SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

Ս. ԿՅՈՒՐԵՂ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (375-444)
id259Տիեզերական Եկեղեցու խոշորագույն վարդապետներից մեկը՝ ս. Կյուրեղ Ալեքսանդրացին, 412 թ.-ից մինչև կյանքի վերջը վարել է Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոսությունը, որը նրա օրոք մեծագույն վերելք ապրեց: 431-ին ընտրվելով Եփեսոսի III տիեզերական ժողովի նախագահ՝ ս. Կյուրեղը վճռորոշ դեր ունեցավ կարևորագույն քրիստոսաբանական խնդիրների քննարկման ընթացքում:
Նրա թողած մեկնությունների, ճառերի, թղթերի և աղոթքների մի մասը V դ. Թարգմանվել է հայերեն, իսկ «Պարապմանց» և «Գանձուց» կոչվող նշանավոր գրքերը մեկնաբանվել և դասավանդվել են հայոց վարդապետարաններում:
 
sacredtradition.am