SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՄԱՇՏՈՑ
id328Հայ Եկեղեցու ծիսական ժողովածուներից է: Անվան ծագումը կապվում է ս. Մեսրոպ Մաշտոցի կամ Մաշտոց կաթողիկոսի (IX դ.) կամ էլ նախաքրիստոնեական ծիսական գրքերի անվան հետ:
Այն պարունակում է Հայ Եկեղեցու ծեսերի, խորհուրդների կարգը, ինչպես նաև հատուկ աղոթքներ, երգեր և այլն: Ըստ բովանդակության՝ գոյություն ունեն Փոքր մաշտոց (քահանային վերաբերող ծեսերով ու խորհուրդներով), Մայր մաշտոց (եպիսկոպոսին վերաբերող ծեսերով) և Հայր մաշտոց (կաթողիկոսին վերաբերող ծեսերով):
 
sacredtradition.am