SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԿԱՐՍԻ Ս. ԱՌԱՔԵԼՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻ
id253Կառուցել է Աբաս Բագրատունի թագավորը 930-943 թթ.՝ Հայաստանի մայրաքաղաքը Շիրակավանից Կարս տեղափոխելուց հետո (այժմ՝ Թուրքիայի տարածքում): Խաչաձև կենտրոնագմբեթ, «մաստարայատիպ» եկեղեցի է: Գմբեթին 12 առաքյալների պատկերաքանդակներն են: 3 մուտքերի առջևի սրահները և արևելյան ճակատի կցաշենքը կառուցվել են XIX դ.: 2000 թ. եկեղեցին վերածվել է մզկիթի:

Կարսի Ս. Առաքելոց եկեղեցին հարավ-արևմուտքից
Լուսանկարը՝ Զավեն Սարգսյանի

 
sacredtradition.am