SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՇՈՒՇԻԻ Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԿՐՏԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻ
id384ԼՂՀ Շուշի քաղաքի կենտրոնում կանգուն խաչաձև, գմբեթավոր Ս. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին կառուցվել է 1818 թ.՝ նախկին փայտաշեն եկեղեցու փոխարեն: Արևմուտքից նրան կից է քառակամար գմբեթով զանգակատունը:

Շուշիի Ս. Հովհաննես Մկրտիչ (Կանաչ Ժամ) եկեղեցին հյուսիս-արևմուտքից

 
sacredtradition.am