բեւեռեալ պահեա՛ զմիտս եւ զխորհուրդս մեր, որպէս զի յամենայն ժամ Քեւ պահպանեալ լիցուք յորոգայթից թշնամւոյն եւ Քեզ հանցուք զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Հրեշտակի խաղաղութեան յա՛նձն արա զանձինս մեր, Տէ՛ր զօրութեանց, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ անխռովս ի տուէ եւ ի գիշերի, յարթնութեան եւ ի հանգստեան մերում, զի Դու ես արարիչ լուսոյ եւ հաստիչ գիշերի: Եւ այժմ աղաչեմք զՔեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, զհանգիստ գիշերիս շնորհեա՛ խաղաղութեամբ անցուցանել եւ հասանիլ ի պաշտօն առաւօտու յերկրպագութիւն եւ ի փառաբանութիւն Ամենասուրբ Երրորդութեանդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ Դ
Կցորդ Խաղաղութեամբ յայս եւ ի սոյն ննջեսցուք եւ զարթիցուք, զի Դու, Տէ՛ր, միայն առանձին յուսով Քով բնակեցուցեր զմեզ:
Ի կարդալ իմում լուար ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ արդարութեան. ի նեղութեան ինձ անդորր արարեր. ողորմեա՛ ինձ եւ լո՛ւր աղօթից իմոց:
Որդի՛ք մարդկան, մինչեւ յե՞րբ էք խստասիրտք, ընդէ՞ր սիրէք զնանրութիւն եւ խնդրէք զստութիւն:
Ծաներո՛ւք, զի սքանչելիս արար Տէր սրբոյ Իւրում, եւ Տէր լուիցէ ինձ ի կարդալ իմում առ Նա:
Բարկանայք՝ եւ մի՛ մեղանչէք. զոր ինչ ասէք ի սիրտս ձեր, յանկողինս ձեր զղջացարո՛ւք:
Մատուցէ՛ք պատարագս արդարութեան եւ յուսացարո՛ւք ի Տէր:
Բազումք ասէին, թէ՝ ո՞ ցուցցէ մեզ զբարութիւն Տեառն. նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց Քոց, եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց:
Ի պտղոյ ցորենոյ, գինւոյ եւ ձիթոյ իւրեանց լցուցեր զնոսա:
Խաղաղութեամբ յայս եւ ի սոյն ննջեսցուք եւ զարթիցուք, զի Դու, Տէ՛ր, միայն առանձին յուսով Քով բնակեցուցեր զմեզ:

Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Յովհաննու
(գլ. 12.24)

Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ասէ.

Ամէն ամէն ասեմ ձեզ. եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր մեռանիցի, ինքն միայն կայ. ապա եթէ մեռանիցի, բազում արդիւնս առնէ:
Որ սիրէ զանձն իւր, արձակէ զնա. եւ որ ատեայ զանձն իւր յաշխարհիս յայսմիկ, ի կեանսն յաւիտենականս պահեսցէ զնա:
Եթէ ոք զԻս պաշտիցէ, զկնի Իմ եկեսցէ, եւ ուր Եսն եմ, անդ եւ պաշտօնեայն Իմ եղիցի. եթէ ոք զԻս պաշտիցէ, պատուեսցէ զնա Հայրն Իմ:

ՔԱՐՈԶ
Փա՜ռք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր:
Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան Իւրոյ:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Պահպանեա՛ զմեզ, Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ Քով ի խաղաղութեան: Փրկեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Անկանիմք առաջի քո, սո՛ւրբ Աստուածածին, եւ աղաչեմք զանարատ զԿոյսդ. բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց եւ աղաչեա՛ զՄիածին Որդիդ փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից մերոց:

ՄԱՂԹԱՆՔ ԶՕՐԱՒՈՐՔ ԱՐՀԱՒՐԱՑ ԳԻՇԵՐԱՅՆՈՅ
սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյն ասացեալ

ԲԱՆ ԺԲ

Գ
Ընկա՛լ քաղցրութեամբ, Տէ՛ր Աստուած հզօր, զդառնացողիս զաղաչանս:
Մատի՛ր գթութեամբ առ պատկառեալս դիմօք:
Փարատեա՛, ամենապարգե՛ւ, զամօթական տխրութիւնս:
Բա՛րձ յինէն, ողորմա՛ծ, զանբերելի ծանրութիւնս:
Անջրպետեա՛, հնարաւո՛ր, զմահացու կրթութիւնս:
Աւարեա՛, մի՛շտ յաղթող, զխաբողին հաճութիւնս:
Բացադրեա՛, վերնայի՛ն, զմոլելոյն մառախուղ:
Կնքեա՛, կեցուցի՛չ, զկորուսչին ընթացմունս:
Ցրուեա՛, ծածկատե՛ս, զըմբռնողին չար գտմունս:
Խորտակեա՛, անքնի՛ն, զմարտողին դիմեցմունս:
Տեառնագրեա՛ Քո անուամբդ զլուսանցոյց երդ յարկիս:
Պարփակեա՛ Քո ձեռամբդ զառաստաղ տաճարիս:
Գծագրեա՛ Քո արեամբդ զմուտ սեմոց սենեկիս:
Կերպացո՛ զՔո նշանդ ի հետս ելից մաղթողիս:
Ամրացո՛ Քո աջովդ զհանգստեանս խշտի:
Մաքրեսցես ի հաղբից զծածկարան անկողնոյս:
Պահեսցես Քո կամօքդ զտառապեալ անձն ոգւոյս:
Անխարդախ արասցես զՔո շնորհեալ շունչ մարմնոյս:
Կացուսցես շրջափակ զպար զօրուդ երկնայնոյ:
Կարգեսցես ի դիմի ընդդէմ դիւացն դասու:

Դ
Տո՛ւր հանգիստ բերկրութեան
Մահահանգոյնս նիրհման
Ի խորութեան գիշերիս՝
Բարեխօսութեամբ հայցուածոց
Սրբուհւոյ Աստուածածնիդ
Եւ ամենայն ընտրելոց:
Ամփոփեալ պարուրեա՛
Զպատուհան տեսութեանց
Զգայարանացս իմաստից
Անզարհուրելի զետեղմամբ
Ի ծփական խռովութեանց,
Կենցաղական զբաղմանց,
Անրջական երազոց,
Խօլականաց ցնորից՝
Յիշատակաւ Քո յուսոյդ
Անվնասելի պաշտպանեալ:
Եւ սթափեալ վերստին
Ի ննջմանէ ծանրութեան,
Ամենազգաստ արթնութեամբ,
Հոգենորոգ զուարթութեամբ
Ի Քեզ արձանացեալ՝
Զայս ձայն մաղթանաց բուրմամբ հաւատոց
Քեզ, ամէնօրհնեալ Թագաւո՛ր փառաց անճառից,
Փառաբանողաց երկնագումար խմբից երգակցեալ՝
Յերկինս առաքել:
Զի Դու փառաւորեալ ես յամենայն արարածոց
Յաւիտեանս յաւիտենից:
Ամէն:

ԱՂՕԹՔ ԶՕՐԱՒՈՐ
նորին սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյն

ԲԱՆ ԽԱ

Ա
Որդի՛ Աստուծոյ կենդանւոյ, օրհնեա՛լ յամենայնի,
Հօրդ ահաւորի անքնի՛ն ծնունդ.
Որ տկարանայ առ ի Քէն եւ ոչ ինչ,
Որ ի ծագել անստուեր նշուլից ողորմութեան Քո փառաց
Հալին մեղք, հալածին դեւք, ջնջին յանցանք,
Խզին կապանք, խորտակին շղթայք,
Կենդանածնին մահացեալք, բժշկին հարուածք,
Ողջանան վէրք, բառնին ապականութիւնք,
Տեղի տան տխրութիւնք, նահանջին հեծութիւնք,
Փախնու խաւարն, մեկնին մէգն,
Մերժի մառախուղն, փարատի մռայլն,
Սպառի աղջամուղջն, վերանայ մութն, գնայ գիշերն,
Տարագրի տագնապն, չքանան չարիքն, հալածին յուսահատութիւնքն,
Եւ թագաւորէ ձեռն Քո ամենակար, քաւի՛չդ ամենայնի:

Բ
Որ ոչ եկիր կորուսանել զմարդկան ոգիս, այլ կեցուցանել,
Թո՛ղ ինձ զանթիւ չարիսն իմ բազում ողորմութեամբդ,
Զի Դու միայն ես յերկնի անճառ եւ յերկրի անզնին,
Ի տարր գոյի եւ յեզրս ծագաց աշխարհի,
Սկիզբն ամենայնի եւ յամենայնի ամենայն լրմամբ՝ օրհնեալ ի բարձունս:
Եւ Քեզ ընդ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ՝ փա՜ռք յաւիտեանս:
Ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
նորին սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյն

ԲԱՆ ՂԴ

Ա
Աստուա՛ծ յաւիտենական, բարերար եւ ամենակալ,
Ստեղծի՛չ լուսոյ եւ յօրինի՛չ գիշերոյ,
Կեա՛նք ի մահու եւ լո՛յս ի խաւարի,
Յո՛յս ակնունողաց եւ երկայնմտութի՛ւն տարակուսելոց.
Որ ամէնարուեստ իմաստութեամբ Քով
Դարձուցանես յայգ զստուերս մահու:
Աննուա՛զ ծագումն եւ անմո՛ւտ արեգակն,
Քանզի ոչ զօրէ ծածկել զփառս տէրութեան Քո խաւար գիշերոյ,
Որում կրկնի ծունր երկրպագութեան ամենայն եղելոց՝
Երկնաւորաց եւ երկրաւորաց եւ սանդարամետականաց:
Որ լսես զհեծութիւն կապելոց
Եւ հայիս յաղօթս խոնարհաց
Եւ ընդունիս զխնդրուածս նոցա,
Աստուա՛ծ իմ եւ թագաւո՛ր իմ,
Կեա՛նք իմ եւ ապաւէ՛ն իմ,
Յո՛յս իմ եւ վստահութի՛ւն իմ,
Յիսո՛ւս Քրիստոս, Աստուա՛ծդ ամենայնի,
Սո՛ւրբդ՝ հանգուցեալ ի հոգիս սրբոց,
Մխիթարութի՛ւն վշտաց եւ քաւարա՛ն մեղուցելոց,
Որ գիտես զամենայն յառաջ քան զլինել նոցա.
Առաքեա՛ զպահպանողական զօրութիւն աջոյ Քո
Եւ փրկեա՛ զիս յերկիւղէ գիշերի եւ ի դիւէ չարէ.
Որպէս զի զյիշատակ սոսկալի եւ սուրբ Քո անուանդ,
Միշտ համբուրեալ շրթամբք հոգւոյ ըղձութեան շնչոյ,
Կեցից պահպանեալ ընդ այնոսիկ,
Որ կարդան զՔեզ ի բոլոր սրտէ:

Բ
Եւ ի դրոշմէ խաչի Քոյոյ նշանիդ,
Զոր աստուածային արեամբ Քո ներկեալ նորոգեցեր
Եւ ի նոյն շնորհ որդեգրութեան զմեզ մկրտեցեր
Եւ ի փառս պատկերի Քո նկարեալ յօրինեցեր,
Այսու պարգեւօք աստուածականօք
Ամաչեսցէ սատանայ, քակտեսցին մեքենայքն,
Բարձցին որոգայթքն, պարտեսցին մարտուցեալքն,
Պակասեսցին զէնքն սայրասուրք,
Մերժեսցի մէգն, փարատեսցի խաւարն, մեկնեսցի մառախուղն,
Բազուկ Քո հովանասցի, եւ աջ Քո կնքեսցէ.
Վասն զի գթած ես եւ ողորմած,
Եւ անուն Քո կոչեցեալ է ի վերայ ծառայից Քոց:
Եւ Քեզ ընդ Հօր Հոգւովդ Սրբով՝
Փա՜ռք եւ իշխանութի՜ւն յաւիտեանս յաւիտենից:
Ամէն:

ԱՂԵՐՍ ԱՌ ՏԻՐԱՄԱՅՐ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆՆ
նորին սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյն

ԲԱՆ Ձ

Ա
Եւ արդ, ի վերայ այսքանեաց յուսահատութեանց
Եւ ահարկու սրտաբեկութեանց,
Պակուցանողական սաստկութեանց աստուածային բարկութեանց,
Տագնապեալ ոգւով թախծութեան իսպառ,
Աղաչեմ զքեզ, սո՛ւրբ Աստուածածին՝
Հրեշտակ ի մարդկանէ, մարմնատեսիլ քերովբէ, երկնաւոր արքայուհի,
Անխառն իբրեւ զօդ, մաքուր որպէս լոյս,
Անշաղախ՝ ըստ նմանութեան պատկերի արուսեկին բարձրութեան,
Գերազանց քան զբնակութիւն անկոխելին սրբութեանց,
Երանաւոր խոստմանն տեղի, Եդեմ շնչական,
Ծառ կենացն անմահից՝ բոցեղէն սրովն պարունակեալ,
Ի բարձրեալն Հօրէ զօրացեալ եւ հովանացեալ,
Հանգստեամբ Հոգւոյն հանդերձեալ եւ մաքրագործեալ,
Բնակութեամբ Որդւոյն յարդարեալ եւ տաղաւարեալ,
Միածինն՝ Հօր, եւ քեզ՝ անդրանիկ,
Որդի քո՝ ծննդեամբ, եւ Տէր՝ արարչութեամբ,
Ընդ անաղտ մաքրութեանդ՝ եւ անբիծ բարի,
Ընդ անարատ սրբութեանդ՝ եւ խնամակալ բարեխօս:
Ընկա՛լ զմաղթանս այսր աղերսանաց քում դաւանողիս
Եւ մատո ընծայեա՛՝ ընդ սմին խառնեալ
Զբանն իմ նախնի մեծիդ ներբողի ի քոյդ պաղատանս:
Հիւսեա միացո՛ զմեղուցելոյս դառն հեծութիւն
Ընդ քումդ երջանիկ եւ խնկաւորեալ հայցուածոց,
Տո՛ւնկդ կենաց պտղոյն օրհնութեան,
Զի ի քէն միշտ օգնեալ եւ բարեգործեալ
Եւ ի մաքրական քո ծնելութիւնդ ապաւինեալ եւ լուսաւորեալ՝
Կեցից Քրիստոսի՝ Որդւոյ Քո եւ Տեառն:

Բ
Օժանդակեա՛ թեւոցդ աղօթիւք,
Խոստովանեալ մա՛յրդ կենդանեաց,
Եւ ելիցն իմ յերկրէս հովտէ
Առանց լլկանաց հետեւել ի կեանս օթեւանացդ պատրաստութեան,
Զի թեթեւասցի կատարածն իմ ինձ՝ ծանրացելոյս անօրէնութեամբ:
Արասցես տօն ինձ բերկրութեան զօրն իմ տագնապի,
Ողջացուցի՛չ երկանցն Եւայի:
Բարեխօսեա՛, խնդրեա՛, աղաչեա՛,
Զի ըստ անճառելի մաքրութեանդ՝
Եւ ահա զբանիդ հաւատամ զընդունելութիւն:
Արտասուօք օգնեա՛ վտանգեցելոյս, գովեա՛լդ ի կանայս
Ծո՛ւնր խոնարհեցո առ իմ հաշտութիւն, ծնո՛ղդ Աստուծոյ.
Ընդ իմում թշուառիս հոգա՛, խորա՛ն Բարձրելոյդ,
Ձե՛ռն տուր անկելոյս, տաճա՛ր երկնային:
Փառաւորեա՛ զՈրդիդ քո ի քեզ՝
Աստուածօրէն ինձ հրաշագործել քաւութիւն եւ ողորմութիւն,
Աղախի՛ն Աստուծոյ եւ մա՛յր:

Գ
Բարձրասցի պատիւ քո ինեւ,
Եւ ցուցցի փրկութիւն իմ քեւ,
Եթէ զիս գտցես, Տիրամա՛յր,
Թէ ինձ ողորմեսցիս, սրբուհի՛,
Թէ զկորուսեալս շահեսցիս, անարա՛տ,
Թէ զհարթուցեալս յանձանձեսցես, երջանի՛կ,
Թէ զամաչեցեալս յառաջ մատուսցես, բարեշնո՛րհ,
Թէ յուսահատելոյս ինձ միջնորդեսցես, միշտ սո՛ւրբ Կոյս,
Թէ զմերժեալս ընտանեցուսցես, մեծարեա՛լդ Աստուծոյ,
Թէ յիս ցուցցես զգթածութիւն, լուծի՛չդ անիծից,
Թէ զծփեալս հաստատեսցես, հանգի՛ստ,
Թէ ի խռովութեանս յուզմանց փոխեսցես զիս, խաղաղարա՛ր,
Թէ վրիպելոյս ինձ հնարաւորեսցես, գովեա՛լ,
Թէ վասն իմ մտցես ի հանդէս, մահո՛ւ նահանջիչ,
Թէ զդառնութիւնս իմ անուշեսցես, քաղցրութի՛ւն,
Թէ զբաժանմանն իմ խտրոց քակտեսցես, հաշտութի՛ւն,
Թէ զանմաքրութիւնս իմ բարձցես, եղծմա՛ն ընդոտնիչ,
Թէ զմատնեալս մահու փրկեսցես, կենդանի՛ լոյս,
Թէ զլալեացս ձայն հատցես, բերկրութի՛ւն,
Թէ զխորտակեալս կազդուրեսցես, դե՛ղ կենաց,
Թէ ի կործանեալս յիս ակնարկեսցես, հոգելի՛ց,
Թէ ողորմութեամբ ինձ պատահեսցես, կտա՛կ նուիրեալ,
Օրհնեա՛լդ միայն ի շրթունս անբիծս լեզուաց երջանկաց:
Ահա կաթիլ մի կաթին քումդ կուսութեան,
Յանձն իմ անձրեւեալ, կենաց ինձ զօրէ,
Մա՛յրդ բարձրելոյ Տեառն Յիսուսի՝
Արարչին երկնի եւ բնաւին երկրի,
ԶՈր անճառապէս ծնար բովանդակ մարմնովն եւ համայն աստուածութեամբն,
Որ փառաւորեալն է ընդ Հօր եւ Հոգւոյն Սրբոյ՝
Էութեամբ եւ անքննութեամբ մերոյին բնութեամբս միացելով,
Ամենայն եւ յամենայնում, Մի յԵրրորդութենէն:
Նմա՝ փա՜ռք յաւիտենից յաւիտեանս:
Ամէն:

ԱՂՕԹՔ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ԱՆՁԻՆ ՀԱՒԱՏԱՑԵԼՈՅ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ
արարեալ տեառն Ներսեսի Հայոց կաթողիկոսի


Ա
Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիր պագանեմ Քեզ, Հա՛յր եւ Որդի՛ եւ Սո՛ւրբ Հոգի, անե՛ղ եւ անմա՛հ բնութիւն, արարի՛չ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոց. ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Բ
Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիր պագանեմ Քեզ, անբաժանելի Լո՛յս, միասնական Սուրբ Երրորդութի՛ւն եւ Մի Աստուածութի՛ւն, արարի՛չ լուսոյ եւ հալածի՛չ խաւարի: Հալածեա՛ ի հոգւոյ իմմէ զխաւար մեղաց եւ անգիտութեանց եւ լուսաւորեա՛ զմիտս իմ ի ժամուս յայսմիկ՝ աղօթել Քեզ ի հաճոյս եւ ընդունել ի Քէն զխնդրուածս իմ. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Գ
Հա՛յր երկնաւոր, Աստուա՛ծ ճշմարիտ, որ առաքեցեր զՈրդիդ Քո սիրելի ի խնդիր մոլորեալ ոչխարին. մեղա՜յ յերկինս եւ առաջի Քո: Ընկա՛լ զիս որպէս զանառակ որդին եւ զգեցո՛ զիս զպատմուճանն զառաջին, զոր մերկացայ մեղօք. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Դ
Որդի՛ Աստուծոյ, Աստուա՛ծ ճշմարիտ, որ խոնարհեցար ի հայրական ծոցոյ եւ առեր մարմին ի սրբոյ Կուսէն Մարիամայ վասն մերոյ փրկութեան, խաչեցար, թաղեցար եւ յարեար ի մեռելոց եւ համբարձար փառօք առ Հայր. մեղա՜յ յերկինս եւ առաջի Քո: Յիշեա՛ զիս որպէս զաւազակն, յորժամ գաս արքայութեամբ Քով. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Ե
Հոգի՛ Աստուծոյ, Աստուա՛ծ ճշմարիտ, որ իջեր ի Յորդանան եւ ի վերնատունն եւ լուսաւորեցեր զիս մկրտութեամբ սուրբ աւազանին. մեղա՜յ յերկինս եւ առաջի Քո: Մաքրեա՛ զիս վերստին աստուածային հրով Քով, որպէս հրեղէն լեզուօք սուրբ զառաքեալսն. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Զ
Անե՛ղ բնութիւն, մեղա՜յ Քեզ մտօք իմովք, հոգւով եւ մարմնով իմով. մի՛ յիշեր զմեղս իմ զառաջինս վասն անուանդ Քում սրբոյ. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Է
Տեսո՛ղ ամենայնի, մեղա՜յ Քեզ խորհրդով, բանիւ եւ գործով. ջնջեա՛ զձեռագիր յանցանաց իմոց եւ գրեա՛ զանուն իմ ի դպրութեան կենաց. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Ը
Քննո՛ղ գաղտնեաց, մեղա՜յ Քեզ կամաւ եւ ակամայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ: Թողութի՛ւն շնորհեա մեղաւորիս, զի ի ծննդենէ սուրբ աւազանին մինչեւ ցայսօր մեղուցեալ եմ առաջի Աստուածութեանդ Քո զգայարանօք իմովք եւ ամենայն անդամօք մարմնոյս. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Թ
Ամենախնա՛մ Տէր, դի՛ր պահապան աչաց իմոց զերկիւղ Քո սուրբ՝ ոչ եւս հայիլ յայրատ, եւ ականջաց իմոց՝ ոչ ախորժել լսել զբանս չարութեան, եւ բերանոյ իմոյ՝ ոչ խօսել զստութիւն, եւ սրտի իմոյ՝ ոչ խորհել զչարութիւն, եւ ձեռաց իմոց՝ ոչ գործել զանիրաւութիւն, եւ ոտից իմոց՝ ոչ գնալ ի ճանապարհս անօրէնութեան: Այլ ուղղեա՛ զշարժումն սոցա լինել միշտ ըստ պատուիրանաց Քոց յամենայնի. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Ժ
Հո՛ւր կենդանի Քրիստոս, զհուր սիրոյ Քո, զոր արկեր յերկիր, բորբոքեա՛ յանձն իմ, զի այրեսցէ զախտ հոգւոյ իմոյ եւ սրբեսցէ զխիղճ մտաց իմոց եւ մաքրեսցէ զմեղս մարմնոյ իմոյ եւ վառեսցէ զլոյս գիտութեան Քո ի սրտի իմում. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԱ
Իմաստութի՛ւն Հօր Յիսուս, տո՛ւր ինձ զիմաստութիւն զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի Քո յամենայն ժամ, ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկեա՛ զիս. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԲ
Կամեցո՛ղ բարեաց, Տէ՛ր կամարար, մի՛ թողուր զիս ի կամս անձին իմոյ գնալ, այլ առաջնորդեա՛ ինձ լինել միշտ ըստ կամաց Քոց բարեսիրաց. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԳ
Արքա՛յ երկնաւոր, տո՛ւր ինձ զարքայութիւն Քո, զոր խոստացար սիրելեաց Քոց: Եւ զօրացո՛ զսիրտ իմ ատել զմեղս եւ սիրել զՔեզ միայն եւ առնել զկամս Քո. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԴ
Խնամո՛ղ արարածոց, պահեա՛ նշանաւ խաչի Քո զհոգի եւ զմարմին իմ ի պատրանաց մեղաց, ի փորձութեանց դիւաց եւ ի մարդոց անիրաւաց եւ յամենայն վտանգից հոգւոյ եւ մարմնոյ. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԵ
Պահապա՛ն ամենայնի Քրիստոս, աջ Քո հովանի լիցի ի վերայ իմ ի տուէ եւ ի գիշերի, ի նստել ի տան, ի գնալ ի ճանապարհ, ի ննջել եւ ի յառնել, զի մի՛ երբեք սասանեցայց. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԶ
Աստուա՛ծ իմ, որ բանաս զձեռն Քո եւ լնուս զամենայն արարածս ողորմութեամբ Քով, Քեզ յանձն առնեմ զանձն իմ, Դո՛ւ հոգա եւ պատրաստեա զպէտս հոգւոյ եւ մարմնոյ իմոյ յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԷ
Դարձուցի՛չ մոլորելոց, դարձո՛ զիս ի չար սովորութեանց իմոց ի բարի սովորութիւն եւ բեւեռեա՛ ի հոգի իմ զսոսկալի օր մահուն եւ զերկիւղ գեհենոյն եւ զսէր արքայութեանն, զի զղջացայց ի մեղաց եւ գործեցից զարդարութիւն. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԸ
Աղբի՛ւր անմահութեան, աղբերացո՛ ի սրտէ իմմէ զարտասուս ապաշխարութեան, որպէս պոռնկին, զի լուացից զմեղս անձին իմոյ յառաջ քան զելանելն իմ յաշխարհէս. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԹ
Պարգեւի՛չ ողորմութեան, պարգեւեա՛ ինձ ուղղափառ հաւատով եւ բարի գործով եւ սուրբ մարմնոյ եւ արեան Քո հաղորդութեամբ գալ առ Քեզ. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Ի
Բարերա՛ր Տէր, հրեշտակի բարւոյ յանձն արասցես զիս քաղցրութեամբ աւանդել զհոգի իմ եւ անխռով անցուցանել ընդ չարութիւն այսոցն, որք են ի ներքոյ երկնից. եւ ողորմեա՛ Քո րարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԱ
Լո՛յս ճշմարիտ Քրիստոս, արժանաւորեա՛ զհոգի իմ ուրախութեամբ տեսանել զլոյս փառաց Քոց ի կոչման աւուրն եւ հանգչիլ յուսով բարեաց յօթեւանս արդարոց մինչեւ յօր մեծի գալստեան Քո. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԲ
Դատաւո՛ր արդար, յորժամ գաս փառօք Հօր՝ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի Քում, այլ փրկեա՛ զիս ի յաւիտենական հրոյն եւ լսելի՛ արա ինձ զերանաւէտ կոչումն արդարոց յերկնից արքայութիւնդ. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԳ
Ամէնողո՛րմ Տէր, ողորմեա՛ ամենայն հաւատացելոց ի Քեզ՝ իմոց եւ օտարաց, ծանօթից եւ անծանօթից, կենդանեաց եւ մեռելոց: Շնորհեա՛ եւ թշնամեաց իմոց եւ ատելեաց զթողութիւն, որ առ իս յանցանաց, եւ դարձո՛ զնոսա ի չարեացն, զոր ունին վասն իմ, զի ողորմութեանդ Քում արժանի եղիցին. եւ ողորմեա՛ Քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԴ
Փառաւորեա՛լ Տէր, ընկա՛լ զաղաչանս ծառայիս Քո եւ կատարեա՛ ի բարի զխնդրուածս իմ բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ Յովհաննու Մկրտչին եւ սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին եւ սրբոց առաքելոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց, հայրապետաց, ճգնաւորաց, կուսանաց, միանձանց եւ ամենայն սրբոց Քոց երկնաւորաց եւ երկրաւորաց: Եւ Քեզ՝ փա՜ռք եւ երկրպագութի՜ւն՝ անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեանդ, յաւիտեանս. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Վասն սրբուհւոյ Աստուածածնին բարեխօսութեանն, Տէ՛ր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:

ՔԱՐՈԶ
Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս, զի կամեցեալ ողորմեսցի եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս Իւր:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Ընկա՛լ, Տէ՛ր, զաղաչանս մեր բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին՝ անարատ ծնողի Միածնի Որդւոյ Քո, եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց Քոց եւ աւուրս շնորհիւ: Լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛: Ներեա՛, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Զհանգստեան զաղօթս եւ զաղաչանս ընկա՛լ, մարդասէ՛ր Աստուած, ի հաճոյս բարերար կամաց Քոց. եւ մեր մեղաց եւ բազում յանցանացն թողութի՛ւն շնորհեա. եւ Քեզ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:

Փա՜ռք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ պարգեւեցեր զօրս զայս բարեաւ եւ խաղաղութեամբ անցուցանել:
Մարդասէ՛ր Աստուած, զառաջիկայ գիշերս, որ ի վերայ մեր գալոց է, ի մեղաց փրկեա՛, ի չարեաց ազատեա՛ եւ ի գործս բարիս առաջնորդեա՛:
Առաւօտու օրհնութեանցն եւ փառաբանութեանցն արժանի՛ արա զամենայն հաւատացեալս անուանդ Քում սրբոյ եւ պահեա՛ ի խաղաղութեան:
Տէր Աստուա՛ծ մեր, տո՛ւր զՔո խաղաղութիւնդ ամենայն աշխարհի, բա՛րձ զցասումն եւ զպատուհասն ի յարարածոցս:
Ողորմեա՛ հարց եւ եղբարց մերոց՝ կենդանեաց եւ հանգուցելոց:
Ողորմեա՛ զեկեղեցի շինողաց, երախտաւորաց, պտղատուից, սպասաւորաց եւ այնոցիկ, որք ընդ հովանեաւ սրբոյ եկեղեցւոյ են հանգուցեալ:
Տէ՛ր Աստուած, օգնեա՛ թագաւորացն քրիստոնէից եւ իշխանացն բարեպաշտից, զօրաց եւ զաւակաց նոցին՝ պահելով ի խաղաղութեան:
Տէր Աստուա՛ծ մեր, պահեա՛ զառաջնորդս եւ զեղբայրութիւնս մեր ամբողջ եւ անխռով ի կամս ողորմութեան Քո:
Նշանաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւ Քո հալածեա՛ զերեւելի եւ զաներեւոյթ թշնամին ի սահմանաց մերոց եւ ի բնակութենէս մերմէ:
Փրկեա՛ զմեզ ի հրոյն յաւիտենից. եւ Քեզ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:

Օրհնեա՛լ եղերուք ի շնորհաց Սրբոյ Հոգւոյն, երթայք հանգերո՛ւք խաղաղութեամբ, եւ Տէր եղիցի ընդ ձեզ՝ ընդ ամենեսեանդ. ամէն:

 
sacredtradition.am