Home    Library    Multimedia    Calendar    Projects    
հայերեն  русский    
CHURCH CALENDAR
CHURCH CALENDAR / LITURGY OF HOURS / NINTH HOUR (NONE)
17 May 2022y. Tuesday
Thirty First day of Eastertide

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Իններորդի ժամուն,
որ կատարի ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, այլ եւ մահուանն եւ բանական հոգւոյն աւանդմաննՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Օրհնեալ Որդիդ Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ. ամէն:


ՍԱՂՄՈՍ Ծ
Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի ողորմութեան Քում, ըստ բազում գթութեան Քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ:
Առաւե՛լ լուա զիս յանօրէնութենէ իմմէ եւ ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս:
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ, եւ մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ:
Քեզ միայն մեղայ, Տէ՛ր, եւ չար առաջի Քո արարի,
Որպէս արդար եղիցիս ի բանս Քո եւ յաղթող ի դատել Քեզ:
Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ զիս մայր իմ:
Դու, Տէ՛ր, զճշմարտութիւն սիրեցեր, զանյայտս եւ զծածկեալս իմաստութեամբ Քով յայտնեցեր ինձ:
Ցօղեա՛ յիս մշտկաւ, եւ սուրբ եղէց, լուա՛, եւ քան զձիւն սպիտակ եղէց:
Լսելի՛ արա ինձ զցնծութիւն եւ զուրախութիւն, եւ ցնծասցեն ոսկերք իմ տառապեալք:
Դարձո՛ զերեսս Քո ի մեղաց իմոց եւ զամենայն անօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն:
Սիրտ սուրբ հաստատեա՛ յիս, Աստուա՛ծ, եւ հոգի ուղիղ նորոգեա՛ ի փորի իմում:
Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց Քոց եւ զՀոգի Քո Սուրբ մի՛ հաներ յինէն:
Տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան Քո եւ հոգւով պետութեան Քո հաստատեա՛ զիս:
Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս Քո, եւ ամպարիշտք առ Քեզ դարձցին:
Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ լեզու իմ յարդարութեան Քում:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Թէ կամեցեալ էիր, պատարագս մատուցանէաք, բայց Դու ընդ ողջակէզս իսկ ոչ հաճեցար:
Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ. զսիրտ սուրբ եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ոչ արհամարհէ:
Բարի՛ արա, Տէ՛ր, կամօք Քովք Սիոնի, եւ շինեսցին պարիսպքն Երուսաղեմի:
Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս արդարութեան, ուխտից պատարագս հանցեն ի սեղան Քո զուարակս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


ԵՐԳ ԻՆՆԵՐՈՐԴԻ ԺԱՄՈՒՆ

Չարչարակցեալ Քեզ տիւ լուսոյ՝
Երեք ժամու խաւարելոյ,
Պայծառացեալ յիններորդին՝
Ի տիպ լրման մահու ստուերին.
Ջա՛հդ լուսոյ մեծապայծառ,
Աւանդեցեր զհոգիդ առ Հայր.
Ռահիւ կցորդ Քեզ ի յերկինս
Զմեզ ուղղեա՛ Հոգւով Քոյին:

Սանդարամետք սարսեցին,
Զկապեալ հոգիսն արձակեցին,
Վէմք ի Վիմէդ պատառեցան,
Ի տապանաց մեռեալք յարեան.
Տարերք երկրի տատանէին,
Եւ աշխարհի սիւնք դողային.
Րամեալքս առ Քեզ պաղատեսցուք,
Զի ընդ արդարսն դասեսցուք:

Ցուցեր յայնժամ սքանչելիս,
Եւ այժմ մեզ ողորմեսցիս.
Ւիւծեալ բնութիւնս Քեւ ողջացաւ,
Շնորհեա՛ եւ մեզ լինել անցաւ.
Փոխան մահու Քո կենարար
Կեցո՛ զմեզ, Տէ՛ր բարերար.
Քեզ պաղատիմք ըստ աւազակին.
Յիշեա՛ զմեզ յօրն ահագին:


ՄԱՂԹԱՆՔ
Յամենայն ժամու աղաչանք իմ այս են. ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս, Տէ՛ր, եւ յօտարէն պահեա՛ զծառայս Քո, մարդասէ՛ր Տէր:
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Աղաչեսցուք զկենսատու Փրկիչն մեր Քրիստոս, որ կամաւոր խաչելութեամբն Իւրով զարարածս փրկեաց եւ հեղմամբ արեան Իւրոյ զթողութիւն շնորհեաց յուսացելոց Իւրոց:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Անկեալ առաջի Քո, բարերար եւ բազումողո՛րմ Աստուած, աղաչեմք ամենայն սրտիւք մերովք եւ խնդրեմք զգթութիւն ի Քէն, որպէս խոստացար ծառայից Քոց եւ ասացեր. «Զամենայն, զոր ինչ խնդրիցէք հաւատով յանուն Որդւոյ ի Հօրէ, տացի ձեզ»: Շնորհեա՛ եւ այժմ հաւատացելոցս ի Քեզ եւ կատարեա՛ ի բարի զխնդրուածս մեր, զի ի Քեզ եմք ապաւինեալ: Եւ Քո առատ ողորմութեամբդ մխիթարեա՛ զմեզ ի կեանս յայսոսիկ եւ առաջնորդեալ հասո՛ յանճառ երկնից արքայութիւնդ ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ Ամենասուրբ Երրորդութեանդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ի Սարկաւագ վարդապետէն ասացեալ
Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս Քո, զծնողսն մեր, զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրողս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս, զգերիս, զհիւանդս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարարարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս եւ որք պատուիրեցին մեզ հաւատով:

Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

Բարերար եւ բազումողո՛րմ Աստուած, Քո անմոռաց գիտութեամբդ եւ անբաւ մարդասիրութեամբդ յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի Քեզ եւ ողորմեա՛ ամենեցուն: Օգնեա՛ եւ փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից եւ ի փորձութեանց: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԴ
Սիրեցի, զի լուիցէ Տէր զձայն աղօթից իմոց:
Զի խոնարհեցոյց զունկն Իւր առ իս, եւ ես յաւուրս իմ կարդացի առ Նա:
Շրջեցան զինեւ երկունք մահու, եւ վիշտք դժոխոց գտին զիս:
Զնեղութիւն եւ զանձկութիւն գտի, եւ զանուն Տեառն կարդացի:
Ո՛ Տէր, փրկեա՛ զանձն իմ. ողորմած եւ արդար է Տէր Աստուած մեր:
Ողորմի եւ պահէ զտղայս Տէր. ես խոնարհ եղէ, եւ Տէր կեցոյց զիս:
Դա՛րձ, ա՛նձն իմ, ի հանգիստ քո, զի Տէր օգնեաց քեզ:
Փրկեաց զանձն իմ ի մահուանէ, զաչս իմ՝ յարտասուաց եւ զոտս իմ՝ ի գայթակղութենէ:
Հաճոյ եղէց առաջի Տեառն յերկրին կենդանեաց:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԵ
Հաւատացի, զոր եւ խօսեցայ, եւ ես խոնարհ եղէ յոյժ:
Ես ասացի ի զարմանալ իմում, թէ ամենայն մարդ սուտ է:
Զի՞նչ տաց տրիտուր Տեառն ընդ ամենայնի, զոր եւ ետ ինձ:
Զբաժակ փրկութեան ընկալայց եւ զանուն Տեառն կարդացից:
Զաղօթս իմ Տեառն տաց առաջի ամենայն ժողովրդեան Նորա:
Պատուական է առաջի Տեառն մահ սրբոց Իւրոց:
Ո՜ Տէր, ես ծառայ Քո եմ, ծառայ եւ որդի աղախնոյ Քո:
Հատեր զկապանս իմ. Քեզ մատուցից պատարագ օրհնութեան եւ զանուն Տեառն կարդացից:
Զաղօթս իմ Տեառն տաց առաջի ամենայն ժողովրդեան Նորա, ի գաւիթս տան Տեառն եւ ի մէջ քո, Երուսաղէ՛մ:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԶ
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենա՛յն ազինք, գովեցէ՛ք զՆա, ամենա՛յն ժողովուրդք:
Զօրասցի ողորմութիւն Նորա ի վերայ մեր, եւ ճշմարտութիւն Տեառն մնասցէ յաւիտեան:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՇԱՐԱԿԱՆ ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ

(Ողր. Հանգստեան դձ. Ա.)


Յորժամ հարկանի փող գալստեան Քո, Տէ՛ր, յայնժամ զարհուրեալ դողան արարածք ի յահէ Քումմէ. աղաչեմք զՔեզ, Փրկի՛չ, հանգո՛ եւ զմեր զննջեցեալսն ընդ սուրբս Քո, որ միայնդ ես բազումողորմ:
Յահաբեկ լուսոյ ծագման Քո, Տէ՛ր, ցնծան դասք առաքինեացն ի վերայ լուսեղէն ամպոյն. աղաչեմք զՔեզ Փրկիչ, հանգո՛ եւ զմեր զննջեցեալսն ընդ սուրբս Քո, որ միայնդ ես բազումողորմ:
Անոխակա՛լ, բազմագո՛ւթ, ողորմա՛ծ Տէր, մի՛ անտես առներ զմեղուցեալքս յահագին աւուրն, որ միայնդ ես բազումողորմ:

(Աւագ օրհ. դձ. Թ., 3-րդ տուն)


Որ իջեր ի յերկնից եւ մարմնացար ի սուրբ Կուսէն անճառելի Քոյին ծննդեամբ, եւ զիս մի՛ անտես առներ, այլ պահեա՛ պատուական եւ սուրբ խաչիւ Քո:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստո՛ս Աստուած, արա՛ հանգիստ եւ ողորմութիւն եւ մեզ՝ մեղաւորացս, շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զՓրկիչն մեր Քրիստոս, զի զնոսա ընդ արդարսն դասեսցէ եւ զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան Իւրոյ:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Քրիստոս Որդի՛ Աստուծոյ, անոխակա՛լ եւ բարեգո՛ւթ, գթա՛ Քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից Քոց: Յիշեա՛ յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան Քո: Արա՛ արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո՛ ընդ սուրբս Քո յաջակողմեան դասուն, զի Դու ես Տէր եւ Արարիչ ամենեցուն, Դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց. եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Զսաղմոսերգութիւնս եւ զաղաչանս ընկալցի մարդասէրն Աստուած ի հաճոյս բարերար կամաց Իւրոց, մեր մեղացն եւ մեր բազում յանցանացն թողութիւն շնորհեսցէ, ի չարեաց փրկեսցէ, ի մեղաց պահեսցէ. եւ Նմա՝ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:

Օրհնեալ թագաւորութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՃԱՇՈՒ ԺԱՄԱՄՈՒՏ
Ահաւոր եւ սքանչելի է խորհուրդ փրկութեան մերոյ, որ անսկիզբն ի Հօրէ անճառաբար մարմնացաւ ի Կուսէն, խաչի համբերելով եւ կամաւոր մահուամբն Իւրով զկենդանութեան մեզ պարգեւեաց շնորհս:
Քանզի յարեաւ ի մեռելոց Քրիստոս Աստուած յաւիտենից, Արարիչ եւ Յարութիւն ազգի մարդկան, զՈր օրհնեն անդադար զինուորութիւնք հրեշտակաց եւ ամենայն զուարթունք երկնից, ընդ որս գոչելով՝ ասեմք. «Փա՜ռք սոսկալի յարութեան Քո, Տէ՛ր»:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՃԱՇՈՒ ՓՈԽ


ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԷ
Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր:
Եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո, Սիո՛ն:
Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց եւ օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ:
Ո եդ զսահմանս քո ի խաղաղութիւն, պարարտութեամբ ցորենոյ լցոյց զքեզ:
Առաքէ զբան Իւր յերկիր, վաղվաղ ընթանան պատգամք Նորա:
Դնէ զձիւն որպէս զասր եւ զմէգ որպէս փոշի ցանեաց:
Արկանէ զսառն որպէս պատառս. առաջի ցրտոյ Նորա ո՞ կարէ կալ:
Առաքէ զբան Իւր եւ հալէ զնոսա. շնչեսցեն հողմք, եւ գնասցեն ջուրք:
Պատմէ զբան Իւր Յակոբայ, զարդարութիւն եւ զիրաւունս՝ Իսրայելի:
Ոչ այսպէս արար ամենայն ազգաց Տէր եւ զդատաստանս Իւր ոչ յայտնեաց նոցա:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՃԱՇՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆ

(Ճշւ. Յարութեան դձ.)


Թագաւո՛ր Քրիստոս, Էակի՛ց Հօր եւ Հոգւոյն, որ վասն մեր մարմնացար ի սուրբ Կուսէն, Թագաւո՛ր փառաց Քրիստոս, Քեզ փա՜ռք:
Որ կամաւոր մահուամբ զմահ մեռուցեր եւ անապական յարութեամբդ Քո նորոգեցեր զաշխարհս, Թագաւո՛ր փառաց Քրիստոս, Քեզ փա՜ռք:
Որ կենդանարար արեամբդ Քո լուսաւորեցեր սուրբ զԵկեղեցի, երգեմք Քեզ ընդ հրեշտակս՝ ասելով. «Թագաւո՛ր փառաց Քրիստոս, Քեզ փա՜ռք»:

ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ
Սուրբ Աստուա՛ծ, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ յարեար ի մեռելոց. ողորմեա՛ մեզ:
(Երիցս կրկնեա՛)

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հայրապետին մերոյ տեառն (այս անուն) կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ ամենայն ուխտի մանկանց Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց, զօրավարաց եւ զօրաց նոցին զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Զի ողորմած եւ մարդասէր ես՝ Աստուած գոլով, եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԱՇՈՒ

ՍԱՂՄՈՍ ՂԱ
Բարի է խոստովան լինել Տեառն, սաղմոս ասել անուան Քում, Բարձրեա՛լ,
Պատմել առաւօտու զողորմութիւնս Քո եւ զճշմարտութիւնս Քո ի գիշերի,
Տասնաղեաւ սաղմոսարանաւ, ի ձայն օրհնութեան գովել:
Ուրախ արարեր զիս, Տէ՛ր, յարարածս Քո, եւ ի գործս ձեռաց Քոց ցնծացայց:
Ո՜րպէս զի մեծ են գործք Քո, Տէ՛ր, եւ յոյժ խոր են խորհուրդք Քո:
Այր անզգամ զայս ոչ ծանիցէ, եւ անմիտն զայս ոչ առնու ի միտ:
Ի բուսանել մեղաւորաց որպէս խոտ, ի ծաղկել այնոցիկ, ոյք գործեն զանօրէնութիւն,
Սատակեսցին յաւիտեանս յաւիտենից. եւ Դու բարձրեալ ես յաւիտեանս, Տէ՛ր:
Զի ահա թշնամիք Քո, Տէ՛ր, զի ահա թշնամիք Քո կորիցեն. ցրուեսցին ամենեքեան, ոյք գործեն զանօրէնութիւն:
Բարձր եղիցի որպէս միեղջերուի եղջիւր իմ, եւ ծերութիւն իմ ի ձէթ պարարտութեան:
Ետես ակն իմ ի թշնամիս իմ, ոյք յարուցեալ են ի վերայ իմ չարութեամբ, ի նոսա լուիցէ ունկն իմ:
Արդարքն որպէս զարմաւենիս ծաղկեսցին, որպէս զմայրսն Լիբանանու բազումք եղիցին:
Տնկեալք եղիցին ի տան Տեառն եւ ի գաւիթս Աստուծոյ մերոյ ծաղկեսցին:
Եւս եւ բազումք եղիցին ի ծերութիւն պարարտութեան, գիրգք եւ փափուկք եղիցին ի պատմել. ուղիղ է Տէր Աստուած մեր, եւ ոչ գոյ ի Նմա անիրաւութիւն:

ՍԱՂՄՈՍ ՂԲ
Տէր թագաւորեաց, զվայելչութիւն զգեցաւ, զգեցաւ Տէր զզօրութիւն, ընդ մէջ Իւր էած:
Հաստատեաց զաշխարհ, զի մի՛ սասանեսցի. պատրաստ է աթոռ Քո ի սկզբանէ, յաւիտեանս Դու ես:
Ամբարձան գետք, Տէ՛ր, եւ ամբարձին գետք զձայնս իւրեանց. եւ յարիցեն գետք ի գնացս իւրեանց:
Ի ձայնէ ջուրց բազմաց սքանչելի եղեն զբօսանք ծովու:
Սքանչելի ես Դու, Տէ՛ր, ի բարձունս. վկայութեանց Քոց մեք յոյժ հաւատացաք:
Տան Քում վայել է սրբութիւն, Տէ՛ր, ընդ երկայն աւուրս:

ՍԱՂՄՈՍ ՂԳ
Աստուա՛ծ, վրէժխնդի՛ր Տէր, Աստուա՛ծ վրէժխնդիր, յայտնեցար:
Բա՛րձր լեր, որ դատիս զերկիր. հատո՛ զհատուցումն ամբարտաւանից:
Մինչեւ յե՞րբ մեղաւորք, Տէ՛ր, մինչեւ յե՞րբ մեղաւորք պարծեսցին.
Բարբառեալ խօսեսցին զանիրաւութիւն, խօսեսցին ամենեքեան, որ գործեն զանօրէնութիւն:
Զժողովուրդս Քո, Տէ՛ր, խոնարհ արարին եւ զժառանգութիւն Քո չարչարեցին:
Զայրին եւ զպանդուխտն սպանին, զորբսն կոտորեցին եւ ասացին. «Ոչ տեսանէ զայս Տէր, եւ ոչ ի միտ առնու Աստուած Յակոբայ»:
Իմացարո՛ւք, անզգա՛մք ժողովրդոց եւ անմի՛տք, մինչեւ յե՞րբ ոչ առնուք ի միտ.
Որպէս զի թէ որ տնկեաց զունկն, Ինքն ո՞չ լուիցէ. կամ որ ստեղծ զակն, Ինքն ո՞չ տեսանիցէ.
Որ խրատէ զազինս, որպէս թէ ո՞չ յանդիմանեսցէ, որ ուսուցանէ մարդոյ զգիտութիւն: Տէր ճանաչէ զխորհուրդս մարդկան, զի են ընդունայն:
Երանի՜ մարդոյ, զոր խրատես Դու, Տէ՛ր, եւ յօրինաց Քոց ուսուցանես Դու նմա:
Ցածուցանես Դու նմա զաւուրս չարութեան, մինչեւ փորեսցի խորխորատ մեղաւորի:
Ոչ մերժէ Տէր զժողովուրդ Իւր եւ զժառանգութիւն Իւր ոչ առնէ անտես,
Մինչեւ դարձցին իրաւունք յարդարութիւն, ընկալցին զնա ամենեքեան, ոյք ուղիղ են սրտիւք:
Ո՞ յարիցէ ընդ իս ի վերայ չարաց կամ ո՞ հաւասարեսցէ ինձ ի վերայ այնոցիկ, որ գործեն զանօրէնութիւն:
Եթէ ոչ Տեառն օգնեալ էր ինձ, փոքր մի եւս՝ բնակեալ էր անձն իմ ի դժոխս:
Եթէ ասէի, թէ ահա սասանեցան ոտք իմ, ողորմութիւն Քո, Տէ՛ր, օգնէր ինձ:
Ըստ բազում ցաւոց սրտի իմոյ մխիթարութիւն Քո ուրախ առնէր զանձն իմ:
Մի՛ հաւասարեսցի Քեզ աթոռ անօրէնութեան, ո պատճառէ զվաստակս ընդդէմ հրամանի:
Որսացան զանձն արդարոյ եւ զարիւն ամբիծ պարտաւոր առնէին:
Եղեւ Տէր ապաւէն իմ, Աստուած օգնական յուսոյ իմոյ:
Հատուսցէ նոցա Տէր ըստ անօրէնութեան նոցա եւ ըստ չարութեան նոցա կործանեսցէ զնոսա Տէր Աստուած մեր:


ՄԵՍԵԴԻ ՃԱՇՈՒ

Կցորդ. Տէ՛ր, որպէս զինու հաճութեամբ քով պսակեցեր զնոսա:
Բանից իմոց ո՛ւնկն դիր, Տէ՛ր, եւ ի մի՛տ առ զաղաղակ իմ:


ՍԱՂՄՈՍ Ի
Ալէլուիա, ալէլուիա:
Տէ՛ր, ի զօրութեան Քում ուրախ եղիցի թագաւորն, ի փրկութեան Քում ցնծասցէ յոյժ:
Զցանկութիւն սրտի նորա ետուր նմա եւ զկամս շրթանց նորա ոչ արգելեր ի նմանէ:
Ժաման արարեր զնա յօրհնութիւն քաղցրութեան Քո եւ եդիր ի գլուխ նորա պսակ ի քարէ պատուականէ:
Կեանս խնդրեաց ի Քէն, եւ ետուր նմա ընդ երկայն աւուրս յաւիտեանս յաւիտենից:
Մեծ են փառք նորա ի փրկութեան Քում. զփառս եւ զմեծավայելչութիւն դիցես ի վերայ նորա:
Տացես զնա յօրհնութիւն յաւիտեանս յաւիտենից, ուրախ արասցես զնա յուրախութիւն երեսաց Քոց:
Թագաւոր յուսացաւ ի Տէր. յողորմութենէ Բարձրելոյն նա մի՛ սասանեսցի:
Գտցի ձեռն Քո ի վերայ թշնամեաց Քոց, եւ աջ Քո գտցէ զամենայն ատելիս Քո:
Դիցես զնոսա որպէս հնոց հրոյ ի ժամանակի երեսաց Քոց:
Տէր բարկութեամբ Իւրով խռովեցուսցէ զնոսա, եւ հուր կերիցէ զնոսա:
Պտուղ նոցա յերկրէ կորիցէ, եւ զաւակ նոցա յորդւոց ի մարդկանէ:
Խոտորեցան ի Քէն չարութեամբ, խորհեցան խորհուրդ, զոր ոչ կարասցեն հաստատել:
Արասցես զնոսա հալածեալս, ի մնացուածս Քո պատրաստեսցես զերեսս նոցա:
Բա՛րձր լեր, Տէ՛ր, ի զօրութեան Քում. օրհնեսցուք եւ սաղմոս ասասցուք զօրութեան Քում:


Փա՜ռք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր:


ՀԱՆԳԱՆԱԿ ՆԻԿԻԱԿԱՆ


Հաւատամք ի Մի Աստուած՝ ի Հայրն ամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից: Եւ ի Մի Տէր Յիսուս Քրիստոս՝ յՈրդին Աստուծոյ՝ ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ միածին, այսինքն՝ յէութենէ Հօր: Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ՝ ծնունդ եւ ոչ արարած: Նոյն Ինքն ի բնութենէ Հօր, Որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի՝ երեւելիք եւ աներեւոյթք: Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն Հոգւովն Սրբով: Որով էառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ եւ զամենայն, որ ինչ է ի մարդ՝ ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք: Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն՝ նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, Որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան: Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս. որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն եւ բնակեցաւ ի սուրբսն: Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ յառաքելական սուրբ Եկեղեցի. ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց, ի յարութիւնն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց, յարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս:

Մինչեւ ցաստ են հաւատոյ բանք:


Իսկ որք ասեն՝ էր երբեմն, յորժամ ոչ էր Որդի, կամ՝ էր երբեմն, յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգի, կամ թէ՝ յոչէից եղեն, կամ՝ յայլմէ էութենէ ասեն լինիլ զՈրդին Աստուծոյ եւ կամ զՍուրբ Հոգին, եւ թէ՝ փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ կաթողիկէ եւ առաքելական Եկեղեցի:

Ի սրբոյ Լուսաւորչէն մերմէ ասացեալ.
Իսկ մեք փառաւորեսցուք, որ յառաջ քան զյաւիտեանս, երկիր պագանելով Սրբոյ Երրորդութեանն եւ Միոյ Աստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Եւ եւս հաւատով աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք ի Տեառնէ Աստուծոյ եւ ի Փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ ի ժամուս պաշտաման եւ աղօթից, զի արժանի ընդունելութեան արասցէ, լուիցէ Տէր ձայնի աղաչանաց մերոց, ընկալցի զխնդրուածս սրտից մերոց, թողցէ զյանցանս մեր, ողորմեսցի ի վերայ մեր: Աղօթք մեր եւ խնդրուածք յամենայն ժամ մտցեն առաջի մեծի տէրութեան Նորա, եւ Նա տացէ մեզ միաբան միով հաւատով եւ արդարութեամբ վաստակիլ ի գործս բարեաց, զի զողորմութեան զշնորհն Իւր արասցէ ի վերայ մեր Տէրն ամենակալ, կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Զժամս եւ զառաջիկայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր մեր եւ Փրկիչ Յիսո՛ւս Քրիստոս, որ մեծդ ես ողորմութեամբ եւ առատ՝ պարգեւօք բարերարութեան Քո, որ Դու Քոյին կամաւդ ի ժամուս յայսմիկ համբերեցեր չարչարանաց խաչի եւ մահու յաղագս մեղաց մերոց եւ պարգեւեցեր առատապէս զպարգեւս Հոգւոյդ Սրբոյ երանելի առաքելոցն, հաղո՛րդս արա եւ զմեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զՔեզ, աստուածային պարգեւացդ, թողութեան մեղաց եւ ընդունելութեան Հոգւոյդ Սրբոյ. որպէս զի արժանաւորք եղիցուք գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Խաղաղութեամբ Քով, Քրիստոս Փրկի՛չ մեր, որ ի վեր է քան զամենայն միտս եւ զբանս, ամրացո՛ զմեզ եւ աներկի՛ւղ պահեա յամենայն չարէ: Հաւասարեա՛ զմեզ ընդ ճշմարիտ երկրպագուս Քո, որք Հոգւով եւ ճշմարտութեամբ Քեզ երկիր պագանեն: Վասն զի Ամենասուրբ Երրորդութեանդ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:
Տէր Աստուած օրհնեսցէ զամենեսեանդ. ամէն:

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Դպ. Միայն Սուրբ, միայն Տէր, Յիսուս Քրիստոս՝ ի փառս Աստուծոյ Հօր. ամէն:
Քհ. Օրհնեալ Հայր Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ:
Դպ. Ամէն:
Քհ. Օրհնեալ Որդիդ Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ:
Դպ. Ամէն:
Քհ. Օրհնեալ Հոգիդ Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ:
Դպ. Ամէն:
Քհ. Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Դպ. Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ:
Քհ. Օրհնութի՜ւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Դպ. Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան: (Երիցս կրկնեա՛)
Քհ. Կատարումն Օրինաց եւ Մարգարէից Դու ես, Քրիստո՛ս Աստուած Փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրակամ տնօրէնութիւնս Քո. լի՛ց եւ զմեզ Հոգւովդ Քով Սրբով:
Սրկ. Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ օրհնութիւն Նորա՝ ի բերան իմ:
Քհ. Օրհնեա՛լ եղերուք ի շնորհաց Սուրբ Հոգւոյն, երթա՛յք խաղաղութեամբ, եւ Տէր եղիցի ընդ ձեզ՝ ընդ ամենեսեանդ. ամէն:

 
sacredtradition.am