Home    Library    Multimedia    Calendar    Projects    
հայերեն  русский    
CHURCH CALENDAR
CHURCH CALENDAR / LITURGY OF HOURS / DIVINE LITURGY
24 May 2015y. Sunday
PENTECOST (Fifteenth day of Eastertide)
Eve of Fast of Prophet Elijah

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՍՐԲՈՅ ՊԱՏԱՐԱԳԻ


Շարական հանդերձի
Խորհո՛ւրդ խորին, անհաս, անսկիզբն, որ զարդարեցեր զվերին պետութիւնդ ի յառագաստ անմատոյց լուսոյն գերապանծ փառօք զդասս հրեղինաց:
Անճառահրաշ զօրութեամբ ստեղծեր զԱդամ պատկեր տիրական եւ նազելի փառօք զգեստաւորեցեր ի դրախտն Ադենի տեղի բերկրանաց:
Չարչարանօք Քո սուրբ Միածնին նորոգեցան արարածք ամենայն, եւ վերստին մարդն անմահացաւ՝ զարդարեալ ի զգեստ անկողոպտելի:
Անձրեւածին Բաժա՛կ հրահոսան, որ հեղար յառաքեալսն ի սուրբ վերնատանն, հե՛ղ եւ ի մեզ, Հոգի՛դ Սուրբ Աստուած, ընդ պատմուճանի զՔո զիմաստութիւն:
Տան Քում վայելէ սրբութիւն, որ զգեցար զվայելչութիւն՝ սրբութիւն փառաց ընդ մէջ Քո ածեալ. պատեա՛ զմէջս մեր ճշմարտութեամբ:
Որ զարարչագործ բազուկս Քո տարածեցեր ընդդէմ աստեղաց, հաստատեա՛ զբազուկս մեր կարողութեամբ՝ համբարձմամբ ձեռաց առ Քեզ միջնորդիլ:
Ւիւսմամբ թագ ի գլուխ պատեսցես զմիտս եւ զգայարանս խաչանիշ ուրարմամբ ըստ Ահարովնի՝ ծաղկեալ յոսկեթել ի զարդ խորանին:
Րամից բոլորից տիրապէս Աստուա՛ծ պետական, նափորտապատ սիրով զմեզ զգեստաւորեցեր՝ Քում սուրբ խորհրդոյդ լինել սպասաւոր:
Թագաւո՛ր երկնաւոր, զԵկեղեցի Քո անշա՛րժ պահեա եւ զերկրպագուս անուանդ Քում պահեա՛ ի խաղաղութեան:

Քհ. Լուացից սրբութեամբ զձեռս իմ եւ շուրջ եղէց զսեղանով Քով, Տէ՛ր:
Սրկ. Դա՛տ արա ինձ, Տէ՛ր, զի ես յանբծութեան իմում գնացի. ի Տէր յուսացայ, զի մի՛ եղէց հիւանդ:
Փորձեա՛ զիս, Տէ՛ր, եւ քննեա՛ զիս. փորձեա՛ զերիկամունս իմ եւ զսիրտ իմ:
Ողորմութիւն Քո, Տէ՛ր, առաջի աչաց իմոց. եւ հաճոյ եղէց ճշմարտութեան Քում:
Ոչ նստայց ես յաթոռս նանրաց եւ ընդ անօրէնս ես ոչ մտից:
Ատեցի ես զժողովս չարաց եւ ընդ ամպարիշտս ես ոչ նստայց:
Լուացից սրբութեամբ զձեռս իմ եւ շուրջ եղէց զսեղանով Քով, Տէ՛ր:
Լսել ինձ զձայն օրհնութեան Քո եւ պատմել զամենայն սքանչելիս Քո:
Տէ՛ր, սիրեցի զվայելչութիւն տան Քո եւ զտեղի յարկի փառաց Քոց:
Մի՛ կորուսաներ ընդ ամպարիշտս զանձն իմ եւ մի՛ ընդ արս արիւնահեղս՝ զկեանս իմ:
Որոց ձեռք իւրեանց յանօրէնութեան են, եւ աջ նոցա լի է կաշառօք:
Ես յանբծութեան իմում գնացի. փրկեա՛ զիս, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛ ինձ:
Ոտն իմ կացցէ յուղղութեան. յԵկեղեցիս մեծս օրհնեցից զՔեզ:
Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Քհ. Եւ վասն սրբուհւոյ Աստուածածնին բարեխօսութեանն, Տէ՛ր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:
Սրկ. Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս, զի կամեցեալ ողորմեսցի եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս Իւր: Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Քհ. Ընկա՛լ, Տէ՛ր, զաղաչանս մեր բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին՝ անարատ ծնողի Միածնի Որդւոյ Քո, եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց Քոց լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛, ներեա՛, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ ապա ասէ.
Քհ. Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ եւ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ առաջի ամենայն սրբոց եւ առաջի ձեր, հա՛րք եւ եղբա՛րք, զամենայն մեղս, զորս գործեալ եմ. քանզի մեղայ խորհրդով, բանիւ եւ գործով եւ ամենայն մեղօք, զոր գործեն մարդիկ: Մեղայ, մեղայ, աղաչեմ զձեզ, խնդրեցէ՛ք վասն իմ յԱստուծոյ զթողութիւն:
Եւ մերձակայ քահանայն ասէ.
Ողորմեսցի քեզ Աստուած հզօրն եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն յանցանաց քոց՝ անցելոյն եւ այժմուս. եւ յառաջակայէն փրկեսցէ եւ հաստատեսցէ յամենայն գործս բարիս եւ հանգուսցէ զքեզ ի հանդերձեալ կեանսն. ամէն:

Եւ ինքն ասէ.
Քհ. Ազատեսցէ եւ զձեզ մարդասէրն Աստուած եւ թողցէ զամենայն յանցանս ձեր. տացէ ժամանակ ապաշխարելոյ եւ գործելոյ զբարիս. ուղղեսցէ եւ զառաջակայ կեանս ձեր շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն՝ հզօրն եւ ողորմածն. եւ Նմա փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
Դպ. Յիշեսջի՛ր եւ զմեզ առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:
Քհ. Յիշեա՛լ լիջիք առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ:

Փոխ. Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր, ամենա՛յն երկիր, ծառայեցէ՛ք Տեառն ուրախութեամբ:
Մտէ՛ք առաջի Նորա ցնծութեամբ, ծաներո՛ւք, զի Նա է Տէր Աստուած մեր:
Նա արար զմեզ, եւ ոչ մեք էաք, մեք՝ ժողովուրդք եւ խաշն արօտի Նորա:
Մտէ՛ք ընդ դրունս Նորա խոստովանութեամբ եւ օրհնութեամբ՝ ի յարկս Նորա:
Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն եւ օրհնեցէ՛ք զանուն Նորա:
Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է ողորմութիւն Նորա, ազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն Նորա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Սրկ. Սուրբ Եկեղեցեաւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան Իւրոյ: Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Քհ. Ի մէջ տաճարիս եւ առաջի աստուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս եւ սուրբ տեղւոյս խոնարհեալ երկիւղիւ երկիր պագանեմք: Զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող զգալուստդ Հոգւոյդ Սրբոյ փառաւորեմք եւ Քեզ մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Սրկ. Դա՛տ արա ինձ, Աստուա՛ծ, եւ իրա՛ւ արա ինձ ի դատաստանի իմում:
Քհ. Յազգէ, որ ոչ է սուրբ, ի մարդոյ մեղաւորէ, նենգաւորէ փրկեա՛ զիս:
Սրկ. Դու, Աստուա՛ծ, հզօրիչ իմ ես. ընդէ՞ր մոռացար զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ի նեղել թշնամւոյ իմոյ:
Քհ. Առաքեա՛, Տէ՛ր, զլոյս Քո եւ զճշմարտութիւն Քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս Քո:
Սրկ. Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Քհ. Խոստովան եղէց Քեզ օրհնութեամբ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ իմ:
Սրկ. Արդ, ընդէ՞ր տրտում ես, ա՛նձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած, խոստովանեա՛ Նմա. փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է:
Քհ. Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Սրկ. Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Օրհնեսցուք զամենակալն Աստուած՝ զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ արժանի արար զմեզ կալ ի տեղւոջս փառաբանութեան եւ երգել զերգս հոգեւորս: Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Քհ. Ի յարկի սրբութեան եւ ի տեղւոջ փառաբանութեան, հրեշտակաց բնակարանիս եւ մարդկան քաւարանիս, առաջի աստուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս եւ սուրբ տեղւոյս խոնարհեալ երկիւղիւ երկիր պագանեմք, զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող զգալուստդ Հոգւոյդ Սրբոյ օրհնեմք եւ փառաւորեմք. եւ Քեզ ընդ երկնային զօրսն մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ ապա ձգեն զվարագոյրն, եւ դպիրքն եղանակեն մեղեդի՝ ըստ պատշաճի աւուր:

Մեղեդի Հոգւոյ Սրբոյ գալստեան
Դպ.Այսօր Սուրբ Հոգին եկեալ, կամաւ Հօր յերկնից իջեալ, լեզուօք հրեղէն բաժանեալ եւ ի յառաքեալսն հանգեալ:

Շարական խնկարկութեան սրբոյ պատարագին
Յայս յարկ նուիրանաց ուխտի Տեառն տաճարիս ժողովեալքս աստանօր ի խորհուրդ պաշտաման պաղատանաց առաջիկայ սուրբ պատարագիս՝ խնկօք անուշիւք խումբ առեալ պարեմք ի վերնայարկ սրահս խորանիս. ուղղութեամբ ընկա՛լ զաղօթս մեր որպէս բուրումն անուշահոտ խնկոց, ստաշխից եւ կինամոնաց. եւ զմատուցողքս պահեա՛ սրբութեամբ՝ միշտ եւ հանապազ Քեզ սպասաւորել. բարեխօսութեամբ մօր Քո եւ Կուսի ընկա՛լ զաղաչանս Քոց պաշտօնէից:
Որ գերագոյն քան զերկինս պայծառացուցեր սուրբ զԵկեղեցի արեամբ Քո, Քրիստո՛ս, եւ ըստ երկնայնոցն կարգեցեր ի սմա զդասս առաքելոց եւ մարգարէից, սուրբ վարդապետաց, այսօր ժողովեալ դասք քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ կղերիկոսաց՝ խունկ մատուցանեմք առաջի Քո, Տէ՛ր, յօրինակ ըստ հնումն Զաքարիայ. ընկա՛լ առ ի մէնջ զխնկանուէր մաղթանս որպէս զպատարագն Աբելի, զՆոյի եւ զԱբրահամու. բարեխօսութեամբ վերին Քո զօրացդ միշտ անշա՛րժ պահեա զաթոռ Հայկազնեայս:
Խնդա՛ յոյժ, դո՛ւստր լուսոյ, մա՛յր սուրբ կաթուղիկէ, մանկամբք քո, Սիո՛ն: Զարդարեալ պճնեա՛, հա՛րսն պանծալի, երկնանման լուսաճեմ խորան. զի օծեալն Աստուած՝ Էնն ի յԷէն, անծախապէս ի քեզ միշտ պատարագի Հօր ի հաշտութիւն, մեզ ի քաւութիւն բաշխէ զմարմին եւ զարիւն Իւր սուրբ. վասն Իւր կատարման սուրբ տնօրէնութեանն շնորհէ զթողութիւն կանգնողի տաճարիս:
Զանապական Կոյսն Մարիամ՝ Աստուածածին խոստովանի սուրբ Եկեղեցի, ուստի տուաւ հացն անմահութեան եւ բաժակ մեզ ուրախարար. տո՛ւք օրհնութիւնս նմա հոգեւոր երգով:

Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Օրհնեալ թագաւորութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՃԱՇՈՒ ԺԱՄԱՄՈՒՏ
Աստուած զՔեզ խոստովանիմք զՍուրբ Հոգիդ եւ երկիր պագանեմք, որ ես պատճառ կենդանութեան եղելոցս եւ խաղաղարար աշխարհի, որ զտգիտութիւն աշակերտացն բազում գիտութեամբ լցեր եւ ի հրեղէն լեզուս բաժանեալ՝ անճառելեօք ցուցար նոցա. աղաղակեմք, Տէ՛ր, խնայեա՛ եւ կեցո՛ զմեզ:

Սրկ. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛: Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Դպ. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Սրկ. Աստուծոյ երկրպագեսցուք:
Դպ. Առաջի Քո, Տէ՛ր:
Քհ. Տէր Աստուա՛ծ մեր, Որոյ կարողութիւնդ անքնին է, եւ փառքդ՝ անհասանելի, Որոյ ողորմութիւնդ անչափ է, եւ գթութիւնդ՝ անբաւ, Դու ըստ առատ մարդասիրութեանդ Քում նայեա՛ց ի ժողովուրդս Քո եւ ի տաճարս այս սուրբ: Եւ արա՛ ընդ մեզ եւ ընդ աղօթակիցս մեր առատապէս զողորմութիւն Քո եւ զգթութիւն: Զի Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՃԱՇՈՒ ՓՈԽ


ՍԱՂՄՈՍ ՂԲ
Տէր թագաւորեաց, զվայելչութիւն զգեցաւ, զգեցաւ Տէր զզօրութիւն, ընդ մէջ Իւր էած:
Հաստատեաց զաշխարհ, զի մի՛ սասանեսցի. պատրաստ է աթոռ Քո ի սկզբանէ, յաւիտեանս Դու ես:
Ամբարձան գետք, Տէ՛ր, եւ ամբարձին գետք զձայնս իւրեանց. եւ յարիցեն գետք ի գնացս իւրեանց:
Ի ձայնէ ջուրց բազմաց սքանչելի եղեն զբօսանք ծովու:
Սքանչելի ես Դու, Տէ՛ր, ի բարձունս. վկայութեանց Քոց մեք յոյժ հաւատացաք:
Տան Քում վայել է սրբութիւն, Տէ՛ր, ընդ երկայն աւուրս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՃԱՇՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆ

(Ճշւ. Հոգեգալստեան Ա աւուր բձ.)


Որ ի հայրաշարժ ի յաղբերէն յառաջ բղխեալ անհատաբար ի յՈրդւոյ տիրապէս Սուրբ Հոգին, այսօր ի յերկնից սաստիկ հեղեալ ի դասս առաքելոցն լցուցիչ բոլորից. զՆա օրհնեսցուք երկրպագելով:
Որ յանսկիզբն եւ ի միշտ ի յԷէն նոյնագոյ բնութեամբ, անորիշ բաժանմամբ ի յՈրդւոյ, արարչակից Սուրբ Հոգին, այսօր հրով բաժանեալ լեզուս քարոզիցն՝ ի լոյս ածեալ զազգս մարդկան բաժանմամբ պէս պէս շնորհաց. զՆա օրհնեսցուք երկրպագելով:
Որ ի վերայ ջուրցն գոլով՝ գոյացոյց զարարածս, Անանջրպետն ի Հօրէ եւ յՈրդւոյ իշխանակից Սուրբ Հոգին, այսօր վերածնեաց զազգս ամենայն՝ ջրոյ կենդանւոյ բղխեալ յԵրուսաղէմ. զՆա օրհնեսցուք երկրպագելով:

Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Զի Քո է կարողութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:
Սրկ. Պռօսխումէ:

ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ
Սուրբ Աստուա՛ծ, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ եկիր եւ հանգեար յառաքեալսն. ողորմեա՛ մեզ:
(Երիցս կրկնեա՛)

Սրկ. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Վասն հայրապետին մերոյ տեառն տեառն (այս անուն) կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ ամենայն ուխտի մանկանց Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Վասն բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց, զօրավարաց եւ զօրաց նոցին զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Յիշեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյ մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Դպ. Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Սրկ. Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Զի ողորմած եւ մարդասէր ես՝ Աստուած գոլով, եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԱՇՈՒ

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԸ
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկնից, օրհնեցէ՛ք զՆա ի բարձանց:
Օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն հրեշտա՛կք Նորա. օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն զօրութի՛ւնք Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՆա, արեգա՛կն եւ լուսի՛ն. օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն աստե՛ղք եւ լո՛յսք:
Օրհնեցէ՛ք զՆա, երկի՛նք երկնից եւ ջո՛ւրք, որ ի վերոյ քան զերկինս:
Օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն, զի Նա ասաց, եւ եղեն. հրամայեաց, եւ հաստատեցան:
Կացոյց զնա յաւիտեանս յաւիտենից. սահման եդ, եւ ոչ անցանեն:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկրէ, վիշա՛պք եւ ամենայն խո՛րք,
Հո՛ւր եւ կարկո՛ւտ, ձի՛ւն եւ սա՛ռն, հո՛ղմ եւ մրրի՛կ, որք առնէք զբան Նորա.
Լերի՛նք եւ ամենայն բարձո՛ւնք, ծա՛ռք պտղաբերք եւ ամենայն մա՛յրք.
Գազա՛նք եւ ամենայն անասո՛ւնք, սողո՛ւնք եւ ամենայն թռչո՛ւնք թեւաւորք.
Թագաւո՛րք երկրի եւ զօ՛րք իւրեանց, իշխա՛նք եւ ամենայն դատաւո՛րք երկրի:
Երիտասա՛րդք եւ կուսա՛նք, ծե՛րք եւ տղա՛յք, օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն:
Բարձրացաւ անուն Նորա միայն. խոստովանութիւն Նմա՝ յերկինս եւ յերկրի:
Բարձր առնէ Տէր զեղջիւր ժողովրդեան Իւրոյ. օրհնութիւն Նմա՝ յամենայն սրբոց Նորա, յորդւոցն Իսրայելի ժողովոյն, որ մերձ է առ Տէր:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԹ
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն ի նոր. օրհնութիւն Նմա յԵկեղեցիս սրբոց:
Ուրախասցի Իսրայէլ յԱրարիչ իւր, որդիք Սիոնի ցնծասցեն ի Թագաւորն իւրեանց:
Օրհնեցէ՛ք զանուն Նորա օրհնութեամբ. սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ սաղմոս երգեսցեն Նմա:
Հաճի Տէր ընդ ժողովուրդ Իւր սուրբ եւ բարձր առնէ զհեզս ի փրկութեան:
Պարծեսցին սուրբքն փառօք եւ ցնծասցեն ի հանգիստ իւրեանց եւ բարձր արասցեն զԱստուած բերանովք իւրեանց:
Սուր երկսայրի ետ ի ձեռս նոցա՝ առնուլ զհատուցումն ի հեթանոսաց՝ ի յանդիմանութիւն ամենայն ժողովրդոց:
Ի կապել զթագաւորս նոցա կապանօք, զզօրավարս նոցա՝ ձեռնակապօք երկաթեօք.
Առնել նոցա դատաստան ըստ Գրոց. եւ փառք այս են ամենայն սրբոց Նորա:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԾ
Օրհնեցէ՛ք զԱստուած ի սրբութեան Նորա. օրհնեցէ՛ք զՆա ի հաստատութեան, ի զօրութեան Նորա:
Oրհնեցէ՛ք զՆա ի զօրութեան Նորա. օրհնեցէ՛ք զՆա ի բազում մեծութեան Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ի ձայն օրհնութեան. օրհնեցէ՛ք զՆա սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ցնծութեամբ. գովեցէ՛ք զՆա ուրախութեամբ:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ի բանս քաղցր. գովեցէ՛ք զՆա ի բարբառ լսելի:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ի ձայն գոհութեան. ամենա՛յն հոգիք, օրհնեցէ՛ք զՏէր:

Այս սաղմոս ինքնագիր Դաւթի արտաքոյ թուոց՝ ի ժամանակի, զի ել նա նահատակ ընդդէմ Գողիաթու առաջի Սաւուղի:
Փոքր էի ես յեղբարս իմ եւ կրտսեր ի տան հօր իմոյ. արածէի զխաշինս հօր իմոյ:
Ձեռք իմ արարին սաղմոսարան, եւ մատունք իմ կազմեցին գործի օրհնութեան:
Իսկ արդ, ո՞ պատմեսցէ զայս Տեառն իմում: Ինքն Տէր ամենայնի լուիցէ զամենայն,
Որ առաքեաց զհրեշտակ Իւր եւ ամբարձ զիս ի հօտէ խաշանց հօր իմոյ եւ օծ զիս յօծումն իւղոյ Իւրոյ:
Եղբարք իմ գեղեցիկք եւ մեծամեծք, եւ ոչ հաճեցաւ ընդ նոսա Տէր:
Ելի ես ընդ առաջ այլազգւոյն եւ նզովեցի զկուռս նորա. հանի զսուսերս ի նմանէ եւ հատի զգլուխ նորին եւ բարձի զնախատինս յորդւոցն Իսրայելի:


ԱՂԵՐՍ ԵՒԹԱՂԵԱՅ
Ամենայն իրիք յամենայն ուրեք ժամանակ է. աճէ, գայ, հասանի յաստիս եւ դարձեալ միւսանգամ անդրէն դադարի: Բայց յաղթողն կարեաց միայն ամենայնի յաղթէ: Մի՛ լինիր ամբարտաւան, յորժամ ի ցանկալի փառաւորութիւնս իցես, եւ մի՛ գծուծ, յորժամ ի թշուառութիւն հասանիցիս: Զի եթէ այսպէս զկշիռն ունիցիս, արդար կշռիչ կենաց աշխարհիս լինիցիս: Քանզի ո՛չ ի պարզ եւ ո՛չ ի յօդուածոյս ի վնասակարութիւնս անկաք, այլ ի բազումս եւ յանհնարինս եւ ի պէս պէս դառնութիւնս. եւ չիք ոք, որ այնց մխիթար լինիցի մեզ:
Յամենայն կարծեաց բարութեանց միանգամայն վրիպեցաք յաշխարհի եւ ի կենաց եւ ի մեծութենէ, եւ միայն օգնական չարեաց զանմտութիւն գտի:
Եւ արդ, քանզի բազում վշտօք պատեցար, ո՛վ անձն, մի՛ վհատիր յաշխատութիւնս, այլ համբե՛ր յաշխատութիւնս՝ իբրեւ զլաւ ինչ ածեալ զմտաւ, եթէ ոչ զոր կամի ոք եւ խորհի, զայն առնէ, այլ զոր ոչն խնդրէ ոք եւ փախչի, զայն կրէ. այլ աստուածեղէն սահմանն ամենայնի յաղթել խոկայ:
Ասաց ոմն, ասաց մեզ այսպէս պուետիկոս գլուխ մի, եթէ՝ յոյսք առ կենդանեօք անյոյսք մեռանին: Թէ այնպէս իցէ, պարտ է համբերել վշտաց եւ տանել առաքինութեամբ կարեաց: Զի ոչ ոք է ինչ, եւ չէ ինչ ի կեանս երկրածնաց, եւ ոչ ինչ ի նմին հաստատութեան յիրաց մարդկան կայ, այլ իբրեւ զանիւ շրջի ամենայն եւ ընթանայ: Եւ արդ, ես թախծեալ մտօք ընդ այսր ամենայնի՝ գրեմ անձամբ անձին իմում եւ առ սնունդ հօր իմոյ զբազում թշուառութիւնս իմ:
Վա՜յ է ինձ յորժամ ածեմ զմտաւ զփոփոխմունս. զամենայն ինչ մարդկան՝ իբրեւ զմարդկան տեսանեմ. եւ մի միայն հաւատարիմ յոյս թողի ինձ՝ զԱստուծոյ եւեթ մարդասիրութիւնն:


Ալէլուիա, ալէլուիա: Ողորմութեամբ Տեառն լի եղեւ երկիր, եւ բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցան, եւ հոգւով բերանոյ Նորա՝ ամենայն զօրութիւնք նոցա:


Փա՜ռք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր:


ՀԱՆԳԱՆԱԿ ՆԻԿԻԱԿԱՆ


Հաւատամք ի Մի Աստուած՝ ի Հայրն ամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից: Եւ ի Մի Տէր Յիսուս Քրիստոս՝ յՈրդին Աստուծոյ՝ ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ միածին, այսինքն՝ յէութենէ Հօր: Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ՝ ծնունդ եւ ոչ արարած: Նոյն Ինքն ի բնութենէ Հօր, Որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի՝ երեւելիք եւ աներեւոյթք: Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն Հոգւովն Սրբով: Որով էառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ եւ զամենայն, որ ինչ է ի մարդ՝ ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք: Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն՝ նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, Որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան: Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս. որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն եւ բնակեցաւ ի սուրբսն: Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ յառաքելական սուրբ Եկեղեցի. ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց, ի յարութիւնն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց, յարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս:

Մինչեւ ցաստ են հաւատոյ բանք:


Իսկ որք ասեն՝ էր երբեմն, յորժամ ոչ էր Որդի, կամ՝ էր երբեմն, յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգի, կամ թէ՝ յոչէից եղեն, կամ՝ յայլմէ էութենէ ասեն լինիլ զՈրդին Աստուծոյ եւ կամ զՍուրբ Հոգին, եւ թէ՝ փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ կաթողիկէ եւ առաքելական Եկեղեցի:

Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Իսկ մեք փառաւորեսցուք, որ յառաջ քան զյաւիտեանս, երկիր պագանելով Սրբոյ Երրորդութեանն եւ Միոյ Աստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Սրկ. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Եւ եւս հաւատով աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք ի Տեառնէ Աստուծոյ եւ ի Փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ ի ժամուս պաշտաման եւ աղօթից, զի արժանի ընդունելութեան արասցէ, լուիցէ Տէր ձայնի աղաչանաց մերոց, ընկալցի զխնդրուածս սրտից մերոց, թողցէ զյանցանս մեր, ողորմեսցի ի վերայ մեր: Աղօթք մեր եւ խնդրուածք յամենայն ժամ մտցեն առաջի մեծի տէրութեան Նորա, եւ Նա տացէ մեզ միաբան միով հաւատով եւ արդարութեամբ վաստակել ի գործս բարիս, զի զողորմութեան զշնորհսն Իւր արասցէ ի վերայ մեր: Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Դպ. Կեցո՛, Տէ՛ր:
Սրկ. Զժամ սուրբ պատարագիս եւ զառաջիկայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Դպ. Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Սրկ. Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Դպ. Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Սրկ. Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Դպ. Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Սրկ. Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Դպ. Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Սրկ. Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Դպ. Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Սրկ. Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Որպէս զի արժանաւորք եղիցուք գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Դպ. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Սրկ. Աստուծոյ երկրպագեսցուք:
Դպ. Առաջի Քո, Տէ՛ր:
Քհ. Խաղաղութեամբ Քով, Քրիստոս Փրկի՛չ մեր, որ ի վեր է քան զամենայն միտս եւ զբանս, ամրացո՛ զմեզ եւ աներկի՛ւղ պահեա յամենայն չարէ: Հաւասարեա՛ զմեզ ընդ ճշմարիտ երկրպագուս Քո, որք Հոգւով եւ ճշմարտութեամբ Քեզ երկիր պագանեն: Վասն զի Ամենասուրբ Երրորդութեանդ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Տէր Աստուած օրհնեսցէ զամենեսեանդ:
Սրկ. Մի՛ ոք յերախայից, մի՛ ոք ի թերահաւատից եւ մի՛ ոք յապաշխարողաց եւ յանմաքրից մերձեսցի յաստուածային խորհուրդս:
Դպ. Մարմին տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. «Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Տէ՛ր զօրութեանց»:
Սրկ. Սաղմո՛ս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերում, դպի՛րք, ձայնիւ քաղցրութեամբ զերգս հոգեւորս:

ՍՐԲԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ

Դպ. Հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցեր, Աստուա՛ծ, զՔո սուրբ զԵկեղեցի: Հազարք հազարաց հրեշտակապետք կան առաջի Քո: Եւ բիւրք բիւրոց հրեշտակք պաշտեն զՔեզ, Տէ՛ր, եւ ի մարդկանէ հաճեցար ընդունիլ զօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ. Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Տէ՛ր զօրութեանց:

Եւ գան խնկարկելով ի սուրբ խորհուրդն:
Սրկ. Յարեւու եհար զխորան Իւր, եւ Ինքն՝ որպէս փեսայ, զի ելանէ յառագաստէ իւրմէ:
Դպ. Եւ ցնծայ Նա որպէս հսկայ յընթանալ զճանապարհս Իւր:
Սրկ. Որք զքրովբէիցն խորհրդաբար կերպարանիմք եւ կենդանարար Երրորդութեանն զերեքսրբեան օրհնութիւնս մատուցանեմք՝ զամենայն զկենցաղականս ի բաց դնելով զգործս, որպէս զի զԹագաւորն ամենեցուն ընդունիցիմք եւ զհրեշտակացն հանդիսապէս ընծայեալ՝ բերեմք զկարգ:

Եւ գան յարեւելից կողմն:
Սրկ. Ճանապա՛րհ արարէք Այնմիկ, որ նստի յերկնից երկինս ընդ արեւելս:
Դպ. Եւ կենդանարար Երրորդութեանն զերեքսրբեան օրհնութիւնս մատուցանեմք:

Եւ գան ի հարաւակողմն:
Սրկ. Աստուած ի հարաւոյ եկեսցէ, եւ Սուրբն՝ ի Փառան լեռնէ:
Դպ. Զամենայն զկենցաղականս ի բաց դնելով զգործս:

Եւ գան յաստիճան խորանին, եւ բարձող ահաւոր խորհրդոյն ասասցէ հանդարտութեամբ.
Սրկ. Համբարձէ՛ք, իշխա՛նք, զդրունս ձեր ի վեր. համբարձցին դրունք յաւիտենից, եւ մտցէ Թագաւոր փառաց:

Եւ պատարագողն խնկարկէ եւ հարցանէ.
Քհ. Ո՞վ է սա Թագաւոր փառաց, Տէր հզօր զօրութեամբ Իւրով, Տէր կարող ի պատերազմի:
Դպ. Որպէս զի զԹագաւորն ամենեցուն ընդունիցիմք:
Սրկ. Համբարձէ՛ք, իշխա՛նք, զդրունս ձեր ի վեր. համբարձցին դրունք յաւիտենից, եւ մտցէ Թագաւոր փառաց:
Քհ. Ո՞վ է սա Թագաւոր փառաց եւ Տէր զօրութեանց:
Դպ. Եւ զհրեշտակացն հանդիսապէս ընծայեալ՝ բերեմք զկարգ:
Սրկ. Սա Ինքն է Թագաւոր փառաց:

Եւ պատարագողն երկրպագէ ահիւ եւ դողութեամբ եւ առնու ի ձեռաց սարկաւագին եւ խաչակնքէ ի վերայ ժողովրդեան՝ ասելով.
Քհ. Օրհնեալ եկեալ անուամբ Տեառն:
Դպ. Ալէլուիա:
Սրկ. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Եւ եւս հաւատով եւ սրբութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի սրբոյ սեղանոյս Աստուծոյ ահիւ: Մի՛ խղճիւ եւ գայթակղութեամբ, մի՛ նենգութեամբ, խորամանկութեամբ, մի՛ պատրանօք եւ խաբէութեամբ, մի՛ երկմտութեամբ եւ մի՛ թերահաւատութեամբ, այլ ուղիղ վարուք, պարզ մտօք, միամիտ սրտիւ, կատարեալ հաւատով, լցեալ սիրով, լի եւ առաւելեալ ամենայն գործովք բարութեան կացցուք յաղօթս առաջի սրբոյ սեղանոյս Աստուծոյ եւ գտցուք զողորմութեան զշնորհս յաւուր յայտնութեան եւ ի միւսանգամ գալստեան Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Դպ. Կեցո՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ Որում Քեզ՝ Հօր, միանգամայն եւ Հոգւոյդ Սրբոյ, վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Դպ. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Սրկ. Աստուծոյ երկրպագեսցուք:
Դպ. Առաջի Քո, Տէ՛ր:
Սրկ. Ողջո՛յն տուք միմեանց ի համբոյր սրբութեան: Եւ որք ոչ էք կարողք հաղորդիլ աստուածային խորհրդոյս, առ դրո՛ւնս ելէք եւ աղօթեցէ՛ք:

Դպ. Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ,
Որ Էնն Աստուած աստ բազմեցաւ:
Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ,
Սուրբ ողջոյնի հրաման տուաւ:
Եկեղեցիս մի անձն եղեւ,
Համբոյրս յօդ լրման տուաւ:
Թշնամութիւնն հեռացաւ,
Սէրն յընդհանուրս սփռեցաւ:
Արդ, պաշտօնեա՛յք, բարձեալ զձայն՝
Տո՛ւք զօրհնութիւն ի մի բերան
Միասնական Աստուածութեանն,
Որում սրովբէքն են սրբաբան:

Սրկ. Որք հաւատով կայք յանդիման
Սուրբ սեղանոյս արքայական,
Տեսէ՛ք բազմեալ զՔրիստոս Արքայն,
Եւ շուրջ պատեալ զօրք վերնական:
Դպ. Վեր համբառնամք զաչս ունելով
Եւ պաղատիմք զայս ասելով.
Զմեղս մեր մի՛ յիշեսցես,
Այլ գթութեամբ Քո քաւեսցես:
Ընդ հրեշտակացն օրհնեմք զՔեզ,
Եւ ընդ սրբոց Քոց, Տէ՛ր, փառք Քեզ:

Սրկ. Ահի՛ւ կացցուք, երկիւղի՛ւ կացցուք, բարւո՛ք կացցուք եւ նայեցարո՛ւք զգուշութեամբ:
Դպ. Առ Քեզ, Աստուա՛ծ:
Սրկ. Պատարագ Քրիստոս մատչի անարատ Գառն Աստուծոյ:
Դպ. Ողորմութիւն եւ խաղաղութիւն եւ պատարագ օրհնութեան:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ ձեզ՝ ընդ ամենեսեանդ:
Դպ. Ամէն: Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Սրկ. Զդրո՛ւնս, զդրո՛ւնս: Ամենայն իմաստութեամբ եւ զգուշութեամբ ի վեր ընծայեցուցէ՛ք զմիտս ձեր աստուածային երկիւղիւ:
Դպ. Ունիմք առ Քեզ, Տէ՛ր ամենակալ:
Սրկ. Եւ գոհացարո՛ւք զՏեառնէ բոլորով սրտիւ:
Դպ. Արժան եւ իրաւ:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Եւ ընդ սերովբէսն եւ ընդ քերովբէսն միաձայն սրբասացութեամբ յօրինել նուագս եւ համարձակապէս գոչելով՝ աղաղակել ընդ նոսին եւ ասել:

Դպ. Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Տէ՛ր զօրութեանց. լի են երկինք եւ երկիր փառօք Քո: Օրհնութի՜ւն ի բարձունս: Օրհնեալ, որ եկիր եւ գալոցդ ես անուամբ Տեառն: Ովսա՜ննայ ի բարձունս:

Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Առէ՛ք, կերէ՛ք. այս է մարմին Իմ, որ վասն ձեր եւ բազմաց բաշխի ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց:
Դպ. Ամէն:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Արբէ՛ք ի սմանէ ամենեքեան. այս է արիւն Իմ նորոյ ուխտի, որ յաղագս ձեր եւ բազմաց հեղանի ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց:
Դպ. Ամէն:

(Օրհ. Հոգեգալստեան Բ աւուր բձ. Բ.)


Սարսափելի հողմոյ նման ահեղագոչ սաստիկ հնչմամբ երեւեցար ի վերնատանն, Հոգի՛դ, դասուն երկոտասան, որք առ ի Քէն մկրտեցան, որպէս զոսկի հրով մաքրեցան. մաքրեա՛ ի մէնջ զմէգ մեղաց եւ զգեցո՛ զլոյս փառաց։
Էկիր յերկիր աստուածաբար՝ դատել զաշխարհս իշխանաբար, ընդ արդարութեան եւ ընդ մեղաց եւ ընդ չարին դատաստանաց. բացեր զգանձդ անհիւթական, պարգեւս ետուր որդւոց մարդկան. մաքրեա՛ ի մէնջ զմէգ մեղաց եւ զգեցո՛ զլոյս փառաց։
Սէրն ի սիրոյ զՍէրդ առաքեաց, յԻնքն զանդամս Իւր Քեւ յօդեաց. զԵկեղեցի Իւր, զոր շինեաց, եօթն սեամբ Քո հաստատեաց. տնտես ի նմա եդ զառաքեալսն, եօթնեակ շնորհօք Քո զարդարեաց. մաքրեա՛ ի մէնջ զմէգ մեղաց եւ զգեցո՛ զլոյս փառաց։

Աղօթք հանդերձ ծունր դնելով զՏէր աղաչեսցուք: Տէ՛ր, ողորմեա՛: (Երիցս կրկնեա՛)
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱՂՕԹՔ
սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերանի՝ ասացեալ ի Սուրբ Երրորդութիւնն

Ամենակալ անարա՛տդ Աստուած, անսկի՛զբն Հայր՝ անտեսանելի, անբաւելի, անպատմելի, անպարագրելի, անփոփոխելի, անիմանալի, անհասանելի. որ միայն ունիս զանմահութիւն, Բնակեա՛լդ ի լոյս անմատոյց. որ բանիւ Քո արարեր զերկինս եւ զերկիր, զծով եւ զցամաք եւ զամենայն, որ ի նոսա արարածք իցեն, եւ Հոգւով Քո գոյացան եղեալքս ամենայն:
Եւ վասն անչափական սիրոյ Քոյ առ ազգս մարդկան՝ առաքեցեր զՄիածին Որդիդ Քո՝ փրկել զմեզ յանիծիցս Ադամայ. որ իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ Հոգւով Սրբով ի սուրբ եւ յանարատ Կուսէն Մարիամայ. եւ զամենայն կիրս մարդկայինս կրեալ, բաց ի մեղաց՝ ազատեաց զմեզ ի կրից մեղաց. եւ խաչի եւ մահու համբերեալ յաղագս մեր՝ փրկեաց զմեզ ի ծառայութենէ կռոց:
Եւ ուսոյց Ամենասուրբ Երրորդութեանդ զգլուխ եւ զծունր խոնարհեցուցանել եւ աղօթս մատուցանել եւ խնդրել զթողութիւն մեղաց: Եւ յետ յարութեան երեւեցաւ աշակերտաց Իւրոց զանազան նշանօք յաւուրս քառասուն՝ հաղորդելով ընդ նոսա հացիւ ի հաստատութիւն հաւատոյ կենսաբէր տնօրէնութեանն:
Եւ ի վերանալն յերկինս ի քառասներորդ աւուր յարութեան Իւրոյ՝ եդ ձեռս ի վերայ եւ օրհնեաց զաշակերտսն՝ տալով նոցա զկատարեալ շնորհս առաքինութեան: Եւ եբաց զմիտս նոցա՝ իմանալ զԳիրս, եւ պատուիրեաց նոցա մնալ յԵրուսաղէմ եւ սպասել աստուածային խոստմանն եւ աւետեաց Հօրդ երկնաւորի եւ մարդասիրի:
Դու, Տէ՛ր, պարգեւեցեր ազգի մարդկան զանբաւ ողորմութեանդ շնորհս: Առաքեցեր զէակից Քո եւ զփառակից Սուրբ Հոգիդ ի մեծի միաշաբաթուս՝ ի կատարման յիսներեկի յարութեան Փրկչիդ, յերրորդ ժամու, յորում գոյացաւ նախահայրն Ադամ ի Հոգւոյդ Սրբոյ յոգի կենդանի աստուածային փչմամբ, զոր անդէն կորուսեալ ճաշակմամբ պտղոյն եւ մահացեալ՝ վերստին ի սոյն ժամու դարձեալ կենդանաստեղծի Հոգւոյդ Սրբոյ իջմամբն ի դասս առաքելոց. որ ի հրեղէն լեզուս երեւեալ՝ նստաւ ի վերայ նոցա եւ լցոյց զնոսա ամէնառատ շնորհիւ՝ խօսել յամենայն լեզուս, եւ ի լսելիս միով ձայնիւ սպասաւորելով Հոգւոյդ Սրբոյ, որ եւ առաջին ծնունդ ծնեալ զերեք հազարսն, յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն, առաջին երկրպագեցին Սրբոյ Երրորդութեանդ:
Ընդ որս եւ մեք այսօր զծունր եւ զպարանոցս խոնարհեցուցանեմք եւ Քո առաքելովքն աղաչեմք. ընկա՛լ զերկրպագութիւնս մեր ընդ նոցայն, եւ որք նովին արժանաւորութեամբ խորհրդաբար երկրպագեալ Քեզ մինչեւ ցայժմ: Լո՛ւր մեզ յաւուրս յայսմիկ ի մեծի Պենտեկոստէիս, յորում աւուր զՀոգիդ Սուրբ ի ստորինս առաքեցեր՝ յետ համբառնալոյ Որդւոյ Քոյ Յիսուսի յերկինս, յորում հաւատով կարդամք առ Քեզ: Հայեա՛ց ի բարձանց ի սրբութենէ Քումմէ ի ժողովուրդս Քո, որ կան առաջի Քոյ եւ ակն ունին մեծի ողորմութեան Քում: Առաքեա՛զբարերար Հոգիդ Սուրբ այսօր ի տաճարս Քո եւ ի ժողովեալքս ի սմա, որպէս յայնժամ ի վերնատունն՝ ի յառաքեալսն:
Զի եւ ի սմա Միածին Որդիդ Քո հանապազ պատարագի, որպէս ի վերնատանն, ուր զխորհուրդն սուրբ աւանդեալ՝ բաշխեաց աշակերտացն ի խորհրդական ընթրիսն եւ զնոցին լուաց զոտս. եւ դրօքն փակելովք երեւեցաւ յառաջին միաշաբաթին՝ ի յարութեան երեկոյին, եւ դարձեալ յութերորդ աւուրն՝ ի վերնատանն: Եւ ի կատարման Պենտեկոստէի աւուրցս՝ իջեալ Հոգիդ Սուրբ փչմամբ հողմոյ, եւ ելից զնա հրով՝ հանդերձ որ ի նմա միաբանելովքն սրբովք:
Վասն որոյ փառաւորեմք զՔեզ, բարերա՛ր Տէր, Հա՛յր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, եւ աղաչեմք զՔեզ բոլորով սրտիւ. նայեա՛ց ի մեզ քաղցրութեամբ եւ յիշեա՛ գթութեամբ եւ ողորմութեամբ զապաւինեալքս ի Քեզ, զտառապեալքս եւ զդատապարտեալքս. եւ դարձո՛ զգերութիւն ոգւոց մերոց ըմբռնելոց ի բանսարկուէն եւ կանգնեա՛ զանկեալքս եւ զկործանեալքս:
Աղաչեմք զՔեզ, մարդասէ՛ր Տէ՛ր, զի թէպէտ եւ մեղայք, սակայն ի Քեզ անկաք յարգանդէ աւազանին, եւ Դու ես Աստուած մեր. մի՛ թողուր զմեզ ի ձեռաց Քոց, զի պակասեցան յունայնութեան աւուրք մեր, եւ եղեաք նախատինք թշնամեաց եւ ծաղր եւ այպն ատելեաց մերոց: Այլ յուսալով յողորմութիւն Քո, որ յաւուրս յայսմիկ եղեւ, հայցեմք ի Քէն. բա՛ց մեզ զդուռն ողորմութեան Քոյ եւ սրբեա՛ զմեզ ի գաղտնեաց մեղաց մերոց:
Տե՛ս զխոնարհութիւն ծառայից Քոց եւ թո՛ղ մեզ զամենայն յանցանս մեր՝ զկամայ եւ զակամայ, զգիտութեան եւ զանգիտութեան: Շնորհեա՛ զքաւութիւն ժողովրդեան Քոյ եւ մաքրեա՛ զամենեսեան զօրութեամբ Հոգւոյդ Սրբոյ: Փրկեա՛ զմեզ ի բռնութենէ թշնամւոյն եւ ամրացո՛ զկեանս մեր ի չարահնար հաղբից բանսարկուին: Հրեշտակի խաղաղութեա՛ն յանձն արա զմեզ, որ յառաջ քան զհայցելն՝ զպէտս մեր պատրաստես:
Արժանացո՛ զմեզ նախ քան զվախճանն մեր դառնալ առ Քեզ խոստովանութեամբ եւ ապաշխարութեամբ: Տաճարացո՛ զամենեսեան յընդունելութիւն Հոգւոյդ Սրբոյ ընդ սրբոց առաքելոցն եւ ընդ նոսին գրեա՛ զանուանս մեր ի դպրութիւն կենաց: Ժողովեա՛ զամենեսեան զմեզ յարքայութեան Քում ի վերինդ Սիոն՝ յերկնային եւ ի բարձրագոյն վերնատանդ: Զի Քո է ողորմութիւն, եւ Քեզ փառս վերառաքեսցուք եւ Միածնի Քոյ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյդ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Դպ. Հա՛յր երկնաւոր, որ զՈրդիդ Քո ետուր ի մահ վասն մեր պարտապան պարտեաց մերոց. հեղմամբ արեան Նորա աղաչեմք զՔեզ, ողորմեա՛ Քո բանաւոր հօտի:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Եւ զՔոյս ի Քոյոց Քեզ մատուցանեմք ըստ ամենայնի եւ յաղագս ամենեցուն:
Դպ. Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէ՛ր: Օրհնեմք զՔեզ, գովեմք զՔեզ, գոհանամք զՔէն, աղաչեմք զՔեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Դպ. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Սրկ. Աստուծոյ երկրպագեսցուք:
Դպ. Առաջի Քո, Տէ՛ր:

(Օրհ. Հոգեգալստեան Գ աւուր բկ. Ա.)


Այսօր երկնայինքն ուրախացան ընդ երկրաւորացս նորոգման, քանզի Նորոգողն էից Հոգին էջ ի սուրբ վերնատունն, որով նորոգեցան դասք առաքելոցն։
Այսօր հողանիւթեայ բնութիւնս ցնծայ ընդ Հօր հաշտութեան, քանզի որ եբարձ զհոգին ի մարդկանէ մարմին եղելոց, դարձեալ վերստին զնոյն պարգեւէ։
Այսօր մանկունք Եկեղեցւոյ տօնեն ցնծութեամբ զգալուստ Սուրբ Հոգւոյն, Որով զարդարեցան ի զգեստս լուսափայլս եւ գերապայծառս. երգեն ընդ սրովբէսն զերեքսրբենին։

Աղօթք հանդերձ ծունր դնելով զՏէր աղաչեսցուք: Տէ՛ր, ողորմեա՛: (Երիցս կրկնեա՛)
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր մեր Յիսուս Քրիստոս, որ զՔո խաղաղութիւնդ շնորհեցեր սրբոց Քոց առաքելոցն փչմամբ Քո ի նոսա եւ զՀոգիդ Սուրբ յայտնապէս այսօր պարգեւեցեր նոցա, որ եկեալ ի Հօրէ՝ բնակեցաւ ի նոսա եւ զտրտմութիւն նոցա փարատեաց եւ հրեղէն լեզուօք ի լեզուս նոցա հանգուցեալ՝ եբաց զբերանս նոցա՝ խօսել յամենայն լեզուս: Եւ զամենայն մարդիկ, որ յաշտարակէն բաժանեալ էին ի բազմաստուած մոլորութիւնս, միաւորեաց ի մի աստուածգիտութիւն ճշմարիտ երեքանձնական զօրութեանդ. յամենայն լեզուս զՄի Աստուած փառաւորել ուսոյց աւետարանին քարոզութեամբ ընդ ամենայն տիեզերս եւ Նմին միայնոյ Աստուծոյ զծունր խոնարհեցուցանել, որպէս երեք հազարքն՝ նորածնեալք յայսմ աւուր մկրտութեան: Ընդ որս եւ մեք նովին Հոգւով լուսաւորեալք՝ հաւատով զծունր խոնարհեցուցանեմք Ամենասուրբ Երրորդութեանդ եւ աղաչեմք միաբան ժողովեալքս:
Նայեա՛ յիս՝ յանարժանս, որ զաղօթս ժողովրդեանս Քեզ մատուցանեմ առաջի սրբոյ սեղանոյ Քոյ: Բա՛ց, Տէ՛ր, զիմ մեղաւորիս շրթունս, որպէս զերանելի առաքելոցն, եւ լցո՛ զմեզ Հոգւովդ Քո Սրբով՝ հաղորդել ամենայն շնորհաց ի Քէն տուելոց՝ ընտրելոց Քոց: Եւ մի՛ վասն բազում մեղաց իմոց արգելցես զողորմութիւն Քո ի մէնջ, որ յուսով կամք առաջի Քոյ եւ հայցեմք յանբաւ գթութենէդ:
Արժանի՛ արա զծառայքս Քո աստուածային պարգեւացդ՝ իմաստութեան եւ հանճարոյ, խորհրդոյ եւ զօրութեան, գիտութեան եւ աստուածպաշտութեան, եւ հոգւով երկիւղի Քոյ լցո՛ զմիտս մեր. եւ սիրտ սուրբ եւ հոգի ուղիղ եւ միտս մաքուրս նորոգեա՛ ի մեզ, Մարդասէ՛ր:
Որ նաւելոց նաւահանգիստ ես, ուղղեա՛ զգնացս մեր Հոգւովդ Քո Սրբով ի ճանապարհս ամբիծս՝ խորհել միշտ յօրէնս Քո եւ պահել զպատուիրանս Քո եւ առնել զհրամանս Քո եւ քարոզել զբանս Քո: Կատարեա՛ ի բարի զաղօթս եւ զխնդրուածս մեր:
Որ զախտացեալ բնութիւնս մեր յանախտ Աստուածութիւնդ Քո միացուցեր եւ նովին կարեաց մերոց կցորդեցար եւ զախտս մեր բժշկեցեր, լո՛ւր մեզ, Աստուած Փրկի՛չ մեր, եւ խոնարհեցո՛ զունկն Քո յերկրպագութիւն ժողովելոցս ի սուրբ եկեղեցի Քո՝ ըստ նմանութեան ընտրելոց Քոց ի սուրբ վերնատանն:
Սրբեա՛ զմեզ յամենայն պղծութենէ մեղաց եւ առաքեա՛ զՀոգիդ Սուրբ ի միաբան հաւատացեալքս, զի բնակեսցի ի մեզ եւ լուսաւորեսցէ զմիտս մեր լուսով աստուածգիտութեան եւ առաջնորդեսցէ մեզ ամենայն ճշմարտութեամբ ի պահպանութիւն պատուիրանաց Քոց եւ օրէնսգէտ արասցէ աստուածային Կտակարանացն, զոր խօսեցան մարգարէք եւ առաքեալք եւ վարդապետք ի ձեռն Հոգւոյն Սրբոյ, զոր ուսուսցէ մեզ եւ զօրացուսցէ առնել զամենայն:
Աղաչեմ զՔեզ եւ պաղատիմ առ Քեզ, զի հայեսցես հաշտութեամբ ի ժողովուրդս Քո՝ ի գինս սուրբ արեան Քոյ. մի՛ վասն բազում յանցանացն իմոց անտես առներ զհայուածս սոցա, զի Քո են փրկեալք եւ առ Քեզ զձեռս ամբառնան եւ խնդրեն զհաշտութիւն:
Արդ, ընկա՛լ զծնրադրութիւն մաղթանաց սոցա՝ որպէս զնոր լուսաւորելոցն, եւ զհամբարձումն ձեռաց սոցա՝ որպէս զպատարագ երեկոյի, եւ զաղօթս սոցա՝ որպէս զխունկ անոյշ առաջի բարերար տէրութեան Քոյ. եւ ընդ հովանեաւ թեւոց Քոց ծածկեա՛ զսոսա՝ պահելով յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամեաց: Որպէս զի անարատ քրիստոնէութեամբ կեցեալ յայսմ աշխարհիս՝ արժանի լիցուք երկնային կենացդ ընդ ամենայն սուրբս Քո եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

(Ողր. Հոգեգալստեան Գ աւուր դձ.)


Որ ի վերայ բղխեալ գաւազանին յԵսսեայ հանգեար եօթնարփեան շնորհօք, Հոգի՛ Աստուծոյ եւ խորհրդոյ, Հոգի՛ հեզութեան եւ զօրութեան, Հոգի՛ իմաստութեան եւ գիտութեան, Հոգի՛ երկիւղի, աստուածպաշտութեան, աղաչեմք. շնորհեա՛ եւ մեզ ողորմութեամբ ի Քոց պարգեւացդ:
Որ զգուշակեալն Քո Եսայեաւ ելից Օծեալն ի Քէն մարմնով, ասէ. «Հոգի Տեառն ի վերայ Իմ». զոր ի տնօրէնութեանն խոնարհութեամբ ընթերցեալ, որ վասն իւր զբան մարգարէին, աղաչեմք. շնորհեա՛ եւ մեզ ողորմութեամբ ի Քոց պարգեւացդ:
Որ զառաքումն առ ի Հօրէ եւ ի Հոգւոյդ Բանին յաշխարհ մարգարէիւն ծանուցեր, զոր ի դիմաց Մարդացելոյն բարբառէր առ մարդկութիւնս՝ «Տէր, Տէր առաքեաց զիս եւ Հոգի Նորա», աղաչեմք. շնորհեա՛ եւ մեզ ողորմութեամբ ի Քոց պարգեւացդ:

Աղօթք հանդերձ ծունր դնելով զՏէր աղաչեսցուք: Տէ՛ր, ողորմեա՛: (Երիցս կրկնեա՛)
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱՂՕԹՔ
Որ եսդ Տէր զօրութեանց, Աստուած ճշմարիտ, Աղբիւր լուսոյ եւ կենաց՝ բղխեալ անքննաբար ի Հօրէ, հրաշագործ Սո՛ւրբ Հոգիդ, զՈր խոստացաւ սրբոց առաքելոցն Քրիստոս Աստուած մեր, որ մահուամբ զկապանս մահու ելոյծ եւ զսկիզբն մեղաց փակեաց ի հուրն անշէջ եւ ի խաւարն արտաքին՝ անլոյծ կապանօք՝ անդ ամրափակեալ զպիղծ վիշապն իւրոյ ապստամբ զօրութեամբն, եւ զարգելեալսն ի նմա՝ զորդիսն որ յԱդամայ, զննջեցեալսն, վերածեաց ի դժոխոց Իւրով յարութեամբ: Եւ վերացեալ առ Հայր՝ հանդերձ մերով բնութեամբս, եւ ի լրումն ամենայն բարեաց եւ ի կատարումն ամենայն խորհրդոց զՔեզ, նորոգող եւ կենդանարար Սո՛ւրբ Հոգիդ, առաքեաց մխիթարիչ տրտմեցելոցն:
Որ խոնարհեցար, Աստուա՛ծ, յԱստուծոյ Հօրէ եւ եկիր ի վերնատունն, Անտանելի՛դ երկնից, եւ լցեր անճառելի խնդութեամբ եւ շնորհօք զՔո ընտրեալսն, զորս առաքեցեր քարոզ բանին կենաց ընդ ամենայն երկիր, որք լցին զտիեզերս ամենայն գիտութեամբ Քո, Տէ՛ր, եւ ծանուցին զՄի Աստուածութիւնդ ամենայն աշխարհի՝ բառնալով զկռոց սնոտի պաշտամունս: Ծնան սուրբ աւազանաւն զհեթանոսս յորդեգրութիւն Հօրդ երկնաւորի եւ արարին զամենեսին երկրպագուս Ամենասուրբ Երրորդութեանդ: Յամենայն տեղիս եդին հիմունս սրբոյ Եկեղեցւոյ եւ ուղղեցին սեղան փառաց Քոց, յորմէ կերակրեցին անմահական խորհրդովն զամենայն հաւատացեալս ի Քեզ: Զերկիրս՝ երկին արարեալ, երկնայնոցն զերկրայինս դասակցեցին:
Եւ արդ, Տէ՛ր Աստուած մեր՝ ողորմած եւ մարդասէր, ընկա՛լ զպաղատանս մեր, զոր հայցեմք ի Քէն, եւ հանգո՛ զհոգիս ննջեցելոց մերոց, որք եւ լուսաւորեալք հոգեւոր ծննդեամբ՝ քրիստոնեայ անուան արժանաւորեցան եւ աստուածային մարմնոյ եւ արեանն հաղորդեալք՝ հաւատով եւ ուղիղ դաւանութեամբ փոխեցան յաշխարհէս, զորոց եւ զյիշատակն կատարեցաք այսօր յուսով փրկական պատարագիս՝ ի մեծի աւուր երեւման Քոյ:
Տէ՛ր ամենակալ, Աստուա՛ծ մահկանացուաց եւ անմահից, Արարի՛չ ամենայնի եւ Տէ՛ր կենաց եւ մահու եւ Խնամի՛չ մարմնոյ, եւ ի հանդերձելումն՝ Յո՛յս ամենայն ծագաց երկրի, որ ի վերջնում աւուր տօնին մեծի Պենտեկոստէիս զուարճացուցեր փառաւոր գալստեամբ Քո ի վերնատունն զժողովեալսն յանուն Քո, լո՛ւր եւ այժմ ձայնի աղաչանաց մերոց եւ յիշեա՛ զյառաջագոյն ննջեցեալսն՝ զհարս մեր եւ զեղբարս, եւ հանգո՛ ի տեղւոջ լուսոյ՝ ի խորանս սրբոց Քոց:
Յիշեա՛ զաղօթս եւ զպաղատանս նոցա եւ զխոստովանութիւնն, որ ի կեանս եւ ի վախճանին, եւ թողութի՛ւն շնորհեա ամենայն յանցանաց նոցա. եւ արժանացո՛ զամենեսեան սպասել հատուցման հանդերձեալ բարեացն եւ փառաց, զոր պատրաստեցեր սիրելեաց Քոց, եւ ընդ նոսին օրհնել զԱմենասուրբ զԵրրորդութիւնդ:
Եւ մեզ՝ ժողովելոցս յանուն Քո ի տաճար սուրբ Քո, երկրպագուացս եւ տօնողացս զօր ամենակեցոյց գալստեան Քոյ, շնորհեա՛ զերկնային զխաղաղութիւնդ եւ զնորոգումն հոգւոց եւ մարմնոց ի հնութենէ մեղաց՝ ծնանել վերստին ապաշխարութեամբ եւ արտասուօք. եւ զօրացո՛ զամենեսեան զգաստութեամբ եւ արդարութեամբ ընդ սրբոց առաքելոցն ի բնակութիւն Քեզ, զի մի՛ լիցի ի մեզ տեղի եւ մուտ չարի:
Սրբեա՛ զշրթունս եւ զլեզուս ծառայից Քոց լեզուօքն հրեղինօք, զի հոգեւոր օրհնութեամբ արժանի լիցուք ընդ հոգեղէնսն երգել եւ սաղմոս ասել եւ աղօթել յամենայն ժամ, սուրբ սրտիւ եւ խոնարհ հոգւով զբանաւոր պաշտօնս Քեզ մատուցանել եւ ի խորոց սրտէ արտասուալից պաղատանօք խնդրել ի Քէն զքաւութիւն:
Եւ զամենայն զկեանս մեր ամրացո՛ եւ պարսպեալ պահեա՛ երկիւղիւ Քո ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց: Եւ արժանի՛ արա զմեզ կեալ ի հաճոյս Քո եւ ըստ կամաց Քոց կատարել զընթացս մեր ճշմարիտ խոստովանութեամբ եւ ջերմեռանդ զղջմամբ, փրկական խորհրդոյն հաղորդութեամբ, քահանայական յուղարկմամբ, նուիրօք եւ պատարագօք յիշատակել առաջի սրբոյ սեղանոյ Քոյ հանապազ:
Առաջի Քոյ անկեալ՝ աղաչեմք, մարդասէր Սո՛ւրբ Հոգիդ, զի եւ զհոգւոց մերոց գնացս ի մարմնական կենցաղս պահեսցես՝ աներկիւղ անցանել եւ փրկիլ յօդային եւ ի պիղծ այսոցն, եւ առաջնորդեսցես յերկիր ուղիղ՝ ի կեանս երանաւէտս եւ ի կայեանս արդարոց, ուր հոգիք սրբոցն ուրախութեամբ օրհնեն զՔեզ, եւ ի միւսանգամ նորոգմանն ի գալստեան Փրկչի՝ Էակցիդ Քոյ, զարթուցանել զամենեսեան ի ձայն փողոյ հրեշտակապետին եւ ի բարբառ Աստուծոյ:
Իսկ Դու, Աստուա՛ծ մեր եւ Տէ՛ր, Սո՛ւրբ Հոգիդ, յորժամ ստանաս յարութեամբ զամենայն մարդիկ եւ նորոգես իւրաքանչիւր հոգւով, ի սպառնալեաց գեհենին եւ յաններելի տանջանացն զերծուսցես եւ խառնեսցես ի բանակս սրբոց Քոց ընդ սիրելիս անուան Քոյ՝ լինել ժառանգորդ երկնից արքայութեանդ:
Եւ մեք՝ բանաւոր հօտս Քո եւ հաւատացեալքս ի Քեզ, օրհնեսցուք եւ փառաւորեսցուք զԱմենասուրբ Երրորդութիւնդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Որդի՛ Աստուծոյ, որ պատարագեալ Հօր ի հաշտութիւն՝ հաց կենաց բաշխիս ի մեզ. հեղմամբ արեան Քո սուրբ աղաչեմք զՔեզ, ողորմեա՛ արեամբ Քով փրկեալ հօտի:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Որպէս զի եղիցի սա ամենեցուն մեզ՝ մերձեցելոցս, յանդատապարտութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց:

Դպ. Հոգի՛ Աստուծոյ, որ զՓառակցի Քո զխորհուրդ իջեալ ի յերկնից՝ կատարես ի ձեռն մեր. հեղմամբ արեան Սորա աղաչեմք զՔեզ, հանգո՛ զհոգիս մեր ննջեցելոցն:

Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Ընդ որս եւ մեզ այց արասցես, բարերա՛ր Աստուած. աղաչեմք:
Դպ. Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Քհ. Աստուածածնին սրբոյ Կուսին Մարիամու եւ Յովհաննու Մկրտչին, Ստեփանոսի Նախավկային եւ ամենայն սրբոց եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս. աղաչեմք:
Դպ. Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

Սարկաւագն յառաջակողմն սեղանոյն ձեռնամած ասասցէ.

Սրկ. Առաքելոց սրբոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց եւ ամենայն հայրապետաց սրբոց, առաքելագործ եպիսկոպոսաց, երիցանց, ուղղափառ սարկաւագաց եւ ամենայն սրբոց եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս. աղաչեմք:
Դպ. Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

Սրկ. Օրհնեալ, գովեալ եւ փառաւորեալ, հրաշալի եւ աստուածազարդ գալստեանն Հոգւոյն Սրբոյ երկիր պագանեմք:
Դպ. Փա՜ռք գալստեան Քո, Տէ՛ր:

Սրկ. Առաջնորդացն մերոց եւ առաջին լուսաւորչացն՝ սրբոց Թադէոսի եւ Բարթուղիմէոսի առաքելոցն եւ Գրիգորի Լուսաւորչին, Արիստակիսի, Վրթանիսի, Յուսկանն, Գրիգորիսի, Ներսիսի, Սահակայ, Դանիելի եւ Խադայ, Մեսրոպայ վարդապետին եւ Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն, Յովհաննու Որոտնեցւոյն եւ Գրիգորի եւ Մովսիսի Տաթեւացեացն եւ սրբոց Գրիգորիսեանց եւ Ներսիսեանց, հովուաց եւ հովուապետաց Հայաստանեայց եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս. աղաչեմք:
Դպ. Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Սրկ. Միանձնացելոց սրբոց, առաքինասէր եւ աստուածուսոյց կրօնաւորացն՝ Պօղոսի, Անտոնի, Պօղայ, Մակարայ, Ոնոփրիոսի, աբբայ Մարկոսի, Սրապիոնի, Նեղոսի, Արսենի, Եւագրի, Պարսամայ, Յովհաննիսեանց եւ Սիմէոնեանց, սրբոց Ոսկեանց եւ Սուքիասեանց եւ ամենայն սրբոց հարց եւ աշակերտելոց նոցին ընդ տիեզերս եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս. աղաչեմք:
Դպ. Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Սրկ. Թագաւորաց հաւատացելոց՝ սրբոց Աբգարու, Կոստանդիանոսի, Տրդատայ եւ Թէոդոսի եւ ամենայն սուրբ եւ բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս. աղաչեմք:
Դպ. Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Սրկ. Ընդհանուր ամենայն հաւատացելոց՝ արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց եւ ամենայն չափու հասակի հաւատով եւ սրբութեամբ ի Քրիստոս ննջեցելոցն եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս. աղաչեմք:
Դպ. Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Եւս առաւել՝ զեպիսկոպոսապետն մեր եւ զպատուական հայրապետն ամենայն Հայոց զտէր տէր (այս անուն) շնորհեսցես մեզ ընդ երկայն աւուրս ուղիղ վարդապետութեամբ:
Սրկ. Գոհութիւն եւ փառաբանութիւն մատուցանեմք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, վասն սուրբ եւ անմահ պատարագիս, որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյս, զի սա մեզ ի սրբութիւն կենդանութեան պարգեւեսցէ: Սովաւ շնորհեա՛ զսէր, զհաստատութիւն եւ զըղձալի զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, սրբոյ Եկեղեցւոյ եւ ամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսաց, եպիսկոպոսապետին մերոյ եւ պատուական հայրապետին ամենայն Հայոց՝ տեառն տեառն (այս անուն), եւ մերոյ արքեպիսկոպոսին եւ երջանիկ րաբունապետին՝ տեառն (այս անուն), եւ քահանայիս, որ զպատարագս մատուցանէ, եւ վասն զօրութեանց եւ յաղթութեանց թագաւորաց քրիստոնէից եւ իշխանացն բարեպաշտից: Աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք եւ վասն հոգւոցն հանգուցելոց. եւս առաւել՝ վասն հանգուցեալ րաբունապետացն մերոց եւ շինողաց սուրբ եկեղեցւոյս, եւ որք ընդ հովանեաւ սորին են հանգուցեալ: Ազատութիւն եղբարց մերոց գերելոց եւ շնորհ առաջիկայ ժողովրդեանս. հանգիստ՝ հաւատով եւ սրբութեամբ ի Քրիստոս կատարելոցն: Եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս. աղաչեմք:
Դպ. Ըստ ամենայնի եւ յաղագս ամենեցուն:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Եւ եղիցի ողորմութիւն մեծիս Աստուծոյ եւ Փրկչիս մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ընդ ձեզ՝ ընդ ամենեսեանդ:
Դպ. Ամէն: Եւ ընդ հոգւոյդ քում:

Եւ սարկաւագն քարոզէ ի թիւ.
Սրկ. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Ամենայն սրբովք, զորս յիշատակեցաք, եւս առաւելապէս զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Վասն մատուցեալ սուրբ եւ աստուածային անմահ պատարագիս, որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյս, զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Որպէս զի Տէր Աստուած մեր, որ ընկալաւ զսա ի սուրբ, յերկնային եւ յիմանալի Իւր մատուցարանն, զփոխանակն առաքեսցէ առ մեզ զշնորհս եւ զպարգեւս Հոգւոյն Սրբոյ, զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛ եւ պահեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, Քոյին շնորհիւդ:
Դպ. Կեցո՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Սրկ. Զամենասրբուհի զԱստուածածինն՝ զմիշտ Կոյսն Մարիամ, հանդերձ ամենայն սրբովք յիշելով, զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Յիշեա՛, Տէ՛ր եւ ողորմեա՛:
Սրկ. Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Դպ. Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Սրկ. Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Եւ տո՛ւր մեզ համարձակաձայն բարբառով բանալ զբերանս մեր, կարդալ զՔեզ, երկնաւո՛րդ Հայր, երգել եւ ասել:
Դպ. Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ:

Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն: Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Դպ. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Սրկ. Աստուծոյ երկրպագեսցուք:
Դպ. Առաջի Քո, Տէ՛ր:

Քահանայն խոնարհի, եւ ամենայն ժողովուրդքն խոնարհին ի ծունկս: Եւ սարկաւագն ձայնէ.
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Քրիստոսիւ Յիսուսիւ՝ Տերամբ մերով, ընդ Որում Քեզ՝ Հոգւոյդ Սրբոյ, եւ Հօր ամենակալի վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Սրկ. Պռօսխումէ:
Քհ. Ի սրբութիւն սրբոց:
Դպ. Միայն Սուրբ, միայն Տէր, Յիսուս Քրիստոս, ի փառս Աստուծոյ Հօր. ամէն:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Օրհնեալ Հայր Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ:
Դպ. Ամէն:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Օրհնեալ Որդիդ Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ:
Դպ. Ամէն:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Օրհնեալ Հոգիդ Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ:
Դպ. Ամէն:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Դպ. Ամէն: Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ: Օրհնութի՜ւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Ի սուրբ, ի սուրբ, պատուական մարմնոյ եւ յարենէ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ճաշակեսցուք սրբութեամբ, որ իջեալ յերկնից՝ բաշխի ի միջի մերում: Սա է կեանք, յոյս յարութեան, քաւութիւն եւ թողութիւն մեղաց: Սաղմո՛ս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերում, սաղմո՛ս ասացէք երկնաւոր Թագաւորիս մերում անմահի, որ նստի ի կառս քերովբէականս:

Եւ խաչակնքէ քահանայն սկիհովն ի վերայ ժողովրդեանն եւ դառնայ ի սուրբ սեղանն: Դպիրք եւ սարկաւագունք եղանակեն փոխն ի փոխ.

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛,
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ամենասո՛ւրբ Երրորդութիւն,
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն
Եւ հիւանդաց բժշկութիւն,
Ազգիս Հայոց՝ այցելութիւն:

Այլք յաւելուն կամ փոխանակեն ընդ վերնոյն.
Արի՛, Աստուա՛ծ հարցն մերոց,
Որ ապաւէնդ ես նեղելոց:
Հա՛ս յօգնութիւն ծառայից Քոց,
Լե՛ր օգնական ազգիս Հայոց:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛,
Յիսո՛ւս Փրկիչ, մեզ ողորմեա՛
Միջնորդութեամբ սուրբ եւ անմահ պատարագիս:
Ընկա՛լ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

Սրկ. Սաղմո՛ս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերոյ, դպի՛րք, ձայնիւ քաղցրութեամբ զերգս հոգեւորս, զի Սմա վայել են սաղմոսք եւ օրհնութիւնք, ալէլուք եւ երգք հոգեւորք: Պաշտօնեա՛յք, հանդերձ երգովք սաղմո՛ս ասացէք եւ զՏէր յերկինս օրհնեցէ՛ք:

Եւ քարշեն զվարագոյրն, եւ դպիրքն եղանակեն.
Դպ. Օրհնեալ է Աստուած. Քրիստոս պատարագեալ բաշխի ի միջի մերում. ալէլուիա:
Զմարմին Իւր տայ մեզ կերակուր եւ սուրբ զարիւն Իւր ցօղէ ի մեզ. ալէլուիա:
Մատի՛ք առ Տէր եւ առէ՛ք զլոյս. ալէլուիա:
Ճաշակեցէ՛ք եւ տեսէ՛ք, զի քաղցր է Տէր. ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկինս. ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զՆա ի բարձունս. ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն հրեշտա՛կք Նորա. ալէլուիա:
Օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն զօրութի՛ւնք Նորա. ալէլուիա:

Եւ քարշեն զվարագոյրն յետս: Եւ սարկաւագն քարոզէ բարձր ձայնիւ.
Սրկ. Երկիւղիւ եւ հաւատով յառա՛ջ մատիք եւ սրբութեամբ հաղորդեցարո՛ւք:

Եթէ իցեն հաղորդուողք, սարկաւագն յաւելուցու.
Սրկ. Ասացէ՛ք. մեղայ Աստուծոյ. հաւատամք ի Հայր Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ. հաւատամք յՈրդին Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ. հաւատամք եւ ի Հոգին Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ: Զի սա է կենդանի եւ կենդանարար մարմին եւ արիւն Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, որ լինի մեզ ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց մերոց: Խոստովանիմք եւ հաւատամք:

Եւ յորժամ բազումք են, որք հաղորդին, դպիրքն եղանակեսցեն զշարականն ԳՁ՝ «Որ կազմեցեր» կամ «Այսօր անճառ».
Դպ. Որ կազմեցեր սեղան խորհրդոյ եւ արբուցեր յանմահական բաժակէն սրբոց Քոց առաքելոց այսօր ի սուրբ վերնատունն, աղաչեմք, Փրկի՛չ, ողորմեա՛: Մաքրեա՛ զմիտս եւ զխորհուրդս, զի եւ մեք հաղորդեսցուք սրբութեամբ ընդ սրբոց Քոց առաքելոց այսօր ի սուրբ վերնատունն: Աղաչեմք, Փրկի՛չ, ողորմեա՛:

Դպ. Աստուած մեր եւ Տէր մեր երեւեցաւ մեզ. օրհնեալ եկեալ անուամբ Տեառն:
Քհ. Կեցո՛, Տէ՛ր, զժողովուրդս Քո եւ օրհնեա՛ զժառանգութիւնս Քո. հովուեա՛ եւ բարձրացո՛ զսոսա յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան:

Դարձեալ քարշեն զվարագոյրն:

Դպ. Լցաք ի բարութեանց Քոց, Տէ՛ր, ճաշակելով զմարմին Քո եւ զարիւն: Փա՜ռք ի բարձունս կերակրողիդ զմեզ: Որ հանապազ կերակրես զմեզ, առաքեա՛ ի մեզ զհոգեւոր Քո զօրհնութիւն: Փա՜ռք ի բարձունս կերակրողիդ զմեզ:
Սրկ. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Դպ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրկ. Եւ եւս հաւատով ընկալեալք յաստուածային, սուրբ, երկնային, անմահ, անարատ եւ անապական խորհրդոյս՝ զՏեառնէ գոհացարուք:
Դպ. Գոհանամք զՔէն, Տէ՛ր, որ կերակրեցեր զմեզ յանմահական սեղանոյ Քո՝ բաշխելով զմարմինդ եւ զարիւնդ ի փրկութիւն աշխարհի եւ կեանք անձանց մերոց:
Սրկ. Օրհնեա՛, Տէ՛ր:
Քհ. Որ օրհնես զայնոսիկ, որք օրհնեն զՔեզ, Տէ՛ր, եւ սուրբ առնես զյուսացեալս ի Քեզ:
Դպ. Օրհնեալ է Աստուած:
Քհ. Կեցո՛ զժողովուրդս Քո եւ օրհնեա՛ զժառանգութիւնս Քո, զլրումն Եկեղեցւոյ Քո պահեա՛:
Դպ. Ամէն:
Քհ. Սրբեա՛ զսոսա, որք ողջունեցին սիրով զվայելչութիւն տան Քո: Դու զմեզ փառաւորեա՛ աստուածային զօրութեամբ Քով եւ մի՛ թողուր զյուսացեալս ի Քեզ:
Դպ. Ամէն:
Քհ. Զխաղաղութի՛ւն պարգեւեա ամենայն աշխարհի, եկեղեցեաց, քահանայից, թագաւորաց քրիստոնէից եւ զինուորեալ մանկանց նոցին եւ ամենայն ժողովրդեանս:
Դպ. Ամէն:
Քհ. Զի ամենայն տուրք բարիք եւ ամենայն պարգեւք կատարեալք ի վերուստ են իջեալք առ ի Քէն, որ ես Հայր Լուսոյ, եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Դպ. Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան (երիցս կրկնեա՛):
Քհ. Կատարումն օրինաց եւ մարգարէից Դու ես, Քրիստո՛ս Աստուած Փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրական տնօրէնութիւնս Քո. լի՛ց եւ զմեզ Հոգւովդ Քով Սրբով:
Սրկ. Ալէլուիա: Օրթի:
Քհ. Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Դպ. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Սրկ. Երկիւղածութեամբ լուարո՛ւք:
Քհ. Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Յովհաննու:
Դպ. Փա՜ռք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր:
Սրկ. Պռօսխումէ:
Դպ. Ասէ Աստուած:

Քհ. Ի Հօրէ լուսոյ. «Ի սկզբանէ էր Բանն եւ Բանն էր առ Աստուած եւ Աստուած էր Բանն: Նա էր ի սկզբանէ առ Աստուած: Ամենայն ինչ Նովաւ եղեւ, եւ առանց Նորա եղեւ եւ ոչ ինչ, որ ինչ եղեւն: Նովաւ կեանք էր, եւ կեանքն էր լոյս մարդկան, եւ լոյսն ի խաւարի անդ լուսաւորէ, եւ խաւար Նմա ոչ եղեւ հասու: Եղեւ այր մի՝ առաքեալ յԱստուծոյ, անուն նմա՝ Յովհաննէս. սա եկն ի վկայութիւն, զի վկայեսցէ վասն Լուսոյն, զի ամենեքին հաւատասցեն Նովաւ: Ոչ էր նա լոյսն, այլ զի վկայեսցէ վասն Լուսոյն: Էր Լոյսն ճշմարիտ, որ լուսաւոր առնէ զամենայն մարդ, որ գալոց է յաշխարհ: Յաշխարհի էր, եւ աշխարհ Նովաւ եղեւ եւ աշխարհ զՆա ոչ ծանեաւ: Յիւրսն եկն, եւ իւրքն զՆա ոչ ընկալան: Իսկ որք ընկալանն զՆա, ետ նոցա իշխանութիւն որդիս Աստուծոյ լինել, որոց հաւատասցեն յանուն Նորա. ոյք ոչ յարենէ եւ ոչ ի կամաց մարմնոյ եւ ոչ ի կամաց առն, այլ յԱստուծոյ ծնան: Եւ Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ, եւ տեսաք զփառս Նորա՝ զփառս իբրեւ զՄիածնի առ ի Հօրէ, լի շնորհօք եւ ճշմարտութեամբ» (Յովհ. 1.1-14):
Կամ՝
Քհ. Յետ Յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. «Եւ իբրեւ ճաշեցին, ասէ ցՍիմոն Պետրոս Յիսուս. «Սիմո՛ն Յովնանու, սիրե՞ս զԻս առաւել քան զդոսա»: Ասէ ցՆա. «Այո՛, Տէ՛ր, եւ Դու գիտես, զի սիրեմ զՔեզ»: Ասէ ցնա. «Արածեա՛ զգառինս Իմ»: Դարձեալ ասէ ցնա. «Սիմո՛ն Յովնանու, սիրե՞ս զԻս»: Ասէ ցՆա. «Այո՛, Տէ՛ր, եւ Դու գիտես, զի սիրեմ զՔեզ»: Ասէ ցնա. «Արածեա՛ զոչխարս Իմ»: Ասէ ցնա երիցս անգամ. «Սիմո՛ն Յովնանու, սիրե՞ս զԻս»: Տրտմեցաւ Պետրոս, զի ասաց ցնա երիցս, թէ՝ սիրե՞ս զԻս. եւ ասէ ցՆա. «Տէ՛ր, Դու զամենայն գիտես. եւ Դու իսկ զամենայն ճանաչես, եւ եթէ սիրեմ զՔեզ»: Ասէ ցնա Յիսուս. «Արածեա՛ զոչխարս Իմ: Ամէն ամէն ասեմ քեզ. զի մինչ մանուկն էիր, անձամբ անձին գօտի ածէիր եւ երթայիր, յո եւ կամէիր. եւ յորժամ ծերասցիս, ձեռս ի վեր կալցես, եւ այլք ածցեն քեզ գօտի եւ տարցին, ուր ոչ կամիցիս»: Զայս ասաց՝ նշանակեալ, թէ որով մահու փառաւոր առնիցէ զԱստուած: Եւ զայս իբրեւ ասաց, ասէ ցնա. «Ե՛կ զկնի Իմ»: Դարձաւ Պետրոս եւ տեսանէ զաշակերտն, զոր սիրէր Յիսուս, զի երթայր զկնի, որ եւ անկաւ զլանջօքն Նորա եւ ասէ. «Տէ՛ր, ո՞վ է, որ մատնելոցն է զՔեզ»: Զնա տեսեալ Պետրոսի՝ ասէ ցՅիսուս. «Տէ՛ր, իսկ սա զի՞»: Ասէ ցնա Յիսուս. «Եթէ կամիմ, զի կացցէ դա, մինչեւ Ես գամ, քեզ զի՞ փոյթ է. դու ե՛կ զկնի Իմ»: Եւ ել բանս այս յեղբարս, եւ համարեցան, թէ աշակերտն այն ոչ մեռանիցի. եւ ոչ ասաց նմա Յիսուս, եթէ՝ ոչ մեռանիցի, այլ թէ՝ կամիմ Ես, թէ կացցէ դա, մինչեւ Ես գամ» (Յովհ. 21.15-23):

Սրկ. Փա՜ռք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր: Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան Իւրոյ: Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Քհ. Պահպանիչ եւ յոյս հաւատացելոց Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, պահեա՛, պահպանեա՛ եւ օրհնեա՛ զազգս Հայոց, զԵկեղեցիս Հայաստանեայց եւ համախմբեալ հաւատացեալ ժողովուրդս Քո ընդ հովանեաւ խաչիւդ Քո ի խաղաղութեան. փրկեա՛, ազատեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն, արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Սրկ. Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ. յամենայն ժամ օրհնութիւն Նորա ի բերան իմ:
Քհ. Օրհնեա՛լք եղերուք ի շնորհաց Սուրբ Հոգւոյն: Երթա՛յք խաղաղութեամբ, եւ Տէր եղիցի ընդ ձեզ՝ ընդ ամենեսեանդ. ամէն:

 
sacredtradition.am