Home    Library    Multimedia    Calendar    Projects    
հայերեն  русский    
CHURCH CALENDAR
CHURCH CALENDAR / LITURGY OF HOURS / MIDNIGHT TIME (MATINS)
25 March 2017y. Saturday
Twenty Seventh day of Great Lent
Saints Forty Martyrs of Sebastia

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ,
որ կատարի ի մէջ գիշերի՝ ի դէմս Հօր ԱստուծոյՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Օրհնեալ համագոյ եւ միասնական անբաժանելի Սուրբ Երրորդութիւնն՝ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ Գ
Տէ՛ր, զի՜ բազում եղեն նեղիչք իմ, եւ բազումք յարեան ի վերայ իմ:
Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ, թէ՝ «Չիք փրկութիւն սորա առ Աստուած իւր»:
Այլ Դու, Տէ՛ր, օգնական իմ ես, փառք իմ եւ բարձրացուցիչ գլխոյ իմոյ:
Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ ի լեռնէ սրբոյ Իւրմէ:
Ես ննջեցի եւ ի քուն եղէ, զարթեայ, եւ Տէր ընդունելի իմ է:
Ոչ երկեայց ես ի բիւրաւոր զօրաց նոցա, ոյք շուրջանակի պատեալ պաշարեալ պահէին զիս:
Արի՛, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զիս, Աստուա՛ծ իմ. զի Դու հարեր զամենեսեան, ոյք էին ընդ իս թշնամութեամբ ի տարապարտուց, եւ զատամունս մեղաւորաց փշրեսցես:
Տեառնդ է փրկութիւն, ի վերայ ժողովրդեան Քո՝ օրհնութիւն Քո:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԷ
Տէ՛ր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի Քո:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, խոնարհեսցի ունկն Քո ի խնդրուածս իմ,
Զի լցաւ չարչարանօք անձն իմ, եւ կեանք իմ ի դժոխս մերձեցան, եւ համարեցայ ես ընդ այնոսիկ, որք իջանեն ի գուբ:
Եղէ ես որպէս մարդ առանց օգնականի եւ ի մեռեալս ազատ:
Որպէս զվիրաւորս, որք ննջեն ի գերեզմանի:
Զորս Դու ոչ յիշեցեր, նոքա ի ձեռանէ Քումմէ մերժեցան:
Եդին զիս ի գբի ներքնումն՝ ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու:
Յիս հաստատեցաւ սրտմտութիւն Քո, զամենայն զբօսանս Քո ածեր ի վերայ իմ:
Հեռի արարեր յինէն զծանօթս իմ, եւ եդին զիս նշաւակ իւրեանց:
Մատնեցայ եւ ոչ ելանէի, աչք իմ տկարացան յաղքատութենէ:
Աղաղակեցի առ Տէր զօրհանապազ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ:
Մի՞թէ մեռելոց առնիցես զսքանչելիս Քո, կամ բժիշկք յարուցեալ խոստովան առնիցի՞ն առ Քեզ:
Մի՞թէ պատմեսցէ ոք երբեք ի գերեզմանի զողորմութիւնս Քո կամ զճշմարտութիւնս Քո` ի կորստեան:
Մի՞թէ ճանաչիցին ի խաւարի սքանչելիք Քո, կամ արդարութիւն Քո` յերկիր մոռացեալ:
Ես առ Քեզ, Տէ՛ր, աղաղակեցի. առաւօտու աղօթք իմ ժամանեսցեն առ Քեզ:
Ընդէ՞ր, Տէ՛ր, մերժես զանձն իմ կամ դարձուցանես զերեսս Քո յինէն:
Տնանկ եւ վաստակաւոր եմ ես ի մանկութենէ իմմէ. ի բարձրութենէ խոնարհեցայ եւ ապշեցայ:
Յիս հաստատեցաւ բարկութիւն Քո, արհաւիրք Քո խռովեցուցին զիս,
Շրջեցան զինեւ որպէս ջուր, զօր ամենայն պաշարեցին զիս ի միասին:
Հեռի արարեր յինէն զբարեկամս իմ եւ զծանօթս իմ վասն թշուառութեան իմոյ:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԲ
Օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր, եւ ամենայն ոսկերք իմ՝ զանուն սուրբ Նորա:
Օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր եւ մի՛ մոռանար զամենայն տուրս Նորա.
Ո քաւէ զմեղս քո, բժշկէ զամենայն հիւանդութիւնս քո.
Ո փրկէ յապականութենէ զկեանս քո, պսակէ զքեզ ողորմութեամբ եւ գթութեամբ.
Ո լնու ի բարութենէ զցանկութիւն քո, նորոգեսցի որպէս արծուոյ մանկութիւն քո:
Առնէ ողորմութիւնս Տէր եւ իրաւունս ամենայն զրկելոց:
Եցոյց Տէր զճանապարհս Իւր Մովսիսի եւ որդւոցն Իսրայելի զկամս Իւր:
Գթած, ողորմած է Տէր, երկայնամիտ եւ բազումողորմ:
Ոչ ի սպառ բարկանայ Տէր եւ ոչ յաւիտեան պահէ ոխս:
Ոչ ըստ մեղաց մերոց արար մեզ եւ ոչ ըստ անօրէնութեան մերում հատոյց մեզ.
Այլ որպէս բարձր են երկինք յերկրէ, այնպէս զօրացոյց Տէր զողորմութիւն Իւր ի վերայ երկիւղածաց Իւրոց:
Որչափ հեռի են արեւելք յարեւմտից, այնչափ հեռի արար ի մէնջ զանօրէնութիւնս մեր:
Որպէս գթայ հայր ի վերայ որդւոց իւրոց, այնպէս գթասցի Տէր յերկիւղածս Իւր.
Զի Նա գիտաց զստեղծուածս մեր եւ յիշեաց, թէ հող եմք:
Մարդոյ որպէս խոտոյ են աւուրք իւր, որպէս ծաղիկ վայրի՝ այնպէս ծաղկէ:
Շնչէ ի նմա հողմ, եւ ոչ է, եւ ոչ եւս երեւի տեղի նորա:
Բայց ողորմութիւն Տեառն յաւիտեանս յաւիտենից ի վերայ երկիւղածաց Իւրոց, եւ արդարութիւն Նորա յորդւոց մինչեւ յորդիս,
Ոյք պահեն զուխտս Նորա, յիշեն զպատուիրանս Նորա եւ առնեն զնա:
Տէր յերկինս պատրաստեաց զաթոռ Իւր, արքայութիւն Նորա ամենեցուն տիրէ:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն հրեշտա՛կք Նորա՝ հզօրք զօրութեամբ, ոյք առնէք զբան Նորա ի լսել ձայնի պատգամաց Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն զօրութի՛ւնք Նորա, պաշտօնեա՛յք եւ արարո՛ղք կամաց Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն գո՛րծք Նորա. զի ընդ ամենայն տեղիս է տէրութիւն Նորա. օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԲ
Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր խնդրուածաց իմոց ճշմարտութեամբ Քով:
Լո՛ւր ինձ արդարութեամբ Քով եւ մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի Քում, զի ոչ արդարանայ առաջի Քո ամենայն կենդանի:
Հալածեաց թշնամին զանձն իմ, խոնարհ արար յերկիր զկեանս իմ եւ նստոյց զիս ի խաւարի որպէս մեռեալ յաւիտենից:
Ձանձրացաւ յիս հոգի իմ, եւ սիրտ իմ խռովեցաւ յիս:
Յիշեցի զաւուրսն զառաջինս, խորհեցայ յամենայն գործս Քո. յարարածս ձեռաց Քոց խորհեցայ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ:
Անձն իմ որպէս զերկիր ծարաւի է առ Քեզ. վաղվաղակի լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր, զի նուաղեաց յինէն հոգի իմ:
Մի՛ դարձուցաներ զերեսս Քո յինէն. նմանիցեմ այնոցիկ, ոյք իջանեն ի գուբ:
Լսելի՛ արա ինձ առաւօտու զողորմութիւնս Քո, զի ես ի Քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ:
Ցո՛յց ինձ ճանապարհ, յոր եւ գնացից, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զՔեզ ապաւէն ինձ արարի:
Ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ:
Հոգի Քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ:
Վասն անուան Քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ Քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Ողորմութեամբ Քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ Քո եմ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Զարթուցեալքս ամենեքեան ի հանգստենէ քնոյ, զոր շնորհեաց մեզ մարդասէրն Աստուած ի մխիթարութիւն եւ ի սփոփանս տկարութեան մերում, եւ եկեալքս միաբան հոգեւոր երգով ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ ամենասուրբ անուան Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի՝ ահիւ եւ դողութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի Նորա: Եւ գոհացարուք զՆմանէ ի գիշերային ժամուս յայսմիկ վասն իրաւանց եւ արդարութեան Նորա. որ ընտրեաց զմեզ ողորմութեամբն Իւրով եւ շնորհեաց մեզ բերել զնմանութիւն երկնային հրեշտակացն ի փառաբանիչս Տեառն Աստուծոյ ամենեցուն եւ մեզ լինիլ: Եւ մեք, այսուհետեւ սրբելով զանձինս մեր ի խղճէ եւ ի չար գործոց, համբարձցուք զձեռս մեր ի սրբութիւն առանց բարկութեան եւ երկմտութեան: Հաւատով խնդրեսցուք ի Նմանէ զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց՝ խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտին Աստուծոյ: Որպէս զի ընդունելով զպաղատանս մեր աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց՝ շնորհեսցէ մեզ մարդասէրն Աստուած կեալ առաքինութեամբ եւ անարատ վարուք ըստ կամաց Նորա յայսմ աշխարհիս եւ արժանաւոր լինելով յաւիտենական եւ երկնային խորանացն, զոր խոստացաւ սիրելեաց Իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս: Տէ՛ր մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Կեցո՛, Տէ՛ր:
Զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
ԶՔէն գոհանամք, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնոյ խաղաղութեամբ: Եւ զարթուցեալ ժամանեցուցեր զմեզ կանխել յերկրպագութիւն ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ Քում սրբոյ: Տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զՔեզ, զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել. եւ զամենայն ժամանակս կենաց պանդխտութեան մերոյ երկիւղիւդ Քո ամրացո՛ եւ պահեա՛: Որպէս զի զգուշութեամբ եւ անարատ վարուք կրօնաւորեալք յայսմ աշխարհիս՝ ժամանեսցուք յանքոյթ եւ ի խաղաղ նաւահանգիստ յաւիտենական ի կեանսդ՝ շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Ընդ Որում Քեզ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Նայեա՛ց, Տէ՛ր բարերար, ողորմութեամբ Քով յերկրպագուս եւ ի փառաբանիչս անուանդ Քում սրբոյ: Տէ՛ր զօրութեանց, խաղաղացո՛ զանձինս մեր յամենայն սատանայական խռովութեանց եւ յաշխարհական զբօսանաց: Զհրեշտակ խաղաղութեան Քո առաքեա՛ առ մեզ, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ անխռովս ի տուէ եւ ի գիշերի, յարթնութեան եւ ի հանգստեան մերում: Որպէս զի բարեպաշտութեամբ եւ արժանաւորապէս Քեզ Տեառնդ ծառայելով ի կեանս յայսոսիկ՝ ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան Քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց Քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա:


ՇԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԵԱՆ


Օրհնութիւն ապաշխարութեան բձ.

(Ողր. ապաշխարութեան բձ. Ա.)


Դարձո՛ զցասումն Քո ի մէնջ յաղաղակել հողեղինացս. բազմագո՛ւթ Տէր, խնայեա՛ եւ մի՛ կորուսաներ:
Կանգնեա՛ զանկեալս ի գլորմանէ, զվիրաւորեալս ի թշնամւոյն. որ բժիշկդ ես հիւանդաց, բժշկեա՛ զիմ զհիւանդութիւնս:
Ի յանցանաց իմոց թախծեալ անձն իմ, գոչեմ որպէս զմաքսաւորն. «Աստուա՛ծ, քաւեա՛ զիս՝ զմեղաւորս»:

(Ողր. ապաշխարութեան բձ. Բ.)


Աներեւութից Քննո՛ղ գաղտնեաց, բժշկեա՛ զհոգւոյ իմոյ զհիւանդութիւն եւ կեցո՛, միա՛յն Մարդասէր:
Որ երկայնամիտդ ես առ ամենեսեան, ողորմեա՛ անձին իմոյ բազմամեղի եւ կեցո՛, միա՛յն Մարդասէր:
Ամենաբաւական ողորմութեան Շնո՛րհ, պարգեւեա՛ ինձ յահագին աւուրն զթողութիւն եւ կեցո՛, միա՛յն Մարդասէր:

(Ողր. ապաշխարութեան բձ. Գ.)


Բազում են Քո գթութիւնքդ բազմամեղ անձին իմոյ. ողորմեա՛, Աստուա՛ծ Քաւիչ իմ:
Զի Քեզ, անյիշաչա՛ր Տէր, մեղայ չարին խաբմամբ. ողորմեա՛, Աստուա՛ծ Քաւիչ իմ:
Ի Քո ի միւսանգամ գալստեանն, յորժամ գաս դատել զերկիր, ողորմեա՛, Աստուա՛ծ Քաւիչ իմ:

(Ողր. ապաշխարութեան բձ. Դ.)


Մեղաք մինչեւ յերկինս եւ զարդար զցասումն Քո շարժեցաք ի մեզ. Տէ՛ր, ըստ մեծի Քում ողորմութեանդ ողորմեա՛ մեզ:
Իջաք մինչ ի դժոխս՝ ընկղմեալք յանօրէնութեան մերում. Տէ՛ր, յիշեա՛ զգինս արեան Որդւոյ Քո եւ ողորմեա՛:
Հալածեա՛ ի մէնջ, Տէ՛ր, նշանաւ խաչի Քո զընդդիմամարտ եւ զաներեւոյթ գազանն եւ մի՛ տար յապականութիւն զՔո ժառանգութիւնս:

(Օրհ. Մեծի պահոց Զ կիւրակէի բձ. Ա., 4-րդ տուն)


Տաճա՛ր Լուսոյ անստուերին եւ առագա՛ստ անճառ Բանին, որ զնախնւոյ մօրն Եւայի բարձեր զանէծսն տրտմալի. հայցեա՛ յՈրդւոյ քո Միածնի՝ Հօր հաշտութեանն Միջնորդի, բառնալ ի մէնջ զխռովութիւն եւ տալ զոգւոց խաղաղութիւն:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

(Օրհ. Մեծի պահոց Զ կիւրակէի բձ. Բ., 4-րդ տուն)


Աստուածածի՛ն անհարսնացեալ, յերկրէ յերկինս հա՛րսն ընծայեալ, յորժամ բազմիս լուսոյ նման Քո Միածնիդ յաջակողմեան, յայնժամ մաղթեա՛ ընդ մեր զնոյն փրկել զմեզ յահեղ բոցոյն, համադասիլ ընդ արդարոց, երգել զփառս ընդ երկնայնոցն:

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

(Օրհ. Խաչվերացի ուրբաթու բձ. Ա., 5-րդ տուն)


Երեւեալ աղիւսանման ակն պատուական ի ձեւ խաչին՝ հերձանելով զծովն Կարմիր, առաջնորդելով ժողովրդեանն սեամբ ամպոյ լոյսն անմեկնելի, որ ձեւացոյց մեզ սովաւ մտանել ընդ դուռն անեղաշէն դրախտին Տեառն:

ՍԱՂՄՈՍ ԾԳ
Աստուա՛ծ, յանուան Քում կեցո՛ զիս եւ ի զօրութեան Քում իրա՛ւ արա ինձ:
Աստուա՛ծ, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր բանից բերանոյ իմոյ:
Օտարք յարեան ի վերայ իմ, եւ հզօրք խնդրեցին զանձն իմ եւ ոչ համարեցան զՔեզ Աստուած առաջի իւրեանց:
Ահա Աստուած օգնական իմ, եւ Տէր ընդունելի հոգւոյ իմոյ:
Ի դարձուցանել զչարն ի թշնամիս իմ՝ ճշմարտութեամբ Քով սատակեա՛ զնոսա:
Ես կամօք իմովք պատարագս մատուցից Քեզ եւ խոստովան եղէց անուան Քում, Տէ՛ր, զի բարի է:
Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, եւ ի թշնամիս իմ ետես ակն իմ:

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ
(ԲՁ, ԴՁ)

Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մարկոսի
(գլ. 4.26-34)

Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս

Եւ ասէր. «Այսպէս է արքայութիւն Աստուծոյ. որպէս զի այր մի արկանիցէ սերմանիս յերկիր եւ ննջիցէ եւ յառնիցէ զցայգ եւ զցերեկ, եւ սերմանիքն բուսանիցին եւ աճիցեն, եւ նա ոչ գիտէ, թէ երկիրն ինքնին բերէ զպտուղ. նախ զխոտն եւ ապա զհասկն եւ ապա զցորեանն ատոք ի հասկին. այլ յորժամ տայցէ զպտուղն, վաղվաղակի առաքի մանգաղ, զի հասեալ են հունձք»:
Եւ ասէր. «Ո՞ւմ նմանեցուսցուք զարքայութիւնն Աստուծոյ կամ որո՞վ առակաւ առակեսցուք զնա:
Որպէս հատն մանանխոյ, որ յորժամ սերմանիցի յերկրի, փոքրագոյն է քան զամենայն սերմանիս, որ են յերկրի, եւ յորժամ սերմանիցի, բուսանի եւ լինի մեծ քան զամենայն բանջար եւ արձակէ ոստս մեծամեծս, մինչեւ բաւական լինել ընդ հովանեաւ նորա թռչնոց երկնից բնակել»:
Եւ այնպիսի առակօք խօսէր ընդ նոսա զբանն, որպէս կարող լինէին լսել. եւ առանց առակի ոչ ինչ խօսէր ընդ նոսա, բայց առանձինն աշակերտացն Իւրոց մեկնէր զամենայն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստո՛ս Աստուած, արա՛ հանգիստ եւ ողորմութիւն. եւ մեզ՝ մեղաւորացս, շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զՓրկիչն մեր Քրիստոս, զի զնոսա ընդ արդարսն դասեսցէ եւ զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան Իւրոյ:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Քրիստոս Որդի՛ Աստուծոյ, անոխակա՛լ եւ բարեգո՛ւթ, գթա՛ Քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից Քոց: Յիշեա՛ յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան Քո: Արա՛ արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո՛ ընդ սուրբս Քո յաջակողմեան դասուն, զի Դու ես Տէր եւ Արարիչ ամենեցուն, Դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց. եւ Քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՇԱՐԱԿԱՆ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ


Օրհնութիւն Քառասնից մանկանցն գկ.

(Օրհ. Սրբոց քառասնից մանկանց գկ. Ա.)


Այսօր ընդ անմարմնոցն դասս պարեն, որք ի Սեբաստիա ճգնութեամբ պատերազմեալք՝ յաղթեցին թշնամւոյն. բարեխօսութեամբ սոցա, Քրիստո՛ս, խնայեա՛ ի մեզ:
Եւ զմոլութիւն անօրէն բռնաւորին աստուածային արութեամբ վանեալ, տարեալ ժուժկալութեամբ՝ համբերեցին տանջանացն. բարեխօսութեամբ սոցա, Քրիստո՛ս, խնայեա՛ ի մեզ:
Ի ձուլիլ պատուական մարմնոցն ի դժնդակ օդոյն՝ տագնապէին ի լճին սառուցելոյ յանտանելի տանջանացն. զաչս ի յերկինս համբարձեալ եւ զօգնութիւն ի Քէն խնդրէին. որ յոյս եւ ապաւէնդ ես Քոց սրբոց, խնայեա՛ ի մեզ:

(Օրհ. Սրբոց քառասնից մանկանց գկ. Բ., 1-2 տներ)


Այսօր զանյաղթելի մարտիրոսացն Եկեղեցի տօնէ զյիշատակ ճգնութեան, որք ի Սեբաստիա պատերազմեալք ընդ թշնամւոյն՝ յաղթեցին քաջութեամբ. սոցին աղաչանօք, Քրիստո՛ս, խնայեա՛ ի մեզ:
Այսօր անտանելի չարչարանօք նահատակեալք ի լճին սառուցելոյ երանելի քառասունքն, որք ի բարձանց անճառելի ճառագայթիցն նշողիւք տապացեալք լինէին. որ իջեր ի մէջ սրբոց Քոց, Քրիստո՛ս, խնայեա՛ ի մեզ:

(Տրյ. Ստեփանոսի Նախավկային գկ.)


Ո՛վ երջանիկ ճառագայթ, առաքելական քարոզութեանցն արժանաւոր լինելով, սո՛ւրբ Ստեփանոս, հաստատութիւն ի Քրիստոսէ հայցեա՛ սուրբ Եկեղեցւոյ:
Որ քոյին յօժարական համբերութեամբ զքարկոծումն յանձն առեր, շնորհեալ քեզ յԱստուծոյ լինել չարչարակից Քրիստոսի, զի եւ մեզ ուսուսցես փառաւորել Սուրբ զԵրրորդութիւնն:
Աղօթէիր, որ քարաձիգն լինէին ի քեզ, նա՛խդ ի վկայս, զի առցես զհատուցումն բարի յԱրարչէն ամենեցուն. եւ այժմ աղաչեմք զքեզ, եւ վասն մե՛ր բարեխօսեա:

(Օրհ. Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մտանելոյն ի վիրապն գկ., 13-15 տներ)


Խոստովանո՛ղ Քրիստոսի, ճշմարի՛տ վկայ, բազմաչարչար նահատակ տէ՛ր Գրիգորիոս, զպակասութիւն չարչարանաց Տեառն ի մարմնի քում կրեցեր, որով ցնծայ Եկեղեցի ի փառս որդւոց Սիոնի:
Ծնո՛ղ հոգեւոր աստուածանման սիրով, գորովագութ հայր պարծանաց տէ՛ր Գրիգորիոս, չարչարանօք մարմնոյդ մաքրեցեր զմեզ ի յաղտոյ մեղաց եւ ծնար որդիս լուսափայլ բանիւդ:
Կերպարա՛ն փառաց Միածնի Որդւոյն, մարտիրոս յաղթող տէ՛ր Գրիգորիոս, բեւեռս երկաթիս ընկալան երկնագնաց թաթք ոտից քոց սուրբ, զի բեւեռեսցես զմեզ յերկիւղն Աստուծոյ:

(Օրհ. Բ Ծաղկազարդին դկ. Բ.)


Այսօր ցնծայ Եկեղեցի երկրաւորաց եւ երկնայնոց, քանզի մեկնեալն ի միմեանց ըստ նախահօրն յանցանաց՝ միաւորի վերստին արարչական խոնարհութեամբն:
Այսօր զԷակն համայնից իմանալեաց եւ զգալեաց, որ եւ զմարդն ի պատկեր Իւր ստեղծ զանկեալն ի պատրանաց, օրհնեցէ՛ք, որդի՛ք մարդկան՝ կանգնեալք երկրորդ արարչութեամբ:
Որ զհանդերձեալն խորհուրդ Հոգւովն յայտնեաց տեսանողացն եւ եկեալ կատարեաց Հօր եւ Հոգւոյ առաքմամբ, օրհնեցէ՛ք, որդի՛ք մարդկան՝ կանգնեալք երկրորդ արարչութեամբ:
Որ ի լրումն բոլորից տնօրինական մեծ խորհրդոյն՝ առեցելովն առ ի մէնջ փառօք առ Հայր վերհամբարձաւ, օրհնեցէ՛ք, որդի՛ք մարդկան՝ կանգնեալք երկրորդ արարչութեամբ:
Զոր տեսեալ ամովսածնին ի հիացման զվերինսն՝բարբառելով առ միմեանս, եթէ՝ «Այս Ո՞վ եկեալ յերկրէ՝ կարմրացեալ հանդերձիւ ի տիգախոց բղխեալ կողէն»:
Ուստի լուեալ ի Նմանէ զարժանահաս պատասխանին, եթէ՝ «Զգերեալ ազգ մարդկան ի գերողէն արեամբ գնեցի». յորմէ օրհնութի՜ւնք Նմա՝ ի փրկելոցս արեամբ Նորա:

(Ողր. Համօրէն մարտիրոսաց գկ. Ա.)


Այսօր հրեշտակաց դասքն ի յերկինս ուրախանան ի վերայ ճգնութեան սրբոցն:
Այսօր ճգնազգեաց սրբոց դասքն ի յերկրի պսակեցան երկնային աստուածեղէն փառօքն:
Այսօր անմարմնոց զինուորութիւնքն մեծապէս տօնեն, քանզի երկրաւոր զինաւորաց բազմութիւնքն ընծայեցան ի խորան սրբութեան երկնից:

(Ողր. Համօրէն մարտիրոսաց գկ. Դ.)


Նահատա՛կք յաղթողք, քա՛ջք ի մարտի, երանելի սո՛ւրբ մարտիրոսք, որք վանեալ զթշնամին՝ խորտակեցիք:
Հրեշտակացն դասքն տօնակից են մեզ, եւ ջոկք աթոռոցն զուարճացեալ բերկրին ընդ վարդագոյն ձեր հեղումն արեան, որք վանեալ զթշնամին՝ խորտակեցիք:
Անթառամ պսակն ձեզ աւանդեալ՝ մնայ քան զականս պատուականս գերագոյն հրաշիւք, որք վանեալ զթշնամին՝ խորտակեցիք:

(Ողր. Համօրէն մարտիրոսաց գկ. Ե.)


Այսօր մարտիրոսաց դասքն ցնծացեալ բերկրին ընդ առաջ Տեառն Քրիստոսի՝ Որդւոյն Աստուծոյ:
Ձայն ի յերկնից վկայեալ՝ ասէ. «Եկա՛յք, օրհնեա՛լք Հօր Իմոյ, ժառանգո՛րդք երկնից խորանացն:
Լցէ՛ք զտեղի անկելոցն ապստամբողական թշնամւոյն, որ ի յերկնից վայր անկեալ»:

(Ճշ. Աւետեաց սուրբ Աստուածածնին գկ.)


Աստուածածի՛ն, խորա՛ն Լուսոյ անվայրափակ Արփւոյն կենաց, որ եղեր արեւելք Արեգականն արդարութեան եւ նստելոցս ի խաւարի լոյս ծագեցեր. վասն որոյ ամենեքեան զքեզ միշտ մեծացուցանեմք:
Անապական տաճա՛ր եւ մորենի՛ անկիզելի, որ զանշէջ հուր Աստուածութեանն ի քեզ տարեալ կրեցեր, որով բնութեանս կիզեալ շիջաւ կրից բոց. վասն որոյ ամենեքեան զքեզ միշտ մեծացուցանեմք:
Կենդանի տապանա՛կ կտակարանաց նորոյ ուխտիս, որով ելք յերկիր աւետեաց հորդեալ Հոգւով ի քեզ տպաւորեալ Բանին. վասն որոյ ամենեքեան զքեզ միշտ մեծացուցանեմք:

(Ճշւ. Խաչվերացի գկ. Տէր թգ.)


Յաղթող եւ զնոր օրհնութիւն միշտ ի բաձունս երգեսցուք Թագաւորին Քրիստոսի, հաւատացեա՛լ ժողովուրդք:
Որ եկն ի լուսաւորել զընտրեալ սուրբ զԵկեղեցի եւ պսակեաց սուրբ խաչիւն, Նմա զփառս երգեսցուք:
Այսօր եւ մեք տօնեսցուք զնաւակատիս սուրբ խաչին եւ Փրկողին մատուսցուք փառք եւ պատիւ յաւիտեան:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

(Օրհ. Սրբոց քառասնից մանկանց գկ. Բ., 3-րդ տուն)


Այսօր ի լրումն աստուածային երգոյն անցանէին ընդ ջուր մաքրեալք որպէս զոսկի՝ փորձելով ի հուր, եւ համբարձեալք ի յերկնային զինուորութիւնսն՝ դասելով ընդ անմարմին զուարթունսն. որ ես փառաւորեալ ի մէջ սրբոց Քոց, Քրիստո՛ս, խնայեա՛ ի մեզ:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ Յովհաննու Մկրտչին, սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին, յիշատակաւ եւ աղօթիւք սրբոց մանկանցն քառասնից, որք ի Սեբաստիա կատարեցան, որոց այսօր է յիշատակ, եւ վասն խաչի Քո պատուականի, Տէ՛ր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:

ՔԱՐՈԶ
(ԲՁ, ԴՁ)
Վասն գտանելոյ մեզ զշնորհս եւ զողորմութիւն ի բարերար Տեառնէ մերմէ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն փրկելոյ զմեզ ի զրպարտութենէ մարդկան եւ յորոգայթից սատանայի զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն ամենայն անձանց քրիստոնէից եւ տանց հաւատացելոց զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն որք ի լերինս, յայրս եւ ի փապարս բնակեալ են՝ սուրբ հարքն մեր, զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն որք սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ կատարեն զամենայն ժամանակս կենաց իւրեանց զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(ԲՁ, ԴՁ)
Գոհանամք զՔէն, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան Քո: Զարթո՛ զմիտս մեր արդարութեամբ առ Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, զի տեսցեն աչք մեր զփրկութիւն Քո: Եկեսցէ եւ բնակեսցի առ մեզ Աստուածութիւն Քո, եւ ողորմութիւն Քո հովանի եւ պահապան լիցի ի վերայ պաշտօնէից Քոց: Եւ զմեզ՝ զծառայքս Քո, արժանի՛ արա ի տուէ եւ ի գիշերի եւ յամենայն ժամու միշտ խորհիլ ի սէր պատուիրանաց Քոց եւ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Կենդանարար զօրութիւն եւ աղբիւր անմահութեան Դու ես, Քրիստո՛ս Աստուած Փրկիչ մեր, որ շնորհեցեր մեզ ի մէջ գիշերի յառնել եւ խոստովան լինիլ առ Քեզ վասն իրաւանց եւ արդարութեան Քո. եւ այժմ աղաչեմք զՔեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, արա՛ զմեզ արթունս եւ պատրաստս ի ժամ առաւօտու ընդ սուրբս Քո եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Թագաւոր յաւիտեան:
Բարեխօսութեամբ սրբոց մանկանցն քառասնից, որք ի Սեբաստիա կատարեցան, պարգեւեա՛ մեզ, Տէ՛ր, առնուլ մասն եւ բաժին ընդ հրաւիրեալսն ի կոչումն արքայութեան երկնից:
Սաղմոս. Սքանչելի է Աստուած ի վերայ սրբոց Իւրոց, Աստուած Իսրայելի: Նա տացէ զօրութիւն հաստատութեան ժողովրդեան Իւրոյ. օրհնեալ է Աստուած առնուլ մասն եւ բաժին ընդ հրաւիրեալսն ի կոչումն արքայութեան երկնից:
Փոխ. Մարտիրո՛սք երանեալք եւ փառաւորեալք, որք բազում տանջանացն համբերեցիք. դուք զլոյսն կենաց զգեցեալ ունիք, եւ առ Քրիստոս վասն մեր բարեխօսեցէ՛ք:

ՄԱՂԹԱՆՔ
(ԲՁ, ԴՁ)
Գոհութեամբ եւ ճշմարիտ խոստովանութեամբ անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am